Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Biotopy Národného Významu

Al 6 – VYSOKOSTEBLOVÉ SPOLOČENSTVÁ HORSKÝCH NÍV NA SILIKÁTOVOM PODKLADE

Al 7 – VYSOKOSTEBLOVÉ SPOLOČENSTVÁ VLHKÝCH SKALNATÝCH ŽĽABOV NA

KARBONÁTOVOM PODKLADE

Al 8 – HORSKÉ VYSOKOSTEBLOVÉ SPOLOČENSTVÁ NA SUCHŠÍCH A TEPLEJŠÍCH SVAHOCH

Kr 8 – VŔBOVÉ KROVINY STOJATÝCH VÔD

Kr 9 – VŔBOVÉ KROVINY NA ZAPLAVOVANÝCH BREHOCH VÔD

Lk 3 – MEZOFILNÉ PASIENKY A SPÁSANÉ LÚKY

Lk 6 – PODMÁČANÉ LÚKY HORSKÝCH A PODMORSKÝCH OBLASTÍ

Lk 7 – PSIARKOVÉ ALUVIÁLNE LÚKY

Lk 9 – ZAPLAVOVANÉ TRAVINNÉ SPOLOČENSTVÁ

Lk 10 – VEGETÁCIA VYSOKÝCH OSTRÍC

Lk 12 – TRSTINOVÉ SPOLOČENSTVÁ BRAKICKÝCH A ALKALICKÝCH VÔD

Ls 2.1 – DUBOVO-HRABOVÉ LESY KARPATSKÉ

Ls 2.3.2 – DUBOVOHRABOVÉ LESY LIPOVÉ

Ls 3.5.1 – SUCHO A KYSLOMILNÉ DUBOVÉ LESY

Ls 6.1 – KYSLOMILNÉ BOROVICOVÉ A DUBOVO-BOROVICOVÉ LESY

Ls 6.3 – LESOSTEPNÉ BOROVICOVÉ LESY

Ls 7.4 – SLATINNÉ JELŠOVÉ LESY

Ls 8.0 – JEDĽOVÉ A JEDĽOVO-SMREKOVÉ LESY

Pi 3 – PIONIERSKE PORASTY NA SILIKÁTOVÝCH PÔDACH

Pr 1 – PRAMENISKÁ HORSKÉHO A SUBALPÍNSKEHO STUPŇA NA NEVÁPENCOVÝCH

HORNINÁCH

Pr 2 – PRAMENISKÁ NÍŽIN A PAHORKATÍN NA NEVÁPENCOVÝCH HORNINÁCH

Sl 4 – SUBHALINNÉ TRAVINNÉ BIOTOPY

Tr 6 – TEPLOMILNÉ LEMY

Tr 7 – MEZOFILNÉ LEMY

Vo 7 – MAKROFYTNÁ VEGETÁCIA PLYTKÝCH STOJATÝCH VÔD (Ranunculion aquatilis)

 

zdroj: www.sopsr.sk

» Sekcie

TOPlist