Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Pezinok

MODRA. Zámčisko. Archeologická lokalita nad časťou Harmónia. Pravdepodobne okolo roku 700 p. n.l. tu existovalo opevnené hradisko. Predpokladá sa, že keď toto územie začali osídľovať Slovania, bolo Zámčisko dobudované a využívané. Sú tu zreteľné stopy obranných valov a priekop.   PEZINOK. Lazárna. V lokalite "Lazárna" v pezinských horách bola objavená stredoveká fortifikácia.   SVÄTÝ JUR. Neštich. Národná kultúrna p …

Hradiská v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava I

BRATISLAVSKÝ HRAD Monumentálny obnovený hrad, ktorý je dominantou mesta, symbolizuje vyše tisícročné dejiny Slovákov. Je situovaný na južnom výbežku Malých Karpát, na brale týčiacom sa nad ľavým brehom Dunaja, kde bol prastarý brod na ceste do Podunajskej nížiny. Najstaršie stopy osídlenia tohto od nepamäti strategicky významného miesta datujeme od praveku, od mladšej doby kamennej, neolitu. Hrad stojí na starom pravekom a veľkomoravsk …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava II

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava III

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava IV

DEVÍN Hrad bol postavený na strategickej vyvýšenine nad sútokom Moravy a Dunaja na zvyškoch slovanského hradiska Dowina, ktoré sa spomína vo Fuldských análoch v roku 864. Hrad patrí k najstaršie historicky doloženým hradom na Slovensku. Hradný vrch bol osídlený už v eneolite. Archeologické nálezy dokumentujú pamiatky o živote ľudu s kultúrou kanelovej keramiky, ilýrsko-panónskych kmeňov, Bójov s laténskou kultúrou i Keltov. Túto dôleži …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Bratislava V

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Malacky

DRAČÍ HRÁDOK Nachádza sa na východnom cípe vrchu Kozlisko /537,4m/ v juhozápadnej časti Malých Karpát juhovýchodne od obce Borinka vo výške 370m. Zrúcaniny stredovekej strážnej veže postavenej pravdepodobne na základe kráľovskej iniciatívy v 13.storočí, keď sa majiteľmi dovtedajšieho kráľovského hradu Pajštún stali grófi zo Svätého Jura a z Pezinka. Stála údajne na mieste bývalého strážneho objektu z čias rímskych. Kráľovský pôvod tiež …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Pezinok

ČERVENÝ KAMEŇ Mohutný zachovalý hrad, ktorý stojí na kremencovom brale nad obcami Častá a Píla vo východnej časti Malých Karpát, sa spomína od roku 1240. Hrad dala na svojom majetku postaviť dcéra Belu III. Konštancia (Kunhuta), manželka Přemysla Otakara I. Volal sa Bobrí hrad (Bieberstein). Kamenný kráľovský hrad bol súčasťou pohraničnej sústavy hradov, ktoré vznikali od 13.storočia na ochranu severozápadných hraníc Uhorska. Línia hra …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Senec

ČEKLÍS Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Stredoveký strážny mýtny hrad bol postavený pravdepodobne koncom 13.storočia. Hrad mal strategickú strážnu funkciu a tvoril akúsi bránu do údolia Váhu. Počiatky vzniku hradu sú pomerne nejasné a aj v neskorších písomných pamiatkach nie je veľmi prezentovaný. Prvýkrát sa spomína v roku 1209 ako staré sídlisko, ktoré kráľ Ondrej II. daroval správcovi kráľovských pivníc Šebešovi, zak …

TOPlist