Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Banská Bystrica

BAZA PRI KATOLÍCKOM GYMNÁZIU Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2003. Baza čierna. Ochrana stromu, ktorý je svojimi rozmermi, ekologickou a estetickou hodnotou významný hlavne z vedeckého hľadiska. Strom s obvodom kmeňa 165cm a priemerom koruny 10m. Nachádza sa v Banskej Bystrici.   BREST NA BAKOSSOVEJ ULICI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Brest hrabolistý s výškou 26m, obvodom kmeňa 503cm, priemerom koruny …

Jaskyne v okrese Banská Bystrica

ABČINÁ (JÁNOŠÍKOVA JASKYŇA) Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 12m vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Nachádza sa v pohorí Poľana, vo Vysokej Poľane v nadmorskej výške 790m v katastri obce Hrochoť.   AKTÍVNA TÚFNA Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 7m s občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Bralnej Fatre v nadmorskej výške 952m v katastri obce Dolný Harmanec.   BAKALÁRSKA JASKYŇA Jaskyňa …

Maloplošné chránené územia v okrese Banská Bystrica

NPR BADÍNSKY PRALES Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1913, novelizované v rokoch 1974, 1993 a 2002. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 300.300m2, rozloha ochranného pásma 1.234.300m2. Ochrana ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so …

Územia európskeho významu v okrese Banská Bystrica

ALÚVIUM HRONA /SKUEV1303/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 245,84ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a lavatk lesy (91E0) a druhov európskeho významu: plocháč červený, mihuľa ukrajinská, lavatka podunajská, pĺž severný, hlaváč bieloplutvý, mlok …

TOPlist