Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Poltár

DUB V BREZNIČKE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 16m, obvodom kmeňa 379cm, priemerom koruny 20m a vekom 350 rokov. Košatý strom je chránený z dôvodu jeho kultúrno-výchovného, historicko-náučného, krajinársko-estetického, ekologického a vedecko-výskumného významu. Nachádza sa v obci Breznička na samote Močiar pri dome č.265.   HRADIŠTSKÉ GAŠTANY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 199 …

Jaskyne v okrese Poltár

JASKYŇA V STRIEBORNEJ Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Stolické vrchy, v Málinských vrchoch v nadmorskej výške 697m v katastri obce Cinobaňa. …

Maloplošné chránené územia v okrese Poltár

PR HRABOVO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 155.271m2, rozloha ochranného pásma je 64.626m2. Ochrana vlhkomilných lúčnych spoločenstiev Poiplia s koncentrovaným výskytom chráneného a kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris). Nachádza sa v katastri obce Kalinovo.   CHA J …

Územia európskeho významu v okrese Poltár

Nemáme žiadne informácie o územiach európskeho významu na území okresu. …

TOPlist