Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Banská Štiavnica

SEKVOJOVEC ZA BOTANICKOU ZÁHRADOU Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 28m, obvodom kmeňa 502cm, priemerom koruny 11m a vekom 130 rokov. Vyhlásením chráneného stromu v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v bývalom okrese Žiar nad Hronom. Chránený je z krajinárskeho a estetického dôvodu. Bol vysadený v záhrade bývalého profesora c. k. Lesníckej akadémie Lajosa Feketeho. N …

Jaskyne v okrese Banská Štiavnica

KAVERNA V ŽILE BIEBER V NOVEJ ŠACHTE Jaskyňa v banskej zaplavenej štôlni. Nachádza sa v pohorí Štiavnické vrchy, v Hodrušskej hornatine v nadmorskej výške 725m v katastri Banskej Štiavnice.   ŠOBOVSKÁ JASKYŇA Hydrotermálna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Štiavnické vrchy, v Hodrušskej hornatine v katastri obce Banská Belá.   ŠOBOVSKÝ KOMÍN Hydrotermálna jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Štiavnické vrchy …

Maloplošné chránené územia v okrese Banská Štiavnica

NPR SITNO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1951, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žiar nad Hronom. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Vyhlásená bola na ochranu prírodovedecky, historicky a kultúrne významnej dominanty Štiavnických vrchov, Sitna na vedecko-výskumné, náučné a kultúr …

Územia európskeho významu v okrese Banská Štiavnica

DOLNÁ BUKOVINA /SKUEV0015/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 292,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný. Nachád …

TOPlist