Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Rimavská Sobota

NPR HRADOVÁ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.274.700m2. Ochrana pestrých biocenóz s viacerými zriedkavými a chránenými druhmi rastlín a živočíchov s ekologickými predpokladmi na ich zachovanie na vedecko-výskumné, náučné a kultú …

Územia európskeho významu v okrese Rimavská Sobota

BELEŽÍR /SKUEV0360/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 63,01ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: vydra riečna a syseľ pasienkový. Nachádza sa v katastri obcí Dubno, Gemerský Jablonec a Nová Bašta.   CEROVÁ VRCHOVINA /SKUEV03 …

TOPlist