Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Jaskyne v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kúpele v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava V

PR DUNAJSKÉ OSTROVY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2002. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2007. Rozloha je 2.197.100m2. Ochrana biotopu lužného lesa a biotopu mokradí ako aj typického rázu lužnej krajiny. Výskyt mnohých živočíšnych druhov, hlavne avifauny. Jadro biocentra nadregionálneho významu a významná genofondová plocha. Prírodná rezervácia …

Parky v okrese Bratislava V

JAROVCE. Bažantnica. Národná kultúrna pamiatka Bažantnica vyhlásená v roku 1992. Nachádza sa severozápadne od mestskej časti. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Bažantnica. Baroková bažantnica s historickou zeleňou z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí, po roku 1947 a v roku 1950. Má polygonálny pôdorys. Cestný most. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Bratislava V).   PETRŽALKA. Sad Janka Kr …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bratislava V

Územie okresu zasahuje celok Podunajská rovina.   PODUNAJSKÁ ROVINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Rozloha 3.489km2. Je to rovinný krajinný celok v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. Na severozápade susedí s Malými Karpatmi, na severe a východe s Podunajskou pahorkatinou, na juhu a juhozápade s Maďarskom a Rakúskom. Monotónny rovinatý povrch s malými výškovými rozdielmi (nadmorská výška 110-130m) tvoria r …

Prirodzené vodné plochy v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Bratislava V

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO Časté vylievanie vôd Dunaja na územie pod Bratislavou a rozsiahle meandrovanie značne obmedzovalo jeho poľnohospodárske využívanie a rozvoj sídlisk. Preto už od roku 1235 sú dokladované úpravy toku Dunaja. Najprv prepichmi ramien a potom budovaním ochranných hrádzí. K budovaniu súvislej ochrannej hrádze dochádza ale až koncom 19.storočia. Vtedy vznikli vodné družstvá, ktorých úlohou bolo dobudovať súvislú ochran …

Územia európskeho významu v okrese Bratislava V

BRATISLAVSKÉ LUHY /SKUEV0064/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 668,23ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovojaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nižinné až hor …

TOPlist