Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Jaskyne v okrese Malacky

ANANÁSOVÁ JASKYŇA Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 64m, hĺbkou 27m a občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.   BIVAKOVÁ JASKYŇA (JASKYŇA Č.4) Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 380m v katastri obce Plavecké Podhradie.   BLUSKOVA JAS …

Kúpele v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Malacky

NPR ABROD Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Senica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 920.000m2. Ochrana zachovaných slatinných a močaristých biocenóz Borskej nížiny s výskytom zriedkavých druhov flóry ako aj vodnej avifauny. …

Parky v okrese Malacky

BRATISLAVSKÝ LESNÝ PARK Je to komplex prevažne listnatých lesov s rekreačnou funkciou o rozlohe 17.056ha. Zahŕňa lesy v južnej časti Malých Karpát od Devína po Stupavu, Košarisko, Limbach a lužné lesy po oboch stranách Dunaja od sútoku s Moravou po Čunovo. Karpatská časť Bratislavského lesného parku je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Najvyšším vrchom parku je Malý Javorník /583,7m/. Stojí na ňom meteorologická stanica. Na území Bratislav …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Malacky

Takmer celé územie okresu pokrýva celok Borská nížina podcelkami Bor, Dolnomoravská niva, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina a Záhorské pláňavy. Z východu územie zasahuje celok Malé Karpaty podcelkom Pezinské Karpaty (časti Biele hory, Kuchynská hornatina, Plavecké predhorie a Stupavské predhorie).   BORSKÁ NÍŽINA Geomorfologický celok oblasti Záhorská nížina. Rozloha 1.181km2. Piesočné presypy tvoria mierne zvlnený …

Prirodzené vodné plochy v okrese Malacky

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Malacky

JELENIA SKALA   MODRANSKÁ SKALA …

Umelé vodné plochy v okrese Malacky

JAKUBOVSKÉ RYBNÍKY Východne od obce Jakubov sa nachádza vodná plocha s bohatým výskytom bahenného vtáctva, patrí medzi najvýznamnejšie hniezdiská a migračné lokality Záhoria.   JAKUBOVSKÉ ŠTRKOVISKO Umelá vodná plocha pri obci Jakubov je ideálna na kúpanie a vodné športy.   LÁBSKE JAZERO Bývalé mŕtve rameno potoka Malina s piesočnatým dnom sa využíva na kúpanie a rybolov.   ŠUTROVŇA Jazero pr …

Územia európskeho významu v okrese Malacky

ABROD /SKUEV0117/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 200,67ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Depresie na raš …

TOPlist