Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Veľký Krtíš

PR CÚDENINSKÝ MOČIAR Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2009. Rozloha je 1.416.855m2. Účelom vyhlásenia je ochrana zachovalých biotopov európskeho významu: Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: ohniváčik veľký (Lycaena dispar). Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Cúdeninský močiar, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v k …

Územia európskeho významu v okrese Veľký Krtíš

ALÚVIUM IPĽA /SKUEV0257/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Poiplie vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 406,07ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich …

TOPlist