Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Galérie v okrese Bratislava I

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Slovenská národná galéria vznikla ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia v roku 1948. Iniciátorom jej založenia bol básnik, novinár a spisovateľ Ladislav Novomeský, vtedajší povereník pre školstvo, vedu a umenie. Tvorí ju komplex budov s ústrednou dominantou, pôvodne štvorkrídlovou barokovou rezidenciou bývalej mestskej polície, situovanou na dunajskom nábreží, známou pod názvom Vodné kasárne. Historická budova bola spočiatku adaptovaná pre galériu v rokoch 1950-1955 a neskôr rekonštruovaná a doplnená o modernú prístavbu v rokoch 1969-1977, ktorej autorom je architekt V. Dedeček, pre širšie potreby galerijnej inštitúcie. V roku 1990 galéria získala Esterháziho palác z 2.polovice 19.storočia z obdobia novoslohov, ktorého staviteľom bol Ignác Feigler ml.. Po rekonštrukcii tohto paláca ukončenej v roku 1994 podľa návrhu architektky Ľ. Gálikovej, galéria rozšírila svoje expozičné priestory. Činnosť Slovenskej národnej galérie sa zameriavala na akvizíciu, výskum, záchranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva vo všetkých výtvarných disciplínach, najmä v maliarstve, sochárstve, kresbe a grafike. K nim sa postupne pripájali i ďalšie oblasti tvorby. V roku 1960 sa akvizičná činnosť galérie rozšírila o artefakty úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, od roku 1965 o diela insitného umenia (získavané prostredníctvom medzinárodných prehliadok – Trienále insitného umenia), neskôr o oblasť scénografie a umeleckej fotografie. Od roku 1986 sa profiluje zbierka architektúry (štúdie, projekty, modely) a od roku 1990 kolekcia intermediálnych tendencií. Celý fond galérie pozostáva z asi 55.000 diel a zberateľský záujem je sústredený predovšetkým na myšlienku identifikácie s minulosťou Slovenska, s jeho kultúrnym dedičstvom. Ťažisko spočíva v orientácii na oblasť domáceho umenia, t.j. umenia slovenskej proveniencie a umenia na Slovensku. Integrálnu súčasť zbierkových fondov Slovenskej národnej galérie tvorí aj umenie európskej proveniencie.

Nestála expozícia je otvorená od 17.1.2014. Expozícia zbierok galérie z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15.-18.storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá sekcia je nazvaná Výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu Typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou Priestor & Ilúzia a Svetlo & tma. Poslednými témami sú Telo & gesto a Život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a podobne. Hoci vo väčšine prípadov ide, primerane obdobiu aj profilu zbierky, o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Z dôvodu rekonštrukcie priestorov sa stále expozície v sídle galérie nenachádzajú.

 

Expozície:

 

 • Kaštieľ v Strážkach. (Pozri Galérie v okrese Kežmarok).
 • Galéria insitného umenia v  Pezinku. (Pozri Galérie v okrese Pezinok).
 • Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku. (Pozri Galérie v okrese Ružomberok).
 • Zvolenský zámok. (Pozri Galérie v okrese Zvolen).

 

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY

Mestská organizačná zložka bola založená s cieľom zhromažďovať, odborne spracovávať, reštaurovať, opatrovať a prostredníctvom expozícií výstav, publikácií a kultúrno-vzdelávacích aktivít sprístupňovať a prezentovať umelecké diela so vzťahom k mestu Bratislava rôznorodým skupinám publika. Mestské múzeum Bratislava od svojho založenia v rokoch 1867-1867 zbieralo aj predmety umeleckého charakteru. 1.1.1959 boli z historických zbierok múzea (obrazáreň) rozhodnutím vtedajšieho Povereníctva kultúry vyčlenené predmety, ktoré sa považovali za umelecké diela a prevedené do novozaloženej Mestskej galérie, neskôr premenovanej na Mestskú galériu v Bratislave. V roku 1961 sa galéria stala samostatnou inštitúciou. Popri Slovenskej národnej galérii je Galéria mesta Bratislavy druhou najväčšou umeleckou zbierkou na území hlavného mesta. Vo svojej činnosti sa zameriava na výskum a nákup výtvarných umeleckých diel z Bratislavy a okolia. Sídlom galérie je Mirbachov palác na Františkánskom námestí 11. Stále expozície má v Primaciálnom paláci na Primaciálnom námestí 1 a v Pálfiho paláci na ulici Panská 19-21.

 

Expozície:

 

 • Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo.

Expozícia sa nachádza v Mirbachovom paláci. S takmer 100 dielami dokumentuje určitý úsek vývoja v dejinách umenia strednej Európy tak, ako sa zachoval prostredníctvom výtvarných diel v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Ťažisko expozície tvoria diela majstrov, ktorí významne ovplyvnili vývoj barokového umenia na Slovensku, diela reprezentujúce tvorbu umelcov s určitým vzťahom k Bratislave, ako boli maliari Jozef Kurtz, Paul Troger, Franz Anton Palko, Franz Anton Maulbertsch alebo sochári Andreas Johann Eglauer, Franz Xaver Messerschmidt či Karl Georg Merville. Na umenie Bratislavy 18.storočia mala prirodzený vplyv blízka Viedeň. Sprostredkúvala podnety z francúzskeho, ale najmä talianskeho umenie obdobia baroka. Z tematického hľadiska dominovali sakrálne výjavy a reprezentačné portréty.

Medzi významné diela 18.storočia patrí aj kolekcia grafických listov, ktoré tvoria pôvodnú interiérovú výzdobu stien v prvých dvoch miestnostiach na 1.poschodí paláca. Sú ojedinelým súborom 290 medirytín, ktorý sa na Slovensku v takejto podobe zachoval. Okrem francúzskych grafík sú tu aj grafické listy nemeckej, holandskej a talianskej proveniencie. Najvýznamnejší cyklus, vytvorený podľa obrazov Petra Paula Rubensa, glorifikuje život a vládu francúzskej kráľovnej Márie Medicejskej.

 

 • Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800-1918.

Expozícia sa nachádza v Pálfiho paláci. Zachytáva vývoj umeleckej tvorby od začiatku 19.storočia do roku 1918 v stredoeurópskom regióne s dôrazom na oblasť Bratislavy v zostave, v akej sa zachovala v zbierkach galérie. Nová expozícia je založená na umeleckých dielach osobností výtvarného umenia daného obdobia. Pre výtvarný život Bratislavy bola charakteristická prepojenosť s umením blízkej  Viedne. Bratislave chýbali mecéni umenia, galérie, a najmä výtvarná akadémia, s výnimkou krátkeho trvania súkromných maliarskych škôl Giacoma Marastoniho a Ferdinanda von Lütgendorffa.Domáci umelci preto odchádzali za výtvarným vzdelaním do cudziny. V roku 1868 bolo v Bratislave založené prvé múzeum a až v roku 1885 prvý umelecký spolok, Bratislavský umelecký spolok (Pressburger Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület), ktorý mal význam pre rozprúdenie výtvarnej aktivity v bratislavskom prostredí. Z hľadiska slohových prúdov zaznamenávame prechod od klasicizmu cez meštiansky sloh, biedermeier a romantizmu až k realistickým tendenciám, na prelome 19. a 20.storočia k luminizmu a klasickej moderne. Z tematického hľadiska nastáva presun zo sakrálnych tém typických pre predchádzajúce storočia, k zvýšenému záujmu o portrét, krwjinu, zátišie a žáner, ktoré tvoria dominujúce témy expozície. Tento vývoj bol podmienený aj zmenou objednávateľov, keď vysokú šľachtu a cirkev vystriedala nová nastupujúca vrstva, meštianstvo. Zárukou kvality sú mená umelcov, ktorí pôsobili v Bratislave, ako sú maliari Gottlieb Rähmel, Friedrich J. Lieder, Ferdinand von Lütgendorff, Friedrich Amerling, Carl Marko, Giacomo Marastoni, Kornel Spányik, či sochári Viktor Tilgner, Ján Fadrusz, Alojz Rigele, Robert Kühmayer a Jozef Murmann. Súčasťou stálej expozície sú aj diela Ladislava Mednyanszkého, Ferdinanda Katonu, Dominika Skuteckého a Antona Jazuscha.

 

 • Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20.storočia I.

Expozícia sa nachádza v Pálfiho paláci. Podáva čo najucelenejší obraz slovenského moderného umenia zo zbierok galérie v medzivojnovom období. Výstava a katalóg prezentujú na základe výberu ťažiskových diel z dejín slovenského umenia vynikajúcu kolekciu maľby a plastiky v období od roku 1918 do roku 1948. Koncepcia umožňuje zachytiť paralelne a pritom nezávisle prebiehajúce, bohato rozvrstvené a rozvetvené umelecké dianie na Slovensku. Z tohto usporiadania materiálu vyplýva isté chronologické a štýlové zoskupenie umeleckých diel, na základe ktorého sa ukazuje aj kontinuita vývoja výtvarného umenia tohto obdobia. Výstava dáva vynikajúcu príležitosť vytvoriť si predstavu o vývoji umenia daného obdobia jednak na základe tvorby najznámejších predstaviteľov maliarstva ako M. Benka, J. Alexy, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Šimerová, K. Sokol, C. Majerník, J. Mudroch, J. Želibský, V. Hložník, jednak na základe diel menej známych, ale nie menej kvalitných a zaujímavých osobností ako F. Reichentál, J. Flaché, J. Jakoby, E. Nemes, J. Bauernfreund, E. Nevan, L. Guderna, V. Chmel a ďalších. Výstava reflektuje ťažiskové problémové okruhy umenia doby, ako napríklad otázku tradičného a moderného, národného a svetového, otázku transformácie folklóru, resp. defolklorizácie umenia, fenomén mesta a s tým súvisiace osamotenie človeka, konflikt reality vojny a bezmocnosti človeka, otázku základných hodnôt človeka a podobne.

 

 • Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20.storočia II.

Expozícia sa nachádza v Pálfiho paláci. Prezentuje najvýznamnejšie výtvarné javy v 2.polovici 20.storočia, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku. Cieľom expozície je pomenovať tieto javy a ukázať diela osobností viacerých generácií výtvarného umenia, ktoré sú príznačné na slovenské umenie v danom období. V súlade s fenoménmi výtvarného umenia logicky postavená výstava podáva obraz formovania umenia a výtvarného myslenia na Slovensku, pričom základ výstavby prehliadky umožňuje sledovať dianie v užších či širších súvislostiach. Výstava vďaka zaradeniu diel do príslušných kontextov vo vývoji umenia využíva a predstavuje vzájomné prepojenia a súvislosti niektorých konkrétnych diel, pričom diela si uchovávajú vlastné kvality a dajú sa vnímať ako jedinečné artefakty.

Matej KRÉN: PASÁŽ (Súčasť stálej expozície). Ide o výnimočnú inštaláciu pozostávajúcu z takmer 15.000 kníh, ktoré spolu so zrkadlami vytvárajú ilúziu nekonečného priestoru a nekonečnosti ľudského poznania. Obdobné inštalácie vytvára autor po celom svete (napríklad aj z telefónnych zoznamov). Je to dar autora galérii v roku 2004.

Alex MLYNÁRČIK: VILA DEI MYSTERI (Súčasť stálej expozície). Villa dei Mysteri  vychádza z kultu slávností zasvätených gréckemu bohovi vína, plodnosti a zábavy Dionýzovi (v dávnom Ríme nazývanému Bakchus), ktoré konali len zasvätenci viazaní sľubom mlčanlivosti, čo bol aj dôvod, že sa zachovalo veľmi málo pamiatok s touto témou. Najvýznamnejšia z nich, séria monumentálnych nástenných malieb, sa našla v pompejskej Ville dei Mysteri a zobrazovala výjavy zo zasväcovania žien do dionýzovského kultu v spojení božských a ľudských bytostí. Toto bolo prezentované len jediný raz, v r oku 1967 na manifestácii Superlund v švédskom meste Lunde, kde pozval Pierre Restany 40 umelcov z celej Európy, ktorí mali vytvoriť svoje krédo k roku 1967. Dielo bolo rekonštruované pre novú stálu expozíciu galérie  a pozostáva zo šestnástich 3,5m vysokých zrkadiel a panelov s témou sporo odetých žien. Po vstupe návštevníka do tejto uzatvorenej miestnosti sa pomaly rozsvecujú svetlá a začne hrať hudba, čím sa len zvýrazní jeho celkové magické pôsobenie.

 

 • Gotická maľba a plastika

Expozícia sa nachádza v Pálfiho paláci. Po slohovej stránke korešponduje so zachovanými fragmentmi gotickej architektúry v Pálfiho paláci rozsahom neveľká (19 diel), no o to príťažlivejšia stála expozícia gotickej tabuľovej maľby a plastiky. Prostredníctvom tabuľových malieb, sôch a reliéfov dokumentuje tri storočia (14.-16.storočie) výtvarnej aktivity našich predkov, tak ako sa zachovali v zbierkach galérie, bez nároku podať ucelený vývoj gotického umenia na Slovensku.

Súčasťou expozície je aj socha Vajnorskej madony (okolo roku 1320), ktorá je najstarším výtvarným dielom v zbierkach galérie. Reliéf Krst Krista pochádza z 15.storočia a bol pravdepodobne umiestnený na predele dnes už nejestvujúceho oltára v Dóme svätého Martina. Polychrómová socha Madony s dieťaťom z 2.polovice 15.storočia je zaujímavou ukážkou spájania dvoch vývinových prúdov gotického sochárstva. 16.storočia je zastúpené rozmernou tabuľovou maľbou Zvestovanie z roku 1517, ktorá je ukážkou neskorogotickej maliarskej produkcie.

 

 • Keltská mincovňa v Bratislave.

Expozícia sa nachádza v Pálfiho paláci. Výstava predstavuje výsledky archeologického výskumu v rokoch 1981-1985 v priestoroch Pálfiho paláca. Došlo tu k početným objavom, ktoré obohatili poznatky o problematike keltskej remeselnej výroby na území mesta: nálezy hrnčiarskych pecí (Hlavné námestie, Uršulínska, Radničná 1), kovolejárske dielne (Ventúrska 12, Zelená 10, Michalská 9) a železiarska pec (Rudnayovo námestie 4). Súbežne  narástol počet mincí objavených počas archeologických výskumov v nálezových súvislostiach. Z keltskej dielne na Panskej 19 pochádza doteraz najväčší súbor technickej keramiky – 75 kovolejárskych téglikov a 22 dávkovacích platničiek, požívanej na spracovanie a tavbu striebra, čo možno považovať za jednoznačný doklad mincovníckej činnosti v priestore bratislavského oppida.

 

 • Anglické gobelíny.

Expozícia sa nachádza v Primaciálnom paláci. V auguste 1903 kúpilo budovu paláca mesto. Pri rekonštrukcii budovy bola v tom istom roku za tapetami v predsieni Zrkadlovej siene objavená séria 6 neznámych gobelínov, zobrazujúcich starú antickú povesť o Hero a Leandrovi, ktorá opisuje ich tragickú lásku. Podľa povesti bola Hero kňažkou v Seste na pobreží dnešného Hellespontu. Pri slávnosti sa zoznámila s krásnym mládencom s protiľahlého Abýdu, Leandrom. Aby sa mohli stretávať, musel Leander preplávať v noci úžinu a nad ránom sa vrátiť späť. Hero každý večer vyvesila lampu, ktorá Leandrovi určovala akým smerom má plávať. Jednej búrlivej noci vietor lampu zahasil, Leander stratil vo vlnách smer a utopil sa. Jeho mŕtve telo vyplavilo more na breh ku kláštoru. Keď ho Hero ráno uvidela, od žiaľu skočila z okna a zabila sa.

Gobelíny utkali v 30.rokoch 17.storočia v kráľovskej tkáčskej dielni v Mortlake pri Londýne, ktorú viedol Holanďan Phillip de Maecht. Návrhy gobelínov sú dielom Franza Cleyna a odzrkadľuje sa na nich vplyv flámskeho a sčasti talianskeho maliarstva obdobia manierizmu. V reprezentačných miestnostiach Primaciálneho paláca je okrem anglických gobelínov inštalovaných niekoľko menších obrazových  expozícií z majetku galérie – súbor holandského a flámskeho žánrového maliarstva 17.storočia a expozícia obrazov najmä s biblickou tematikou z talianskeho maliarstva 16. a 17.storočia. Pôvodne boli plánované ako dočasná dekorácia, ktorú v budúcnosti nahradia iné umelecké diela. Gobelíny sa nachádzajú v piatich salónoch na severnej strane budovy, s výhľadom na námestie.

 

 • Obrazáreň

Galéria sídli v Primaciálnom paláci od roku 1975 a vo výstavnej miestnosti na prízemí pravidelne prezentuje svoje výstavné projekty. Galerijné zbierky boli vystavené aj v reprezentačných miestnostiach, a to až do roku 1986, kedy sa začala generálna obnova celej budovy. V reprezentačných priestoroch na 1.poschodí (piano nobile) bola v roku 1996 inštalovaná nová stála expozícia Obrazáreň, v ktorej je zastúpených viac ako 60 zbierkových predmetov. Vo vstupnom salóne návštevníkov zaujmú najmä reprezentačné portréty vybraných panovníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu, ktoré boli pôvodne umiestnené v dnes už nejestvujúcej radnej sieni Starej radnice.

 

AP GALLERY

Cieľom projektu občianskeho združenia ap-gallery je dobrovoľné združovanie ľudí za účelom realizácie aktivít zameraných ma organizáciu, realizáciu, podporu, rozvoj a prezentáciu umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít (výstavy, sympóziá, diskusné fóra, konferencie, semináre, workshopy), ako aj rozvoj participácie a spolupráce občanov na kultúrnom a spoločenskom dianí. Snahou galérie je formou výstav prehlbovať záujem o súčasné slovenské výtvarné umenie, mapovať aktuálne maliarske trendy doma i v zahraničí a zároveň aktivizovať tých, ktorým myšlienka rozvoja filantropie v oblasti umenia nie je cudzia. Galéria sídli n budove na ulici Koreničova 11.

 

GALÉRIA CYPRIÁNA MAJERNÍKA

Koncepcia výstavného programu galérie je návratom k odkazu  a programu pôvodnej Galérie Cypriána Majerníka, ktorá realizovala svoju výstavnú činnosť od roku 1957. Iniciátorom jej vzniku v roku 1957 bol Ernest Špitz a Mariána Čunderlíka. V dejinách slovenského výtvarného umenia má Galéria Cypriána Majerníka legendárny význam. Preto bola snaha o jej znovuotvorenie. Od roku 2000 existovala pod vedením Slovenskej výtvarnej únii. V závere prezentovala predovšetkým autorov únie a slovenskú fotografiu. Jej pôvodné priestory sa nachádzali na Hurbanovom námestí 7. Pôvodná galéria v súčasnosti už neexistuje. V dejinách slovenského výtvarného umenia predstavovala priestor pre aktuálne tendencie v umení v 60. a 70.rokoch. Pôvodne bola nazvaná Galéria mladých, neskôr prvou samostatnou výstavou Cypriána Majerníka v októbri 1957 pomenovaná jeho menom. Bola miestom prvých výstav začínajúcich autorov dnes patriacich k významným slovenským výtvarníkom. Okrem samostatných prezentácií výstav mladej nastupujúcej generácie v 60.rokoch sa jej história negatívne spája s dobovými zákazmi a cenzúrou. V roku 1958 tu mal samostatnú prezentáciu Marián Čunderlík. Jeho výstava bola po niekoľkých dňoch zatvorená. Podobný osud stihol aj samostatnú výstavu Milana Paštéku, zatvorili ju v predvečer vernisáže v októbri 1959. Galéria bola skutočným miestom najaktuálnejších výstav umenia mladých autorov predovšetkým v spomínaných 60. a 70.rokoch, preto aj dynamickým priestorom na diskusie, polemiky a kritiky, ale i nepochopenia. Obdobný priestor na polemiku chce nasledovať znovu oživená galéria aj v súčasnosti. Novo obnovená galéria je priestorom predovšetkým individuálnych výstav a prezentácií mladých autorov do 35 rokov, študentov a absolventov umeleckých štúdií na Slovensku. Okrem toho každoročne realizuje výstavu reflektujúcu vybranú problematiku, alebo samostatnú autorskú prezentáciu z dejín galérie, ktorá oslávila 50 rokov. Súčasťou programu sú aj výstavy kurátorov venujúcich sa súčasnému vizuálnemu umeniu. Paralelne k jednotlivým výstavám prebieha prezentačný „Project Room 14“, ktorý predstavuje digitálne spracované portfóliá mladých autorov a autoriek prostredníctvom dataprojekcie v samotnom priestore galérie. Znovu otvorená galéria od začiatku roku 2008 sídli v Zičiho paláci na ulici Ventúrska 9 a spravuje ho Centrum hudby Bratislava-Staré Mesto.

 

GALÉRIA KOMART

Galériu Komart založila spoločnosť Komart s.r.o. v roku 2002. Špecializuje sa na prezentáciu výtvarných tendencií príbuzných konštruktivizmu. Zaoberá sa komerčnou činnosťou. Úzko spolupracuje s Múzeom Milana Dobeša a nadáciou Európska kultúrna spoločnosť. V priestoroch galérie na ulici Zámočnícka 8 sú okrem prebiehajúcej výstavy umiestnené aj diela od iných autorov, ktoré sú všetky vrátane diel hlavnej výstavy na predaj.

 

GALÉRIA NEDBALKA

Galéria je známa ako „bratislavský Guggenheim“. Stanovila si za cieľ predstavovať verejnosti prostredníctvom svojich aktivít diela slovenského výtvarného umenia 20.storočia. Ťažisko zbierky spočíva v maľbe, ale sú v nej zastúpené aj socha a grafika. V čase vzniku obsahovala jej zbierka vyše 500 umeleckých diel. Vznik a život galérie majú „na svedomí“ Peter Paško a Artúr Bartoška, ktorí vybudovali jednu z najprestížnejších súkromných zbierok slovenského výtvarného umenia. Galéria diela prezentuje prostredníctvom stálej expozície, krátkodobých výstav, odborných publikácií a výstavných katalógov. Primárne sa venuje výstavnej činnosti z tvorby slovenských a autorov. Budova galérie ukrýva nečakane pôsobivý interiér s vnútorným členením a zaskleným zastrešením čím pripomína Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Sídli v budove s rekonštruovanou fasádou domu z 19.storočia. Dom bol začiatkom 90.rokov 20.storočia už v značne schátranom stave. Celková rekonštrukcia z roku 1995 prebehla pod vedením architektov Viktórie Cvengrošovej a Virgila Droppu. Po odkúpení budovy od Slovenskej sporiteľne bola budova rekonštruovaná pod vedením architektky Jarmily Kusej. Zachovaný bol výnimočný svetlík, ktorého súčasťou je výtvarné dielo Ašota Haasa. Štyri podlažia v kruhovitom tvare však predovšetkým poskytujú priestor (1.529m2) pre stálu expozíciu, venovanú zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska, ktorá prostredníctvom približne 160 významných obrazov a sôch zo zbierky galérie ponúka pomerne ucelenú predstavu o slovenskej výtvarnej scéne tohto obdobia. Vďaka zaradeniu diel do príslušných kontextov vo vývoji umenia expozícia predstavuje aj vzájomné prepojenia a súvislosti, pričom diela si uchovávajú vlastné kvality a vynikajú ako jedinečné umelecké diela. Na základe týchto skutočností expozícia ponúka skvelý prierez dejinami slovenského maliarstva a sochárstva v 20.storočí s presahom do konca 19.storočia. Obraz dejín maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20.storočí je vystavaný z diel L. Mednyánszkeho, D. Skuteckého, M. Galandu, M. Benku, M. Laluhu, M. Paštéku, L. Gudernu a mnohých Ďalších tvorcov, ktorí zásadne ovplyvnili vývoj umenia v tejto krajine. Chronologicky sa expozícia začína na 4.podlaží (Ľ. Medňanský, D. Skutecký a ďalší). O podlažie nižšie je výtvarná moderna (Ľ. Fulla, M. Galanda, M. Benka, M. A. Bazovský, I. Weiner-Kráľ, J. Jakoby a ďalší). Na 2.poldaží je Skupina Mikuláša Galandu (A. Barčík, V. Kompánek, R. Krivoš, M. Laluha, M. Paštéka, A. Rudavský a ďalší. Na prízemí nájdu návštevníci tvorbu súčasných slovenských autorov (M. Dobeš, V. Kraicová, E. Šimerová-Martinčeková, L. Guderna a ďalší). Tiež je tu výstavná sieň na aktuálne výstavy. Diela sú chronologicky a významovo rozčlenené na štyroch poschodiach do jednotlivých celkov, ktoré naznačujú základné tendencie výtvarného umenia za jedno storočie. Na základe týchto diel vzniká obraz, ktorý umožňuje sledovať umelecké dianie v užších i širších súvislostiach.

Galéria Nedbalka sa nachádza na Nedbalovej ulici 17.

 

Expozície:

 

 • Osobnosti a fenomény.

Nachádza sa na 1.poschodí. V rámci širšie chápaného súčasného umenia od 2.polovice 20.storočia sú tu prezentované aj diela významných osobností, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku, buď svojou tvorbou výrazne prispeli k jeho formovaniu, alebo významne dotvárali jeho obraz.

 

 • Skupina Mikuláša Galandu.

Nachádza sa na 2.poschodí. Pôsobenie Skupiny Mikuláša Galandu od roku 1957 významne formovalo slovenské výtvarné umenie. Táto neskorá moderna si zachovala všetky charakteristické znaky moderny medzivojnového umenia, vrátane organizovaného vystúpenia s programovým vyhlásením a individuálneho tvorivého programu.

 

 • Výtvarná moderna Slovenska.

Nachádza sa na 3.poschodí. Slovenské výtvarné umenie v medzivojnovom období sa formovalo v podmienkach ustavičných zmien, preto najdôležitejšou otázkou v umení bol protiklad medzi tradíciou a modernou, latentne alebo explicitne prítomný v tvorbe jednotlivých umelcov.

 

 • Prelom storočí – zrod výtvarnej moderny Slovenska.

Nachádza sa na 4.poschodí. Pohľad umelcov na meniaci sa svet a pochopenie nových cieľov a poslania umenia spôsobilo zásadné zmeny aj v jeho vývoji. Na prelome 19. a 20.storočia pôsobili na území Slovenska viaceré vynikajúce osobnosti, ktoré spoluvytvárali tvár výtvarného umenia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist