Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Brezno

NPR DOBROČSKÝ PRALES Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1913, novelizované v roku 1972. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 103,85ha. Výmera ochranného pásma ako lesného porastu bola 100,44ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom …

Územia európskeho významu v okrese Brezno

ALÚVIUM HRONA /SKUEV0303/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 259,76ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculiom fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Lužné vŕbovo-topoľové a …

TOPlist