Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Žarnovica

HODRUŠSKÝ GAŠTAN Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1994 a 1996. Mohutný gaštan jedlý s výškou 18m, obvodom kmeňa 705cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránený z kultúrnych, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Je druhým najobjemnejším gaštanom evidovaným na území Slovenska. Vyhlásením za chránený strom v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese. Nachádza sa v obc …

Jaskyne v okrese Žarnovica

BEĎOVA NÁDEJ Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, vo Veľkopoľskej vrchovine v nadmorskej výške 612m v katastri obce Veľké Pole.   BRLOH POD JAZVINSKOU JASKYŇOU Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, vo Veľkopoľskej vrchovine v nadmorskej výške 563m v katastri obce Malá Lehota.   ČERTOVO REBRO Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, vo Veľkopoľ …

Maloplošné chránené územia v okrese Žarnovica

NPR KAŠIVÁROVÁ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1926, novelizované v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žiar nad Hronom. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 498.000m2. Ochrana zachovalých pralesovitých dubín Štiavnických vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národ …

Územia európskeho významu v okrese Žarnovica

HODRUŠSKÁ HORNATINA /SKUEV0263/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 11.705,43ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšo …

TOPlist