Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Stavebné Slohy na Slovensku

ROMÁNSKY SLOH   

V stavebníctve sa v 11.-13.storočí vyznačuje najmä masívnosťou stavieb, viazanosťou pôdorysu, nelomenými polkruhovými oblúkmi, klenbovým stropom (krížová a valená klenba). Je to raná stredoveká kultúra nadväzujúca na rímsku kultúru.

 

GOTIKA   

Umelecký sloh v stredoveku (13. (1250) – 15.storočie) v staviteľstve charakterizovaný prísnosťou línií (lomenými oblúkmi a štíhlymi vežami).

Raná gotika = Včasná gotika  —  začiatočné obdobie gotiky   ranogotický

Vrcholná gotika

Neskorá gotika = Pozdná gotika – posledné obdobie gotiky  neskorogotický = pozdnogotický

 

RENESANCIA 

Hnutie na začiatku novoveku reprezentované snahami po obrodení antického umenia a myslenia. Myšlienkové a kultúrne hnutie v 14.-16.storočí zdôrazňujúce humanizmus.

Raná renesancia (1420-koniec 15.storočia) – začiatok obdobia renesancie  ranorenesančný

Vrcholná renesancia (1.polovica 16.storočia)

Neskorá renesancia – posledné obdobie renesancie  neskororenesančný

 

BAROK 

Umelecký sloh najmä v architektúre a vo výtvarnom umení v 16.-18.storočí, ktorý sa vyznačuje veľkoleposťou výzdoby a vyumelkovanosťou tvarov.

Raný barok = Včasný barok – začiatok obdobia baroka  ranobarokový

Vrcholný barok

Neskorý barok – posledné obdobie baroka  neskorobarokový

Klasicizujúci barok = barokný klasicizmus  barokovo-klasicistický

 

ROKOKO

Umelecký sloh (neskorý barok) v 2.polovici 18.storočia (1720-1780) charakterizovaný gracióznosťou, hravosťou zdrobnených dekoratívnych foriem. Vyznačuje sa jemnosťou a množstvom drobných okrás.

 

KLASICIZMUS 

Umelecký a architektonický smer (koniec 18.storočia – začiatok 19.storočia) nadväzujúci na umenie starých Grékov a Rimanov. Dôraz kladie na racionalitu a harmóniu. Vychádza z formálnej i obsahovej stránky z antického umenia. Súčasťou je i ROMANTIZMUS (koniec 18.storočia – začiatok 19.storočia) a EMPÍR (začiatok 19.storočia – 1.polovica 19.storočia).

neskoroklasicistický

 

EKLEKTICIZMUS = EKLEKTIZMUS  

Vyberanie a spájanie prvkov z rozličných i protichodných názorov, smerov, obyčajne filozofických alebo umeleckých. Štýl historizujúcej architektúry, fáza vývoja architektúry (koniec 19.storočia – začiatok 20.storočia) napodobňujúca historické vzory.       Eklekticistický = eklektický

 

SECESIA

Umelecký smer z konca 19.storočia a začiatku 20.storočia zdôrazňujúci ozdobnosť, prekonávajúci historizmus novým lineárno-dekoratívnym a ornamentálnym štýlom, uplatňujúci nové materiály ako sklo, oceľ,…                secesný

 

NOVOROMÁNSKY (NEOROMÁNSKY, PSEUDOROMÁNSKY) SLOH 

Obnovený románsky sloh (okolo polovice 19.storočia).

Novorománsky = neorománsky = pseudorománsky

 

NOVOGOTIKA (NEOGOTIKA, PSEUDOGOTIKA) 

Výtvarný smer romantickej architektúry v polovici 18.storočia – 20.storočí napodobňujúci gotické formy.

Novogotický = neogotický = pseudogotický

 

NOVORENESANCIA (NEORENESANCIA, PSEUDORENESANCIA)

Historizujúci smer v 2.polovici 19.storočia vychádzajúci z renesančných foriem a vytvárajúci z nich nové celky.

Novorenesančný = neorenesančný = pseudorenesančný

 

NOVOBAROK (NEOBAROK, PSEUDOBAROK)

Výtvarný smer napodobňujúci barokové formy a používajúci barokové prvky v európskej umeleckej tvorbe (najmä v architektúre). Historizujúci smer z 2.polovice 19.storočia a začiatku (20.roky) 20.storočia.

Novobarokový = neobarokový = pseudobarokový

 

NOVOKLASICIZMUS (NEOKLASICIZMUS)

Umelecký smer rozličných období obnovujúci zásady klasicizmu. Od polovice 18.storočia do začiatku 20.storočia  nadväzuje na problematiku klasického umenia staroveku a rozvíja jeho základné zásady.

Novoklasicistický = neoklasicistický

 

HISTORIZMUS (HISTORICIZMUS)

Umelecký smer hlásajúci a uplatňujúci historické hľadisko pri skúmaní predmetov a javov, záľuba v minulosti a jej zdôrazňovanie (najmä v architektúre).

Historizujúci

 

KUBIZMUS

Výtvarný a umelecký smer zo začiatku 20.storočí zobrazujúci predmety rozložené na najjednoduchšie geometrické útvary. Smer založený na neperspektívnou zobrazení skutočnosti zhutnenej do elementárnych geometrických tvarov.

Kubistický

 

MODERNA (POSTMODERNA)

Súhrn umeleckých smerov z konca 19.storočia a začiatku 20.storočia.

Modernistický

 

KONSTRUKTIVIZMUS

Smer po roku 1917 až do začiatku 30.rokov 20.storočia, zdôrazňujúci technickú dokonalosť a krásu hmoty, účelnosť stavby a odmietajúci každý luxus. Prelínal sa s raným funkcionalizmom.

Konstruktivistický

 

FUNKCIONALIZMUS

Smer v umení, architektúre a vo vede v 1.polovici (20.rokoch) 20.storočia, uprednostňujúci funkciu, funkčnosť, význam, účelovosť niečoho. Doktrína podľa ktorej je krása formy a tvaru v architektúre a v úžitkovom umení výsledkom exaktného prispôsobenia predmetu jeho úžitkovej funkcii.

Funkcionalistický

 

SOCIALISTICKÝ REALIZMUS  (SORELA)  Od 40.rokov 20.storočia.

Socialistickorealistický

 

zdroj:wikipedia

» Sekcie

TOPlist