Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Žiar nad Hronom

DUB V KREMNICI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 21m, obvodom kmeňa 537cm, priemerom koruny 30m a vekom 300 rokov. Strom svojim vekom, obvodom kmeňa a veľkosťou koruny tvorí dominantný objekt Zechenterovej záhrady. Je chránený z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v Kremnici v západnej časti Zechenterovej záhrady.   LIPA V KREMNICI-LEOPOLD ŠACHTA Za chránený strom bola vyh …

Jaskyne v okrese Žiar nad Hronom

BUKOVÁ DIERA Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v ryolite. Nachádza sa v pohorí Štiavnické vrchy, v Hodrušskej hornatine v nadmorskej výške 392m v katastri obce Lehôtka pod Brehmi.   DELTA Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 11m vytvorená v ryolite. Nachádza sa v pohorí Štiavnické vrchy, v Hodrušskej hornatine v nadmorskej výške 376m v katastri obce Lehôtka pod Brehmi.   DETSKÁ FANTÁZIA Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nac …

Maloplošné chránené územia v okrese Žiar nad Hronom

PR BRALCE Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 135.200m2. Územie predstavuje fytogeograficky i zoograficky významnú lokalitu s výskytom vzácnej waldstejnie trojlistej a ďalších pozoruhodných druhov rastlín i živočíchov v spoločenstvách relikt …

Územia európskeho významu v okrese Žiar nad Hronom

BUJAČIA LÚKA /SKUEV0640/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 2,14ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Nachádza sa v katastri Kremnice.   KLOKOČ /SKUEV0264/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva živo …

TOPlist