Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Krupina

LIPA V BZOVÍKU Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 480cm, priemerom koruny 22m a vekom 200 rokov. Chránená je z dôvodu zabezpečenia jeho kultúrneho, krajinárskeho a estetického významu. Lipa esteticky zapadá do prírodného rámca krajiny a vhodne dopĺňa kultúrnu pamiatku. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho kostola v obci Bzovík.   TISOVEC DVOJRADOVÝ V KRUPINE Za c …

Jaskyne v okrese Krupina

ČABRADSKÝ PREVIS Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 13m vytvorená v tufových andezitových horninách. Nachádza sa v pohorí Krupinská planina, v Modrokamenských úbočoch v katastri obce Čabradský Vrbovok.   DIERA V HOSTEČNOM PRAMENI Jaskyňa s dĺžkou 2m vytvorená v travertínoch. Nachádza sa v pohorí Podunajská pahorkatina, v Ipeľskej pahorkatine, v Santovskej pahoraktine v nadmorskej výške 148m v katastri Dudiniec.   JASKYŇA V TRAVER …

Maloplošné chránené územia v okrese Krupina

NPR MÄSIARSKY BOK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Zvolen. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.278.100m2. Ochrana lesného komplexu s fragmentami pôvodných alebo málo pozmenených lesných porastov na svahoch so zvislými andezitovými bralami a recentnými suti …

Územia európskeho významu v okrese Krupina

LITAVA /SKUEV0036/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Litava vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.964,21ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sut …

TOPlist