Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaplnky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Hradná kaplnka.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Beckov vyhlásený v roku 1963. Postavená bola v roku 1410 v gotickom slohu. Upravená bola v 16.-17.storočí. Je to jednoloďová stavba.

BECKOV. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Historická pamiatka. Prícestná neskorobaroková kaplnka so sochou svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia. Stojí na rázcestí pri vstupe na námestie s parkom, pod hradným bralom. Kaplnka má trojuholníkový pôdorys.

BRUNOVCE

 

BRUNOVCE. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie.

V dvorovom trakte kaštieľa je malá Kaplnka nanebovzatia Panny Márie prestavaná pri zbúraní štvrtého krídla budovy. V kaplnke bol barokový oltár i obrazy zo začiatku 18.storočia. v bývalej kaplnke sa zachovala bohatá manieristická štuková výzdoba klenieb z 2.polovice 17.storočia.

 

ČACHTICE. Božia muka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Je to prícestná kaplnka, ktorá stojí v lokalite Boksiny na začiatku obce. Postavená bola v 19.storočí. Má štvorcový pôdorys.

ČACHTICE. Božia muka pri cintoríne.

Stála už v roku 1679, keď vypukol mor (pestis), na ktorý zomrelo 89 ľudí. Na tomto mieste ich pochovali oproti želovianskému cintorínu. Hroby boli odhalené pri prestavbe cesty.

ČACHTICE. Kaplnka svätého Antona Paduánskeho.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Antona Paduánskeho zo začiatku 14.storočia postavená v gotickom slohu. Má malú svätyňu (presbytérium) so šiestimi rebrami. Je to jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nad jej vchodom je drevený chór s maľovanými obrazmi svätcov, ktorý sem bol prevezený z hradnej kaplnky. Je súčasťou komplexu kamennej pevnosti s kaplnkou a Kostolom svätého Ladislava, ktorá stojí na ulici J. Urbanovského 941. Stojí južne od kostola. Upravovaná bola v 1.polovici 17.storočia.

ČACHTICE. Kaplnka so sochou svätého Jána Nepomuckého.

Stojí na Urbanovského ulici pri moste. Bola postavená v roku 1801.

KÁLNICA. Kaplnka svätej Terézie z Lisieux.

KOČOVCE. Božia muka.

Božia muka. Stojí pri ceste z Rakoľúb smerom na Beckovskú Viesku. Pred pár rokmi bola zrekonštruovaná a boli osadené nové plastiky.

KOČOVCE. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie v Beckovskej Vieske bola vybudovaná v roku 1992. V roku 2006 bola rekonštruovaná a prestavaná na kostol.

LÚKA. Kaplnka svätej Márie Magdalény.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätej Márie Magdalény stojí v parku pri kaštieli. Upravená bola koncom 18.storočia zo staršej hospodárskej budovy.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie.

Rímsko-katolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie bola postavená v roku 1997 v osade Šance.

NOVÁ LEHOTA. Kaplnka svätého Antona Paduánskeho.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Antona Paduánskeho bola postavená v roku 1903.

NOVÁ VES NAD VÁHOM. Kaplnka svätého Mateja.

Prícestná baroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Mateja z 18.storočia.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Kaplnka Panny Márie Šaštínskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková kaplnka zo 17.storočia. Je to jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí na Holubyho ulici.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Prícestná baroková rímsko-katolícka Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie zo začiatku 18.storočia, z roku 1737.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Kaplnka pri katolíckom kostole.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Kaplnka svätého Ondreja, apoštola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka svätého Ondreja, apoštola z roku 1719. Je to jednoloďová stavba, ktorá stojí na ulici Československej armády pri mestských hradbách v Pamiatkovej zóne.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Kaplnka svätého Rocha.

Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Rocha. Kaplnku postavili na začiatku 18.storočia v barokovom štýle. Bola prícestnou kaplnkou a neďaleko sa nachádzalo miesto výberu mýta. Prvá písomná zmienka o tejto kaplnke je z roku 1721. V tomto období zúril morová epidémia. Vtedy sa ľudia utiekali ku kresťanským patrónom. Svätý Rochus a svätá Rozália boli patrónmi boja proti tejto chorobe.

OČKOV. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda.

Novoklasicistická rímsko-katolícka kaplnka bola postavená v rokoch 1860-1861. Oltárny obraz od Alexandra Buznu z roku 1927. Stojí v strede obce.

POBEDIM. Kaplnka Panny Márie Lurdskej.

V kostole, ktorý bol opevnený štyrmi baštami, sa v roku 1688 niektoré bašty prestavali na kaplnky. Jednou z nich je i Kaplnka Panny Márie Lurdskej.

POBEDIM. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

V kostole, ktorý bol opevnený štyrmi baštami, sa v roku 1688 niektoré bašty prestavali na kaplnky. Jednou z nich je i Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie s oltárom z 18.storočia.

PODOLIE. Božia muka.

Stojí vpravo pri štátnej ceste z Krakovan do Čachtíc, pred domom č.680. Kamenná stĺpovitá muka s obdĺžnikovým pôdorysom zdobená bosážou. V nike je drevená plastika Panny Márie. Kaplnka bola postavená v klasicistickom slohu v 1.polovici 19.storočia.

PODOLIE. Kaplnka Panny Márie Immaculaty.

Kaplnka stojí pri ceste z Krakovan do Čachtíc, pred domami č.654 a 655. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným uzáverom.

PODOLIE. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Murovaná kaplnka stojí na odbočke na Farskú ulicu. Má trojhrannú dispozíciu. Je v nej drevená plastika Piety.

PODOLIE. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Murovaná kaplnka stojí na odbočke z Farskej na Korytňanskú ulicu. Má štvorcový pôdorys s rovným záverom. Je v nej drevená plastika svätého Jána Nepomuckého.

STARÁ TURÁ. Kaplnka Svätého kríža.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 2018. Jednoloďová novogotická cintorínska Kaplnka svätého kríža vybudovaná v rokoch 1862-1863. Upravovaná bola v rokoch 1998 a 2005. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom. Fasády s lomenými oknami členia na bočných stenách mohutné pilastre, ktoré na priečelí završujú vežičkové nadstavby. V južnej stene kaplnky je vsadená pamätná náhrobná doska mešťana Michala Valoviča /1799-1867/, ktorý na výstavbu kaplnky prispel sumou 500 zlatých. Kaplnku projektoval a staval Martin Lisal, staroturiansky staviteľ. Za kaplnkou sa nachádza lurdská jaskynka so sochou Panny Márie. Kaplnka Svätého kríža stojí na rímsko-katolíckom cintoríne na Dráhach na vrchole kalvárie na ulici Hurbanova v západnej časti mesta v lokalite Nad Humnami.

TRENČIANSKE BOHUSLAVICE. Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková rímsko-katolícka Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorej rokoková výzdoba patrí medzi najcennejšie tohto druhu na Slovensku. Fresky kaplnky a tri oltárne obrazy od viedenského umelca Franza Antona Maulbertscha z roku 1763. Na stropoch sú fresky, na ktorých sú vyobrazení svätý Augustín, svätý Gregor Veľký, svätý Ambróz a svätý Hieroným. Pôvodný organ. Oltáre pochádzajú pravdepodobne z dielne L. Godeho z 18.storočia. Kaplnka je pozostatkom niekdajšieho chýrneho klasicisticko-rokokového kaštieľa šľachtického rodu Erdődiovcov, ktorého súčasťou bol aj obrovský park v štýle francúzskeho Versailles. Kaštieľ dal spolu s kaplnkou postaviť Anton Erdődi podľa francúzskeho vzoru v rokoch 1760-1763. Vybudoval park s jaskyňami, vodometmi a jazierkami. Základný kameň kaplnky bol položený 25.5.1762. V kaplnke pôsobili františkáni z kláštora vo Svätej Kataríne pri Trnave. Žiaľ kaštieľ dal v roku 1905 ďalší majiteľ obce barón Fould Springer zbúrať. Zostala iba kaplnka. Od jej zbúrania posledného z rodu Erdődi, Augustína Breunera, odhovoril maliar Hanula, ktorý vtedy pracoval na interiéri kostola v susednej Bošáci. Je to stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a centrálnou dispozíciou. Interiér je barokovo-rokokový. Na menze oltára svätého Antona Paduánskeho sa nachádzajú mumifikované pozostatky mŕtveho človeka. Na rakve je latinský nápis „Telo svätého Adeodata“. Mnohí domáci ho považujú za slávneho rytiera Bohuslava, ktorý dal obci meno, ale mýlia sa. Pozostatky tu vo vyzdobenej a pozlátenej truhle uložili 30.7.1764 počas veľkej cirkevnej slávnosti. Telo mŕtveho zdobí takmer neporušený striebristý odev sa veniec na čele. Previezť sem jeho telo si prial gróf František Anton Erdödy už v roku 1763. Vtedy sa kaplnka dostavovala (1762-1763). Svätý Adeodat bol mučeník, ktorého telo priviezli z Ríma. Vnútri truhly sa dodnes nachádza pohár, ktorý bol plný Adeodatovej krvi. Bojoval proti Turkom a tu padol. Kaplnka stojí na začiatku obce č.173.

VAĎOVCE. Kaplnka svätého Ondreja, apoštola.

Kaplnka svätého Ondreja, apoštola bola pútnickým miestom celého okolia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist