Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Senec

NPR ŠÚR Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 681,3924ha (z toho bolo 214,29ha ochranných lesov, 197,42ha lesov osobitného určenia a 156,34ha nelesných plôch). Výmera ochranného pásma bola 307,2936ha (z toho bolo 4,88ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola v …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Senec

Územie okresu z juhu zasahuje celok Podunajská rovina podcelkami Šúr a Úľanská mokraď. Zo severu je to celok Podunajská pahorkatina podcelkom Trnavská pahorkatina (časti Podmalokarpatská pahorkatina a Trnavská tabuľa).   PODUNAJSKÁ PAHORKATINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Je to najväčší krajinný celok v SR, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Celok v smere severozápad-juhovýchod d …

Územia európskeho významu v okrese Senec

BISKUPICKÉ LUHY /SKUEV0295/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 869,03ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Senec

CHKO DUNAJSKÉ LUHY Vyhlásená bola 3.3.1998. Rozloha 12.284,4609ha. Slovensko-maďarský úsek Dunaja s rozsiahlou sústavou riečnych ramien predstavuje v stredoeurópskych podmienkach výnimočné prírodné prostredie. Vyznačuje sa bohatosťou vodných, mokraďných a lesných ekosystémov s vysokou druhovou rozmanitosťou. Dunaj je medzinárodne významným biokoridorom, ktorým pravidelne sezónne migrujú početné druhy vtákov, rýb a iných živočíchov. I …

TOPlist