Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Bratislava IV

OSKORUŠA V DEVÍNE Za chránený bola vyhlásená v roku 2006. Je to významný strom z vedeckého (zachovanie genofondu), ekologického a krajinotvorného hľadiska. Jarabina oskorušová má obvod kmeňa 330cm, výšku 10m, priemer koruny 14ma a vek 80 rokov. Rastie vo vinohrade v Devíne.   SOFORA JAPONSKÁ V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2002 z dôvodu jej vysokej biologickej, estetickej a krajinotvornej hodnoty …

Jaskyne v okrese Bratislava IV

ABRÁZNA JASKYŇA Prírodná pamiatky vyhlásená v roku 1995. Ochrana 8m dlhej  a 4m hlbokej geologicky a geomorfologicky významnej jaskyne. Bola vytvorená abráziou bádenského mora v slabo slienitých bridliciach. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Devínskych Karpatoch, v Devínskej Kobyle na území NPR Devínska Kobyla v nadmorskej výške 169m južne od Devínskej Novej Vsi.   BRÁNA POD PANENSKOU BAŠTOU Ja …

Kúpele v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava IV

NPR DEVÍNSKA KOBYLA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.011.157m2. Ochrana juhozápadných svahov masívu Devínskej Kobyly /514,1m/, ktorá tvorí najjužnejší …

Parky v okrese Bratislava IV

BRATISLAVSKÝ LESNÝ PARK Je to komplex prevažne listnatých lesov s rekreačnou funkciou o rozlohe 17.056ha. Zahŕňa lesy v južnej časti Malých Karpát od Devína po Stupavu, Košarisko, Limbach a lužné lesy po oboch stranách Dunaja od sútoku s Moravou po Čunovo. Karpatská časť Bratislavského lesného parku je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Najvyšším vrchom parku je Malý Javorník /583,7m/. Stojí na ňom meteorologická stanica. Na území Bratislav …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava IV

Územie okresu zasahuje v strednej a severovýchodnej časti celok Malé Karpaty podcelkami Devínske Karpaty (časti Bratislavské predhorie, Devínska brána, Devínska Kobyla a Lamačská brána) a Pezinské Karpaty. Zo severozápadu územie zasahuje celok Borská nížina podcelkami Novoveská plošina a Podmalokarpatská zníženina.   BORSKÁ NÍŽINA Geomorfologický celok oblasti Záhorská nížina. Rozloha 1.181km2. Piesočné presypy tvoria mierne z …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava IV

Nemáme žiadne informácie o umelých vodných plochách v okrese. …

Územia európskeho významu v okrese Bratislava IV

BRATISLAVSKÉ LUHY /SKUEV0064/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 668,23ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovojaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nižinné až hor …

TOPlist