Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Púchov

LEDNICA

Poloha.

Hrad sa nachádza priamo nad obcou Lednica. Bol vybudovaný priamo na strmom vápencovom brale nazývanom Kobulinka, rozčesnutom na dve časti, v nadmorskej výške 590m. V minulosti bola Lednica kráľovským mestom, kadiaľ viedla významná obchodná cesta. Bolo preto nutné zabezpečiť ochranu mesta pred prípadnými nájazdmi. Preto dali postaviť hrad.

Vznik.

Hrad bol postavený v 2.polovici 13.storočia ako kráľovská pohraničná pevnosť na ochranu obchodnej cesty na Moravu a ochranu severozápadnej hranice Uhorska, patril k najodvážnejším i keď najmenším hradným stavbám. Jeho úlohou bolo ochraňovať kráľovské mesto a cestu pred nájazdmi lúpežníkov. Prvá písomná zmienka je z roku 1259 a slúžil ako strážny hrad.

Staršie osídlenie.

Vlastníci.

Spočiatku bol hrad v rukách kráľa. Neskôr slúžil ako sídlo, útočisko, či pevnosť viacerým šľachticom. Prvým známym majiteľom hradu bol v rokoch 1259-1269 župan Marek z Lednice. Začiatkom 14.storočia sa ho na prechodný čas zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti v roku 1321 sa opät dostal do rúk panovníka. Koncom 14.storočia hrad vlastnila rodina Bakšiovcov, ktorá ho v roku 1392 dala do záložnej držby Henkovi, šľachticovi českého pôvodu. Ešte počas vlády Žigmunda v 1.štvrtine 15.storočia sa majiteľmi hradu a panstva stali bratia Sobek a Matej Bielikovci zo sliezskej Kornice. V rokoch 1432-1434 hrad držali husiti. V roku 1471 kráľ Matej Korvín dáva hradné panstvo za 3.600 pražských grošov Felixovi Šťastnému a Petrovi Hnedému (obdarovaní sa ale majiteľmi nestali, pretože uvedenú sumu panovníkovi nevyplatili). V roku 1475 kráľ dáva hrad do zálohu svojmu prívržencovi Petrovi Nehézovi z Dolnej Krupej. Ten ale čoskoro umiera a vlastníčkou hradu sa stáva vdova po ňom. V 15.storočí často menil majiteľov, až sa nakoniec stal hniezdom lúpežných rytierov, ktorí z neho tyranizovali široké okolie. Najznámejšími z nich boli v 16.storočí bratia Podmanickí a Michal Telekeši, ktorého pre jeho zbojstvá nakoniec popravili. Podmanickí získali darovaciu listinu na Lednické panstvo v roku 1504 od panovníka Vladislava II. Jagelovského. Tento majetok však vysporiadaný nebol, pretože vdova po Petrovi Nehézovi založila Lednicu vysokému kráľovskému úradníkovi, taverníkovi Blažejovi Raškayovi, ktorý sa majetku aj ujal (18.6.1504). V roku 1515 dal Lednické panstvo do zálohu za 8.000 zlatých krajinskému sudcovi Ambrózovi Šarkáňovi a jeho manželke Žofii Záblatskej. Na majetok získal donačnú listinu od Vladislava II. v roku 1525 (ako spolumajitelia v nej figurujú aj bratia Ján a František Šarkáň). Podmanickí sa ale nároku na Lednicu nemienili vzdať a na jeseň v roku 1533 hrad obsadili vojenskou silou. Nový panovník Ferdinand I. Habsburský daroval Lednické panstvo listinou z 26.12.1549 Rafaelovi Podmanickému. V roku 1558 zomrel Rafael Podmanický bez potomka a hrad sa dostal do správy kráľovskej komory. V roku 1559 hrad do vlastníctva odkupuje košický kapitán Imrich Telekeši. Zomiera ale v roku 1560 a hrad dedí jeho syn Štefan. Oženil sa so Zuzanou Forgáčovou a narodil sa im syn Michal. Michal Telekeši často podnikal do širokého okolia lúpežné výpravy. To si už jeho skutky všímal cisársky radca a kráľovský pohárnik Juraj Turzo. Na vojenskej akcii proti Telekešimu a jeho sídlu sa 11.9.1600 pod Turzovým velením zúčastnilo 200 jazdcov a 500 pešiakov. Telekeši ale už v polovici augusta ušiel do Poľska a na krátky čas sa usadil v Krakove. Keď prišiel na Turzov odkaz do Bytče rokovať o jeho amnestii, ten ho uväznil. Pretože panovník odmietol aj jeho druhú žiadosť o milosť, Telekeši bol 3.4.1601 popravený. Tým jeho rod vymrel po meči. Lednické panstvo odkúpil od kráľovskej komory tekovský hlavný župan František Dobó, ktorý však čoskoro zomrel, nezanechajúc po sebe žiadne potomstvo. Ešte pred smrťou stihol testamentom odkázať majetok svojim príbuzným z rodov Lórantfy, Teleméry, Bošáni a Forgáč. Michal Lórantfy sa neskôr oženil s Barborou Zeleméryovou, čím došlo k spojeniu dvoch najväčších podielov, ktoré potom zdedila ich dcéra Zuzana. V roku 1616 sa vydala za sedmohradského šľachtica Juraja I. Rákociho. Vtedy sa do Lednice a Púchova uchýlili do vyhnanstva českí bratia, s ktorými udržiaval styk aj Jan Amos Komenský. V rokoch 1650-1651 bol kapitánom a kastelánom hradu Lednica Juraj Marcibáni. Ďalšími vlastníkmi boli Aspremontovci, Erdödiovci a Skrbenskí. Pri plienení okolia v roku 1663 sa Turci hradu ležiaceho bokom nedotkli. V roku 1700 sa hrad dostal do zálohu nitrianskemu biskupovi Ladislavovi Maťašovskému a jeho bratovi Mikulášovi. V roku 1710 ho vypálili cisárske vojská, pretože hrad obsadili kuruci Františka II. Rákociho. Po roku 1830 hrad začal chátrať. V 19.storočí patril hrad Schreiberovcom.

Stavebný vývoj.

V 15.storočí bol postavený palác a veža. Rákociovci v 17.storočí portál vstupného tunela prikryli mohutnou podkovou delovej bašty a pred ňu postavili obranný múr dolného hradu. V roku 1746 dali Maťašovskí hrad opraviť a doplniť vnútorné zariadenie. To boli posledné stavebné úpravy, odvtedy hrad chátra. V záverečnej etape svojho využívania mal hrad asi 45 rôznych miestností. Pre ďalších majiteľov sa stal príťažou ku kaštieľu v Lednických Rovniach a od 2.polovice 19.storočia je v ruinách. V roku 1962 spevnili vstupný barbakán a časť paláca nad obcou.

Interiér.

Exteriér.

Keďže hrad bol obranný mal zložitý bezpečnostný systém. Skladal sa z troch od seba odstupňovaných častí a bol takmer neprístupný. Do hradu sa vstupovalo cez veľkú priekopu, ktorá oddeľovala horné nádvorie padacím mostom. Za mostom bolo nádvorie, kde sa pôvodne nachádzali obranné bašty, väznica, miestnosť pre drábov, stajne, voziareň, kováčska dielňa a dielňa na výrobu keramiky. Do stredného hradu viedli schody a úzky kamenný tunel. Tu sa nachádzal palác z 15.storočia a stará veža, okolo ktorej viedli do skaly vysekané schody, ktoré viedli na najvyššie položenú prírodnú pozorovateľňu. Dominantou nádvoria bola hradná bašta a jej vyše 2,5m hrubé múry tvorili ochranu kamenného tunelu, ktorý spájal nádvorie s celým hradom. Dômyselne prepracovaný systém spočíval v tom, že vchod do tejto bašty nebol na úrovni terénu ale bol vo výške. Muselo sa vstupovať po drevenom schodisku. Priamo v interiéri bašty sa nachádzal ešte druhý padací most, ktorý sa v prípade potreby zaklopil a znemožnil vstup do tohto tunela. Dolnú časť hradu tvorilo predhradie v tvare pravouhlého trojuholníka. Hornú časť tvoril hradný palác dlhý 50m a široký 10m. Spájal ich tunel vytesaný do skaly. Hlavná štvorhranná veža stála uprostred hradu a bola vysoká 26m. Od nej na skalnú pozorovateľňu, nazývanú Straka, viedlo 80 úzkych schodov, vytesaných do šikmého hrebeňa. Schody sú tu dodnes.

Súčasnosť.

Rozsiahle práce na záchrane hradu sa začali až v roku 2004, kedy ho do nájmu, neskôr do spoluvlastníctva, dostala Historicko-astronomická spoločnosť z Ilavy. Po smrteľnom úraze v roku 2004 bol hrad pre verejnosť uzavretý. Od roku 2015 je opäť čiastočne prístupný verejnosti.

Hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hradné jadro:

 • Hradný palác I. Západný palác.  Severozápadná časť hradného jadra. Postavený v gotike v 14.storočí. Pôdorys obdĺžnikový, jednotraktová dispozícia, štvorpodlažný s podkrovím. Prestavovaný v 15.-17.storočí.
 • Hradný palác II. Východný palác. Východná časť hradného jadra. Postavený v 2.polovici 13. až začiatkom 14.storočia v gotike. Pôdorys štvoruholníkový, trojpodlažný. Prestavovaný v 14.-17.storočí.
 • Hradné nádvorie. Severná časť hradného jadra. Nádvorie horného hradu. Postavené v 2.polovici 13. až začiatkom 14.storočia v gotike. Pôdorys obdĺžnikový. Prestavovaný v 15.-17.storočí.
 • Veža obytná. Postavená v 14.storočí v období ranej gotiky. Pôdorys štvorcový. Stavba s jednopriestorovou dispozíciou, trojpodlažná. Prestavovaná bola v 14.-15.storočí a v roku 1746. Zničená bola v 18.storočí.
 • Veža strážna. Straka. Západný výbežok hradného jadra. Pôdorys nepravidelný.
 • Múr hradbový. Hradba horného hradu. Severný obvod hradného jadra. Postavený v 14.storočí. Prestavovaný bol v 15.-16.storočí a v 90.rokoch 20.storočia.
 • Schodisko. Južná časť hradného jadra. Jednoramenné schodisko. Postavené v 14.storočí.
 • Skalný tunel. Južná časť hradného jadra. Postavený koncom 13. až začiatkom 14.storočia.

Predhradie:

 • Bašta bránová. Barbakán. Severná časť predhradia. Postavená v renesancii v 16.storočí. Pôdorys polelipsovitý, jednopriestorová trojpodlažná stavba.
 • Stavba hospodárska. Juhovýchodná časť predhradia. Postavená v renesancii v 16.-17.storočí. Pôdorys obdĺžnikový, jednotraktová dispozícia. Prestavovaná v 16.-17.storočí.
 • Hradné nádvorie. Juhovýchodná časť hradného komplexu. Nádvorie dolného hradu. Postavené na prelome 15. a 16.storočia. Pôdorys trojuholníkový. Prestavované v 16.-17.storočí.
 • Múr hradbový. Hradba dolného hradu. Južný a východný obvod predhradia. Postavený na prelome 15. a 16.storočia. Prestavovaný bol v 16.-17.storočí.

POZRI: https://www.youtube.com/watch?v=BWRTfXyjCZo

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist