Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Detva

BUK V DETVIANSKEJ HUTE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Buk lesný s výškou 25m, obvodom kmeňa 657cm, priemerom koruny 20m a vekom 250 rokov. Chránený je z biologického, vedeckého, ekologického, krajinárskeho, historického a estetického dôvodu. Nachádza sa v obci Detvianska Huta v lokalite U Šulekov asi 100m východne od obecného úradu.   LIPA V DETVIANSKEJ HUTE Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a …

Jaskyne v okrese Detva

NÍZKA JASKYŇA PRI POTOKU Jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v andezitových brekciách. Nachádza sa v pohorí Ostrôžky v nadmorskej výške 510m v katastri obce Horný Tisovník. …

Maloplošné chránené územia v okrese Detva

NPR ZADNÁ POĽANA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953, novelizované v roku 1993. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Zvolen. Vyhláškou 112/1999 z 3.5.1999, účinnou od 1.7.1999 bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Mala výmeru 695,09ha a nachádzala sa v CHKO Poľana. Novelizovaná bola v roku 2001. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1 …

Územia európskeho významu v okrese Detva

DETVIANSKY POTOK /SKUEV0400/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 74,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpí …

TOPlist