Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Evanjelické kostoly v okrese Rimavská Sobota

BABINEC

Klasicistický evanjelický kostol postavený koncom 18.storočia. V interiéri maľovaný drevený strop.

 

BUDIKOVANY

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1804 s barokovými prvkami.

 

ČERENČANY

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne barokový jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1826-1831. Klasicisticky prestavaný a veža bola pristavaná v roku 1861.

 

DRAŽICE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1838-1842. Oltárny obraz pochádza od J. Alexyho.

 

DRIENČANY

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol z 13.storočia. Renesančne upravený bol v roku 1513 a barokovo v roku 1793. Ďalšia úprava v 17.storočí. Hodnotný interiér a kazetový strop.
 • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Rimavská Sobota).
 • Ohradný múr. Renesančný múr zo 17.storočia.
 • Hrob J. D. Čipku s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Rimavská Sobota).
 • Pamätná fara. (Pozri Historické budovy v okrese Rimavská Sobota).
 • Hrob P. Dobšinského s náhrobkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Rimavská Sobota).
 • Kryté schodisko. Renesančné schodisko zo 17.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2010.

 

HNÚŠŤA

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1903.

 

HNÚŠŤA. Evanjelický kostol v Brádne.

Evanjelický kostol, pôvodne baroková modlitebňa, postavený začiatkom 18.storočia. Klasicisticky  bol prestavaný v roku 1797. Veža bola pristavaná v roku 1810. Barokový interiér zo začiatku 18.storočia. Nachádza sa v časti Brádno.

 

HNÚŠŤA. Evanjelický kostol v Hačave.

Klasicistický evanjelický kostol postavený v rokoch 1808-1816. Novoklasicistický oltár pochádza z roku 1885. Nachádza sa v časti Hačava.

 

HNÚŠŤA. Evanjelický kostol v Likieri.

Neskoroklasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1875. Nachádza sa v časti Likier.

 

HNÚŠŤA. Evanjelický kostol v Polome.

Novoklasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1868. Nachádza sa v časti Polom.

 

HODEJOV

Novorománsky evanjelický kostol bol postavený v roku 1901.

 

HORNÉ ZAHORANY

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1790.

 

HOSTIŠOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový evanjelický kostol z roku 1793. Upravovaný bol v rokoch 1908 a 1934.

 

HRACHOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1800. Upravovaný bol v rokoch 1928 a 1946. Renesančný oltár, krstiteľnica a maľované epitafy pochádzajú z pôvodného dreveného kostola.

 

HRUŠOVO

Klasicisticko-novorománsky evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí.

 

HRUŠOVO. Evanjelický kostol v Ostranoch.

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1786. Prestavaný bol v roku 1904. Nachádza sa v časti Ostrany.

 

HRUŠOVO. Evanjelický kostol v Striežovciach.

Klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1811. Nachádza sa v časti Striežovce.

 

KLENOVEC

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1787.  Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia kedy bola pristavaná veža.

 

KOCIHA

Neskoroklasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1856.

 

KRÁĽ

Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.

 

KRASKOVO

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne ranogotický jednoloďový evanjelický kostol z 3.tretiny 13.storočia. Prestavaný a opevnený múrom bol v 15.storočí. V roku 1814 bol upravený. V interiéri stredoveké nástenné maľby zo 14.storočia so scénami zo života Panny Márie, legendy o svätom Ladislavovi, pašiový cyklus z 13. a 14.storočia. Hlavný oltár je ranobarokový, kazateľnica a empory pochádzajú z rokov 1668-1669. V lodi je drevený kazetový maľovaný strop z roku 1758. Renesančný oltár z roku 1668. Drevený maľovaný chór z roku 1669.
 • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Rimavská Sobota).
 • Hradbový múr. Gotické opevnenie kostola z 15.storočia.

 

KYJATICE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsko-gotický jednoloďový evanjelický kostol z 3.tretiny 13.storočia. Prestavovaný bol v 2.polovici 15.storočia. Renesančne upravovaný bol v roku 1637. V interiéri sú steny pokryté gotickými stredovekými nástennými maľbami zo 14.storočia. Loď je uzavretá dreveným renesančným kazetovým maľovaným stropom z roku 1637. Renesančný oltár pochádza z roku 1678. Mobiliár zo 17. a 18.kostola. Kamenná krstiteľnica pochádza zo začiatku 14.storočia.

 

LEHOTA NAD RIMAVICOU. Evanjelický kostol v Rimavici.

Tolerančný evanjelický kostol bol postavený v roku 1796. Nachádza sa v časti Rimavica.

 

LEHOTA NAD RIMAVICOU. Evanjelický kostol v Rimavskej Lehote.

Klasicistický evanjelický kostol pochádza z roku 1797. Prestavovaný bol v roku 1864. Nachádza sa v časti Rimavská Lehota.

 

LIPOVEC

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Tolerančný evanjelický kostol postavený v rokoch 1788-1793. Upravovaný bol v polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Je to sieňová emporová stavba. Nachádza sa na západnom okraji obce.

 

LUKOVIŠTIA

Barokovo-klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1794. V interiéri maľovaný drevený strop.

 

NIŽNÝ SKÁLNIK

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1805. Baroková kazateľnica a organ z roku 1767.

 

OŽĎANY

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne barokový jednoloďový evanjelický kostol z roku 1825. Klasicisticky upravený bol v roku 1878. Ďalšie úpravy v rokoch 1929 a 1932.

 

PADAROVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol postavený v rokoch 1799-1803. Veža bola pristavaná neskôr. Upravovaný bol v roku 1923. Má centrálnu dispozíciu.

 

POTOK

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1791.

 

RATKOVSKÁ SUCHÁ

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1817.

 

RIMAVSKÁ BAŇA

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne neskororománsky jednoloďový evanjelický kostol z 3.tretiny 13.storočia. Goticky prestavaný bol v 14. a 15.storočí. Renesančné úpravy v 17.storočí a barokovo-klasicistická obnova v roku 1783. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. V interiéri na stenách stredoveké gotické nástenné maľby z 2.polovice 14.storočia a z 15.storočia najmä s výjavmi z legendy o svätom Ladislavovi. V lodi je maľovaný kazetový strop z roku 1783. Renesančné sgrafito a maľovaná drevená empora z roku 1726. Hodnotný barokový mobiliár pochádza z 18.storočia
 • Hradbový múr. Renesančné opevnenie okolo kostola zo 16.-17.storočia.

 

RIMAVSKÁ PÍLA

Funkcionalistický evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí, v roku 1947.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1784-1790 ako tolerančný chrám. Upravovaný bol v rokoch 1847-1856. V roku 1847 bola pristavaná novogotická veža. Novogotická úprava pochádza z roku 1898. Kostol má priestor s pruskými klenbami. Vstavaný chór sa opiera o dva piliere. Oltár pochádza z roku 1898. Nachádza sa na ulici Cukrovarská.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA. Evanjelický kostol v Dúžave.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevený jednoloďový evanjelický kostol v štýle ľudového staviteľstva z roku 1786. V roku 1807 prenesený z obce Selce. Vzácny je interiér s kazetovými stropmi a maľbami z roku 1747, neskororenesančným oltárom z 2.polovice 17.storočia a renesančno-barokovým oltárom zo začiatku 18.storočia. Nachádza sa v časti Dúžava.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA. Evanjelický kostol vo Vyšnej Pokoradzi.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický jednoloďový evanjelický tolerančný kostol z roku 1797. Stavba bez veže sa nachádza v časti Vyšná Pokoradz.

 

RIMAVSKÉ BREZOVO

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový evanjelický kostol z 3.tretiny 13.storočia s neskororománskymi prvkami. Upravovaný bol v rokoch 1565 a 1592, v 2.polovici 17.storočia a v rokoch 1741 a 1778. V roku 1893 bol rozšírený. Ďalšie úpravy v roku 1995. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. V interiéri sa na stenách a klenbe presbytéria nachádzajú stredoveké gotické nástenné maľby s témou christologického cyklu z obdobia okolo roku 1380. Barokový interiér pochádza z 18.storočia.

 

ROVNÉ

Klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1832. Veža bola pristavaná v roku 1914.

 

ROVNÉ. Evanjelický kostol v Ratkovskej Zdychave.

Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1841. Prestavaný bol v roku 1926. Nachádza sa časti Ratkovská Zdychava.

 

SLIZKÉ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový evanjelický kostol z roku 1798.

 

ŠPANIE POLE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1805-1810. Upravovaný bol v roku 1931.

 

TEPLÝ VRCH

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1827. Upravovaný bol v roku 1893. Barokový oltárny obraz pochádza z pôvodného dreveného kostola.

 

TISOVEC

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1825-1832. Upravovaný bol v roku 1836. Autormi stavby sú M. Matini, J. Hagar a F. Waldman. Hodnotný interiér, oltár s reliéfom, kazateľnica a krstiteľnica. Nachádza sa na ulici Malinovského.

 

VEĽKÉ TERIAKOVCE. Evanjelický kostol v Malých Teriakovciach.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický kostol z 15.storočia. Neskororenesančne bol prestavaný v 17.storočí. Vtedy bol opevnený obranným múrom. Koncom 18.storočia  (1774) bol renovovaný. Má veľmi cenný interiér, vzácny kazetový strop zo 16.-18.storočia, kazateľnica, renesančný oltár zo 17.storočia a drevená maľovaná empora z roku 1795. Nachádza sa v časti Malé Teriakovce.

 

VEĽKÉ TERIAKOVCE. Evanjelický kostol vo Veľkých Teriakovciach.

Evanjelický tolerančný kostol postavený v roku 1790. Prestavaný bol v 19.storočí (1805). Nachádza sa v časti Veľké Teriakovce.

 

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist