Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava II

PR GAJC Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2005. Rozloha je 627.200m2. Ochrana biotopu stepnej vegetácie bezprostredne hraničiacej s lužným lesom a vzácnych spoločenstiev tvrdých lužných lesov s množstvom o …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava III

PP RÖSSLEROV LOM Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Rôsslerov lom. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 23.828m2. Ochrana významnej geologickej lokality, ktorá patrí ku kryštaliniku Malých Karpát a v ktorej vystupuje kompaktný granodiorit ako jeho súčasť. Umelý odkryv jemnozrnnej žuly s častými polohami pegmatitov, z ktorých sú zas …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava IV

NPR DEVÍNSKA KOBYLA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.011.157m2. Ochrana juhozápadných svahov masívu Devínskej Kobyly /514,1m/, ktorá tvorí najjužnejší …

Maloplošné chránené územia v okrese Bratislava V

PR DUNAJSKÉ OSTROVY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2002. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2007. Rozloha je 2.197.100m2. Ochrana biotopu lužného lesa a biotopu mokradí ako aj typického rázu lužnej krajiny. Výskyt mnohých živočíšnych druhov, hlavne avifauny. Jadro biocentra nadregionálneho významu a významná genofondová plocha. Prírodná rezervácia …

Maloplošné chránené územia v okrese Malacky

NPR ABROD Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Senica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 920.000m2. Ochrana zachovaných slatinných a močaristých biocenóz Borskej nížiny s výskytom zriedkavých druhov flóry ako aj vodnej avifauny. …

Maloplošné chránené územia v okrese Pezinok

NPR HAJDÚCHY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava-vidiek. Pôvodne mala názov Hajdúky. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 561.100m2. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev bukového 4.vegetačného stupňa s výskytom hrabu a jedle na biotitických grano …

Maloplošné chránené územia v okrese Senec

NPR ŠÚR Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 681,3924ha (z toho bolo 214,29ha ochranných lesov, 197,42ha lesov osobitného určenia a 156,34ha nelesných plôch). Výmera ochranného pásma bola 307,2936ha (z toho bolo 4,88ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola v …

Marianka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu na styku Malých Karpát a Borskej nížiny. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1367. Od 14.storočia patrila kláštoru paulínov a bola sídlom generála rehole a strediskom paulínov v Uhorsku v 16. a 17.storočí. Od 17.storočia sa stala pútnickým miestom. V 2.polovici 17.storočia obec niekoľkokrát spustošili Turci. V 18.storočí bola postupne obn …

Meštianske domy v okrese Bratislava I

Baštová 2. Rodný dom J. N. Batku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický pamätný meštiansky dom bol postavený v 16.storočí. Upravovaný bol v 60.rokoch 18.storočia, v polovici 19.storočia a v roku 1998. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím a pivnicou. Pamätný rodný dom hudobného kritika a archivára J. N. Batku /1845-1917/. Sieňový nárožný radový dom …

Meštianske domy v okrese Pezinok

MODRA. Dolná 4. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Klasicistický radový meštiansky dom z 19.storočia stojí na ulici Dolná 4 v Pamiatkovej zóne. Upravovaný bol v roku 1926. Má pôdorys v tvare U, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou.   MODRA. Dukelská 4. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Renesančný nárožný meštiansky dom zo 17.storočia stojí na ulici Dukelská 4 v Pamiatkovej zóne. …

TOPlist