Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Poltár

PR HRABOVO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1997. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Rozloha je 155.271m2, rozloha ochranného pásma je 64.626m2. Ochrana vlhkomilných lúčnych spoločenstiev Poiplia s koncentrovaným výskytom chráneného a kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris). Nachádza sa v katastri obce Kalinovo.   CHA J …

Územia európskeho významu v okrese Poltár

Nemáme žiadne informácie o územiach európskeho významu na území okresu. …

TOPlist