Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Lučenec

GINKO DVOJLALOČNÉ V LUČENCI Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1996. Ginko dvojlaločné s výškou 17m, obvodom kmeňa 223cm, priemerom koruny 10m a vekom 200 rokov. Zaujímavý biologický objekt cudzokrajnej introdukovanej dreviny, na ktorej je možné sledovať históriu introdukcie a adaptabilitu v našom prostredí a rastové možnosti. Chránený je z vedecko-výskumného, náučného a estetického dôvodu. Nachádza sa v Lučenci v dvore Jednoty SD …

Jaskyne v okrese Lučenec

BALVANOVÁ JASKYŇA Sutinová jaskyňa s dĺžkou 9m a hĺbkou 5m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Ostrôžky v nadmorskej výške 730m v katastri obce Tuhár.   BELINSKÁ JASKYŇA Jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 460m v katastri obce Belina.   BUDINSKÁ JASKYŇA Jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Ostrôžky v na …

Maloplošné chránené územia v okrese Lučenec

NPR POHANSKÝ HRAD Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1958, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.233.500m2. Chránené územie bolo vyhlásené na ochranu najzachovalejšej a najtypickejšej náhornej plošiny na bazaltovom pokrove na Slovensku, ktorá …

Územia európskeho významu v okrese Lučenec

CEROVÁ VRCHOVINA /SKUEV0357/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Cerová vrchovina – lesné biotopy vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.626,48ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a pi …

TOPlist