Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hradiská v okrese Prievidza

BOJNICE. Dubnica – Hradište.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Archeologická lokalita Dubnica – Hradište. Na ťažko dostupných polohách sú v starej železnej dobe (halštatská doba) v období 700 p. n.l. – 400 p. n.l. budované opevnené hradiská, také bolo aj na Hradišti severozápadne od obce. Vrcholová plošina je chránená mohutným valom elipsovitého pôdorysu, ktorý severným smerom stúpa. Archeologický výskum z roku 1981, ktorý viedla PhDr. Marta Remiášová, nálezy keramiky a bronzových predmetov, ihlice na spínanie odevov, črepy z črpákov, zásobníc, hrncov, džbánov, amfor.

DIVIAKY NAD NITRICOU. Hrádok Bukovec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Archeologická lokalita hrádok Bukovec, smer Ješkova Ves nad Nitricou, nálezy z poveľkomoravského obdobia (907 – 1.000). Slovanské sídlisko z vrcholného stredoveku (1.000 – 1.375) z 11. – 13.storočia.

DIVIAKY NAD NITRICOU. Hrádok Kopec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Hrádok v lokalite Kopec, praveký hrádok s oválnym pôdorysom, upravený v stredoveku. Leží v Ješkovej Vsi nad Nitricou severozápadne od cintorína. Nálezisko popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej /1.700-1.200 p. n.l./. Osady v lokalite Škôlka, Malé Dielce a v intraviláne obce.

DLŽÍN. Hrádok.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. V lokalite Hrádok na kóte 560,0m bolo výšinné hradisko z poveľkomoravského obdobia (907 – 1.000), vybudované pravdepodobne slovanskou šľachtou na obranu svojich majetkov v 9.storočí. Zmeny v 12. – 15.storočí. Dnes sú tu ešte stopy valového opevnenia.

NITRIANSKE PRAVNO. Hradisko Vyšehrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Vyšehradné. Praveké výšinné hradisko Vyšehrad na kóte 829,7m. Od roku 1970 skúmaná archeologická lokalita. Z neskorej doby kamennej, eneolitu /3.000-1.900 p. n.l./ nálezy lengyelského obdobia a nálezy pohrebiska s kostrovými hrobmi. Nálezy z doby bronzovej /1.900-700 p. n.l./, sekerka a popolnicové polia lužickej kultúry. Ľud lužickej kultúry si tu vybudoval mohutné hradisko v mladšej dobe bronzovej /1.200-700 p. n.l. a osídlenie hradiska bolo i v staršej dobe železnej /700-400 p. n.l./ až laténskej. Hradisko bolo prestavané v mladšej dobe železnej obyvateľmi púchovskej kultúry. Vyšehrad sa týči nad obcou Nitrianske Pravno. Oddávna bol predovšetkým strategicky významnou pevnosťou na rozhraní Turca a Ponitria a jeho prvoradou úlohou bola kontrola významnej diaľkovej cesty, tzv. Jantárovej, ktorá smerovala z Poľska cez Turiec do Nitry a ďalej na juh. Vyšehrad je hradisko ohraničené strmými skalami, na južnej i východnej strane, ťažko prístupné i zo západnej a severnej strany. Celý areál má mocné opevnenie vzájomne od seba oddelené sústavou valov na štyri samostatné dvorce. Vstup na hradisko je zo severnej strany, kde je aj najnižšia časť hradiska a najbližší zdroj vody. Hradisko ľudu púchovskej kultúry až do doby rímskej /1.-4.storočia n.l./. Archeologické pramene dosvedčujú, že svoju funkčnosť si hradisko, i keď v zmenšenej miere, udržalo i v priebehu Veľkomoravskej ríše a v priebehu 10. a 11.storočia. Bohaté osídlenie pochádza z čias Veľkej Moravy, kedy sa Vyšehrad stal centrom slovanského obyvateľstva žijúceho na hornom Ponitrí a v Turci. V stredoveku bolo praveké a slovanské hradisko prebudované na drevený hrad s mohutným opevnením. Bolo to na prelome 13. a 14.storočia v období vlády Matúša Čáka Trenčianskeho a v 60.rokoch 15.storočia, keď si na Vyšehrade zriadil svoju operačnú základňu bratrícky veliteľ Slovácko. V období ranného stredoveku patril hrad významnému šľachtickému rodu Diviackych. S Vyšehradom sú spojené aj mená panovníkov Bela IV. /1235-1270/ a Ladislava IV. Kumanského /1272-1290/. V 15.storočí bol hrad zničený bratríckymi vojskami.

NITRICA. Nad Račicami.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Praveké výšinné hradisko z halštatu /700-400 p. n.l./ v lokalite Nad Račicami na kóte 383,0m.

PRIEVIDZA. Hradisko Hradec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Výšinné hradisko Hradec. Osídlenie z včasnej doby dejinnej, stredoveku a laténu, na kóte 514,0m. Hradisko v Hradci nálezy stôp po Keltoch, Dákoch a ľudu púchovskej kultúry.

PRIEVIDZA. Hrádok Veľká Lehôtka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Praveký hrádok Veľká Lehôtka s elipsovitým pôdorysom v lokalite Hrádok na kóte 466,0m. Zmeny v 14.-15.storočí, v stredoveku.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist