Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Diviaky nad Nitricou

POLOHA.

Obec leží v západnej časti okresu, Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina. Leží na brehoch rieky Nitrica, západne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1113, ďalej z roku 1232 a z roku 1348. V roku 1246 sa obec spomína ako Dywek (ďalšie názvy: 1271 Deuek, 1342 Egyhazdiak, 1407 Eghazasgywek, 1773 Diwjaky, 1927 Diviaky nad Nitricou). Obec sa vyvinula zo slovanskej osady z 10. – 12.storočia. Bola zemianskou obcou. Patrila Diviackovcom. V roku 1715 mala obec 13 domácností, v roku 1753 mala 23 poddanských, 5 nádenníckych, 2 slobodnícke a 2 nájomnícke domácnosti, v roku 1778 mala mlyn, 26 domov a 171 obyvateľov, špitál pre 6 osôb, v roku 1828 mala 43 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a odchádzali na sezónne práce. V roku 1856 odopreli zemepánovi vrátiť kopanice. Koncom 19.storočia tu mali majetok traja veľkostatkári. Začiatkom 20.storočia obyvatelia pracovali ako roľníci a sezónni robotníci. V obci bola v prevádzke parná teheľňa. Súčasťou obce je pôvodne samostatná obec Besnákova Ves. Prvýkrát sa spomína v roku 1432 ako Beznak (ďalšie názvy: 1470 Besnakfalwa, 173 Besnakowejsa). Bola zemianskou obcou. V roku 1663 obec vyplienili Turci. V roku 1828 mala iba 4 domy a 32 obyvateľov. S Diviakmi nad Nitricou splynula v polovici 19.storočia.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Popolnicové pohrebisko ľudu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. Na žiarovom pohrebisku Vikárka bolo odkrytých 116 hrobov a ďalšie početné nálezy.

Osídlenie ľudom lužickej kultúry zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l. a ľudom púchovskej kultúry z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0. Nálezy z lokality Lazy a z intravilánu obce.

V Mačove v lokalite Lúčky nález kamenných mohylníkov z 8. a 9.storočia. Objavených bolo 5 a ďalších 7 bolo rozoraných. Ich veľkosť bola 4-9m a obsahovali slovanskú keramiku.

V Ješkovej Vsi nad Nitricou pod hradiskom sa našlo niekoľko črepov, mazanica a kamene.

Hrádok Bukovec (Pozri Hradiská v okrese Prievidza).

Hrádok Kopec (Pozri Hradiská v okrese Prievidza).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol Všetkých svätých.

Kaplnky v Bankách a Mačove.

Príroda.

Vrchy: Rokoš, Malý Rokoš, Košútova skala.

NPR Rokoš.

Rieka Nitrica.

VN Rudnianska priehrada.

Chránené stromy: Diviacka gledíčia, Lipy pri kostole v Diviakoch nad Nitricou.

Turistika.

Cyklotrasa /2308/.

Náučný chodník Vodná nádrž Nitrianske Rudno.

Turistický chodník /8416/.

MIESTNE ČASTI.

 

Banky

Obec sa začala vyvíjať ako banícka osada, v ktorej sa dolovalo zlato. Prvá písomná zmienka je z roku 1312, kedy sa obec spomína ako Bana Inferior. V listine z roku 1332 sa spomínajú už dve osady Bana Inferior et Superior (Horná a Dolná). Ďalšie názvy: 1863 Bánka, 1920 Banky. Obce boli v majetku viacerých šľachtických rodov. Patrili zemianskemu rodu Diviackych, v 16.storočí Újfalussyovcom, naposledy rodu Bossányiovcov. V roku 1715 mala obec mlyn, vinice a 21 domácností, v roku 1778 mala majer Pritrské, 13 domov a 110 obyvateľov, v roku 1828 mala 16 domov a 117 obyvateľov. Obyvatelia boli roľníci, ovocinári, odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce. V roku 1856 odopreli vrátiť pánom kopanice. Obec si aj začiatkom 20.storočia uchovala ráz podhorskej poľnohospodárskej obce. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia pracovali aj v priemysle v okolí. V roku 1976 sa obec pričlenila k Diviakom nad Nitricou.

Diviaky nad Nitricou

Ješkova Ves nad Nitricou

Prvá písomná zmienka je z roku 1343, kedy sa spomína ako Terestyenfolua (ďalšie názvy: 1349 Terestyentornya, 1438 Jeskfalua, 1444 Jeskofalwa, 1773 Jesskowejsa, 1786 Ježkowá Wes, 1948 Ješkova Ves nad Nitricou. Patrila viacerým šľachtickým rodom: Szplényiovcom, Újalussyovcom, Rudnayovcom. V roku 1715 mala obec 6 domácností, v roku 1778 mala mlyn a 15 domov, v roku 1828 mala 18 domov a 128 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, časť odchádzala na sezónne poľnohospodárske práce na Dolnú zem. Dodnes je obec malou podhorskou obcou. Okrem poľnohospodárstva v 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v priemysle v okolí. V roku 1976 sa pripojila k Diviakom nad Nitricou. Do roku 1995 sa obec volala Ježkova Ves nad Nitricou. Opatrením 103/1996 účinným od 1.1.1996 zmenila názov na Ješkova Ves nad Nitricou.

Mačov

Obec vznikla v 12.storočí. Prvá písomná zmienka je z roku 1396, kedy sa spomína ako Maczow (ďalšie názvy: 1400 Mocholnok, 1458 Machow, 1773 Macžon, 1808 Mačow, 1920 Máčov, 1927 Mačov). Obec patrila Diviackovcom, od roku 1736 bola súčasťou panstva Skačany, od roku 1777 patrila nitrianskej kapitule. V roku 1715 mala obec 9 domácností, v roku 1787 mala 19 domov a 165 obyvateľov, v roku 1815 mala 23 poddanských a 2 želiarske domácnosti, v roku 1828 mala 35 domov a 186 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a chodili na sezónne práce. Začiatkom 20.storočia pracovali v poľnohospodárstve, neskôr aj v baníctve. V 2.polovici 20.storočia väčšina obyvateľov pracovala v Novákoch a Prievidzi. K Diviakom nad Nitricou sa obec pričlenila v roku 1976.

Somorova Ves

Obec vznikla v 2.polovici 13.storočia. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1348 ako Yokuth, teda Dobrá voda (ďalšie názvy: 1515 Zomoryokuth). Patrila zemianskym rodinám. V roku 1348 patrila Zomorovi, synovi Nestuša, potomkom Akura z rodu Diviackych. Tvorila súčasť majetku zemianskych rodín Diviackovcov a ich potomkov. V roku 1828 mala obec 15 domov a 104 obyvateľov. S Diviakmi nad Nitricou splynula v polovici 19.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist