Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Náučné chodníky v okrese Liptovský Mikuláš

NCH BACÚCH – BOCA

Náučný chodník sa nachádza v NP Nízke Tatry. Chodník začína na križovatke štátnej cesty č.66 /Brezno- Červená skala/ na križovatke do obce Bacúch. Pokračuje do obce Nižná Boca, kde pri kostole končí. Chodník je dlhý 14km, s prevýšením 690m. Čas prechodu je 5 hodín 30 minút. Je zameraný prírodovedne /história baníctva/, ochranársky a historicky. Je samoobslužný, na požiadanie aj sprievodcovský, líniový, obojsmerný, peší a letný. Je stredne náročný. Na trase sa nachádza 5 infopanelov, ktoré informujú o obci Bacúch, prameni Boženy Němcovej, o lokalite Podvrch, o Bacúšskom sedle a o obci Vyšná Boca. Chodník prechádza územím NP Nízke Tatry, s prehliadkou vstupu do bane na meď. Trasa je zhodná s modro značeným turistickým chodníkom /2613/. Chodník bol otvorený v roku 2004.

 

NCH DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Líniový, obojsmerný, samoobslužný chodník s prírodovedným, ochranárskym a historickým zameraním. Začína v lokalite Tri domčeky a končí na Lúčkach. Dokumentuje vývoj reliéfu, ako aj antropické vplyvy v najnavštevovanejšej centrálnej časti Nízkych Tatier, oboznamuje s rastlinstvom a živočíšstvom. Celková dĺžka trasy je 13,5km, prevýšenie 750m, počet zastávok 12. Trasa je stredne náročná, je súčasťou značených turistických trás a možno ju absolvovať za 5 hodín. Časť náučného chodníka /Lúčka – Zadná voda a Lúčky – Široká/ je prístupná na horskom bicykli. Zaujímavosti na trase chodníka: kaňonovitá doliny riečky Demänovka vytvorená vo vápencoch a dolomitoch s okolitým bralným reliéfom a rozsiahlym labyrintom chodieb, výskyt viac ako 100 jaskýň, Vrbické pleso – najväčšie pleso v NAPANT-e.

 

NCH K DEMÄNOVSKEJ JASKYNI SLOBODY

Líniový, samoobslužný, letný aj zimný náučný chodník s prírodovedným zameraním na podzemné krasové útvary Slovenska a NPR Demänovská dolina. Je vybudovaný v NPR Demänovská dolina na prístupovom serpentínovom chodníku k Demänovskej jaskyni slobody. Dĺžka trasy je 450m, prevýšenie 52m, počet zastávok 6. Trasa je nenáročná, sleduje modro značený turistický chodník // a od parkoviska ju možno absolvovať za 30 minút. Zaujímavosti na trase: vznik krasových útvarov, údaje o jaskyniach Slovenska, demänovský jaskynný systém, prírodné pomery a história Demänovskej jaskyne slobody, speleoterapia, nálezy jaskynného medveďa, výskyt 4 druhov netopierov.

 

NCH K DEMÄNOVSKEJ ĽADOVEJ JASKYNI

Líniový, samoobslužný náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním, vybudovaný v NPR Demänovská dolina. Dĺžka trasy je 450m, prevýšenie 90m, počet zastávok 6. Trasa je vybudovaná na prístupovom serpentínovom chodníku k jaskyni, je stredne náročná a od parkoviska ju možno absolvovať za 0,5 – 1 hodinu. Zaujímavosti na trase: riečnokrasová Demänovská dolina vytvorená činnosťou Demänovky, NPP Demänovské jaskyne vo vápencoch stredného triasu krížňanského príkrovu, Demänovská ľadová jaskyňa s ľadovou výplňou v hĺbke 40-50m s výskytom 7 druhov netopierov, chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Je to jedna z prvých známych jaskýň na svete, prvá zmienka je o nej v roku 1229 v listine Ostrihomskej kapituly.

 

NCH PROSIECKÁ A KVAČIANSKA DOLINA

Náučný chodník sa nachádza v NPR Kvačianska dolina a v NPR Prosiecka dolina. Na chodník je možné nastúpiť z Veľkého Borového, Hút, Kvačian /Kvačianska dolina/ alebo Prosieka /Prosiecka dolina/. Pri absolvovaní NCH z Prosieka /Prosiecka dolina/ chodník prechádza Prosieckou dolinou, okolo Veľkého Borového a vracia sa Kvačianskou dolinou do Kvačian, miestnej časti Dlhá Lúka. Odtiaľ pokračuje k cintorínu na Dielci a poľnou cestou popod úpätie Chočských vrchov sa vracia k nástupnému miestu pred Prosieckou dolinou. Je to okružný, samoobslužný obojsmerný letný náučný chodník. Chodník je dlhý 17km, s prevýšením 350m. Čas prechodu je 6-7 hodín. Na trase chodníka sa nachádza 13 zastávok, z toho 4 sú úvodné panely. Chodník je stredne náročný. Je zameraný prírodovedne, ochranársky a kultúrno-historicky. V Prosieckej doline je trasa chodníka zhodná s modro značeným turistickým chodníkom /2708/, v Kvačianskej doline chodník pokračuje po červeno značenom turistickom chodníku /0862/. Jednotlivé infopanely informujú o NPR Prosiecká dolina, bralnatej kaňonovitej doline vo vápenco-dolomitových  komplexoch s rotličnými krasovými formami a skalnými útvarmi, o vrátach a vyvieračke potoka Prosiečanka, pôde a rastlinstvu, v lokalite Polhora o lesoch a živočíchoch, v lokalite Rázcestie o Červených pieskoch o 15m vysokom vodopáde a Sokole, v lokalite Svorad o ponoroch, krasovej jame /závrte/ a ukážke sukcesie, o obciach Veľké, Malé Borové, Huty a o topografii, o NPR Kvačianska dolina a o hlbokej rokline s vápnomilnou vegetáciou, o tiesňave Borovianky a Ráztoky s prahmi, stupňovitými vodopádmi a krútňavovými hrncami, o drevených vodných mlynoch v Oblazoch, v lokalite Roháč o ceste, o vzácnom rastlinstve a živočíšstve, o vyhliadke z Dielca a o dolinke Kamenná. Chodník bol otvorený v roku 1979.

 

NCH PRI LIPTOVSKOM HRÁDKU

Líniový, obojsmerný, samoobslužný, peší, letný aj zimný /iba časť/ náučný chodník. Je zameraný prírodovedne, historicky a lesnícky. Nenáročná trasa vedie z Liptovského Jána do Liptovskej Porúbky. Trasa má dĺžku 5,5km, prevýšenie 50m, počet zastávok 6. Dá sa prejsť za 1,5 – 2 hodiny. Medzi 4. a 5.informačným panelom, na svahu v časti Úšusty, oproti sútoku Belej a Váhu, je asi 30m neudržiavaný ale schodný úsek chodníka s nebezpečenstvo padania skál. Zaujímavosti na trase: história obce Liptovský Ján, ktorej začiatky siahajú do 11.storočia, história pltníctva na Liptove, minerálne pramene a kyselky viazané na zlomy, travertínový útvar – kaďa v Liptovskom Jáne, možnosť kúpania, Úšusty – strmý svah z dolomitu podrveného pozdĺž zlomov na piesok, pestrá fauna a flóra.

 

LESNÝ NCH PODBANSKÉ

Náučný chodník sa nachádza v TANAP-e. Východisko je v osade Podbanské. Trasa chodníka vedie lesnými porastmi Ochranného obvodu Štátnych lesov TANAP-u v lokalite Nadbanské /mimo územia okresu/. Dĺžka chodníka je 2km, čas prechodu je individuálny. Počet zastávok je 7 alebo podľa určenia sprievodcu. Zastávky sú bez panelov, označené iba číslami. Hovoria o geologickom zložení, bylinách, stromoch, ako vzniká les a podobne. K zastávkam je spracovaný obsiahly textový materiál. Zameranie chodníka je lesnícke. Chodník je školského typu, okružný, jednosmerný, samoobslužný alebo so sprievodcom, peší, letný aj zimný. Chodník je nenáročný. Nenadväzuje na značené turistické chodníky. Je určený predovšetkým pre žiakov 1.stupňa základných škôl a približuje im les i prácu lesníka. Chodník je pracovný s intenzívnym kontaktom medzi sprievodcom a sprevádzanou skupinou. Otvorený bol v roku 2002.

 

NCH ZLATNICA

Náučný chodník sa nachádza v NP Nízke Tatry. Východisko je v obciach Nižná Boca alebo Vyšná Boca, v centre obce. Dĺžka chodníka je 12km a je na ňom 11 zastávok. Čas prechodu je individuálny. Je kultúrno-historicky Banícky zameraný. Je samoobslužný, čiastočne okružný, peší alebo cyklistický, letný aj zimný. Je nenáročný až stredne náročný. Nadväzuje na viacero značených turistických chodníkov. Jednotlivé zastávky informujú o náučnom chodníku, lokalite Pod Oleškovou, lokalite V Kiari, v kúte, evanjelickom kostole v Nižnej Boci, lokalite Geplovô, lokalite Ochimstál, lokalite Pri mlyne, NCH Zlatnica – po stopách predkov, minerálnom prameni Kyselka, evanjelickom kostole vo Vyšnej Boci a salaši. Chodník bol otvorený v roku 2004.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist