Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Senec

DUB LETNÝ V DUNAJSKEJ LUŽNEJ Za chránený bol vyhlásený v roku 2002 pre jeho vysokú estetickú, biologickú hodnotu a mimoriadny vek. Má obvod kmeňa 489cm, výšku 28m, priemer koruny 28m a vek viac ako 300 rokov. Rastie v Dunajskej Lužnej, časti Jánošíková.   NOVOLIPNICKÝ PLATAN Za chránený bol vyhlásený v roku 1982 a 1996. Je chránený z hľadiska kultúrneho, historického, vedeckého, krajinotvorného, ekologického a estetického výz …

Jaskyne v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kúpele v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Senec

NPR ŠÚR Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 681,3924ha (z toho bolo 214,29ha ochranných lesov, 197,42ha lesov osobitného určenia a 156,34ha nelesných plôch). Výmera ochranného pásma bola 307,2936ha (z toho bolo 4,88ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola v …

Parky v okrese Senec

BERNOLÁKOVO Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Pri Kaštieli sa rozprestiera prírodno-krajinársky park anglického typu s historickou zeleňou, ktorý bol vybudovaný v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. V parku sa od roku 1995 nachádza 9-jamkové golfové ihrisko, ktoré bolo prvé na Slovensku.   IVANKA PRI DUNAJI Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Pri Kaštieli sa rozp …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Senec

Územie okresu z juhu zasahuje celok Podunajská rovina podcelkami Šúr a Úľanská mokraď. Zo severu je to celok Podunajská pahorkatina podcelkom Trnavská pahorkatina (časti Podmalokarpatská pahorkatina a Trnavská tabuľa).   PODUNAJSKÁ PAHORKATINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Je to najväčší krajinný celok v SR, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Celok v smere severozápad-juhovýchod d …

Prirodzené vodné plochy v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Senec

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Senec

ROVINKA Východne od obce Rovinka sa nachádza rovnomenné jazero.   SLNEČNÉ JAZERÁ Pri Senci sa nachádzajúce jazerá, ktoré slúžia ako prímestské stredisko letnej rekreácie. Vznikali od 2.polovice 19.storočia postupnou ťažbou štrkov. Štrkopiesčité jazerá s rozlohou 105ha vznikli presakovaním spodnej vody do štrkových jám. Teplota vody v lete je 20-25˚C. Sú tu pieskové pláže. Územie so svojimi 2.000 hodinami slnečného svitu …

Územia európskeho významu v okrese Senec

BISKUPICKÉ LUHY /SKUEV0295/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 869,03ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy …

TOPlist