Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Pezinok

GAŠTAN JEDLÝ V ČASTEJ Za chránený bol vyhlásený v roku 1997. Strom je významný z kultúrneho, ekologického, krajinotvorného, estetického, vedeckého hľadiska. Gaštan jedlý má obvod kmeňa 866cm, výšku 25m, priemer koruny 15m a vek 500 rokov. Rastie vo vinohradoch v obci Častá.   MODRANSKÉ OSKORUŠE Za chránené boli vyhlásené v roku 2003. Sú to tri najmohutnejšie exempláre jarabiny oskorušovej v oblasti Malých Karpát s vysokou eko …

Jaskyne v okrese Pezinok

CAJLA (JASKYŇA V LOME, TIBRA) Jaskyňa s dĺžkou 75m a hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 343m v katastri Pezinka.   CAJLA 2 Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 335m v katastri Pezinka.   JASKYŇA NA JELENCI 1 Zlomovo-korózna jaskyňa s hĺbkou 1 …

Kúpele v okrese Pezinok

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Pezinok

NPR HAJDÚCHY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava-vidiek. Pôvodne mala názov Hajdúky. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 561.100m2. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev bukového 4.vegetačného stupňa s výskytom hrabu a jedle na biotitických grano …

Parky v okrese Pezinok

BRATISLAVSKÝ LESNÝ PARK Je to komplex prevažne listnatých lesov s rekreačnou funkciou o výmere 17.056ha. Zahŕňa lesy v južnej časti Malých Karpát od Devína po Stupavu, Košarisko, Limbach a lužné lesy po oboch stranách Dunaja od sútoku s Moravou po Čunovo. Karpatská časť Bratislavského lesného parku je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Najvyšším vrchom parku je Malý Javorník /583,7m/. Stojí na ňom meteorologická stanica. Na území Bratislavs …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Pezinok

Územie okresu zasahuje zo severozápadu celok Malé Karpaty s podcelkom Pezinské Karpaty (časť Homoľské Karpaty), z juhovýchodu sem zasahuje celok Podunajská rovina s podcelkom Šúr a na východe je to celok Podunajská pahorkatina s podcelkom Trnavská pahorkatina (časť Podmalokarpatská pahorkatina).   MALÉ KARPATY Geomorfologický celok, ktorým sa začína veľký stredoeurópsky oblúk. Tiahne sa v dĺžke asi 100km od Hainburgu v Rakúsku …

Prirodzené vodné plochy v okrese Pezinok

JURSKÉ JAZERO Ochrana trvale zamokreného horského rašeliniska s jelšou lepkavou, brezou bielou, osikou, dubom letným, vŕbou popolavou v Malých Karpatoch. Okraje močiara sú lemované jaseňom štíhlym, hrabom, s prechodom do bukového lesa. Zaujímavá je flóra rašeliniska. Z geologického hľadiska je priestor budovaný kryštalickými horninami. Je to prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1988, novelizovaná v roku 2004 s rozlohou 274.900m2. …

Skalné útvary v okrese Pezinok

MEDVEDIA SKALA Dominantný kremencový skalný útvar, ktorý pokračuje rozsiahlou partiou skál. Pod skalami sa nachádzajú sčasti zasypané šachty, ktoré pravdepodobne slúžili na ťažbu antimónu.   TISOVÉ SKALY Skalný hrebeň vystupujúci nad povrch neďaleko Zochovej chaty na úbočí Kamenného potoka pod Veľkou homoľou /709,2m/. tvorí prirodzenú dominantu nad prírodným kúpaliskom pod Zochovou chatou. Povyše je hvezdáreň a seizmick …

Umelé vodné plochy v okrese Pezinok

PEZINOK. Rybník Fugelka II. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Vodná nádrž Biela skala sa nachádza v časti Píla. Rybník Fugelka II bol vybudovaný v 2.polovici 19.storočia.   RYBNÍK KEJDA. Pezinok.   ŠURSKÝ RYBNÍK   VN BIELA SKALA   VN BUDMERICE   VN DOĽANY   VN HARMÓNIA. Modra.   VN LIMBACH   VN VIŠTUK …

Územia európskeho významu v okrese Pezinok

BIELE HORY /SKUEV0267/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 10.168,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porast …

TOPlist