Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Prešov

BERTOTOVCE

Klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1830-1840.

 

BRETEJOVCE

Klasicistický kaštieľ postavený v 1.polovici 19.storočia.

 

ČELOVCE

Klasicistická kúria z konca 18.storočia.

 

DEMJATA. Semseyovský (mladší) kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Renesančný kaštieľ z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol 20.rokoch 18.storočia. Barokovo upravený bol v roku 1736 a opravený po roku 1979. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Kaštieľ má renesančné valené klenby s lunetami alebo krížové s hrebienkami. Je to bloková poschodová budova s jednoduchými fasádami členenými pozdĺžnymi oknami, riešenými ako hladké výrezy v stene. V prízemnej časti sú zvyšky sgrafita. Asymetricky osadený barokový vstup je v nike, lemovanej pilastrami s volútovými hlavicami a rímsou, ktorá má v strede mušľu. V nike je osadený barokový profilovaný ušnicový portál. Na fasáde sú čiastočne viditeľné zvyšky maľovanej výzdoby, pilastre, lemovanie okien a ríms. Strecha na objekte je zdvojená, valbová. Kaštieľ je obohnaný kamenným múrom a jeho areál sprístupňuje samostatná poschodová brána s podchodom, ktorý má valenú klenbu s lunetami. Na nárožiach kaštieľa sú pilastre s plytkými rímsovými hlavicami. Kaštieľ bol pôvodne ohradený múrom a do areálu sa vstupovalo cez samostatne stojaci vchod s veľkou polkruhovou bránou a valene klenutým podchodom. Nad bránou je dvojitý erb a letopočet 1736. Solitér sa nachádza uprostred chátrajúceho parku na pravom brehu rieky Sekčov v centre obce Demjata 129.

 

DEMJATA. Ámosov kaštieľ (Hámoš).

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodný pochádzal z 2.polovice 16.storočia. V rokoch 1640-1642 bol renesančne prestavaný s použitím staršieho neskorogotického objektu. Barokovo upravený bol v rokoch 1752-1754 a 1764. V rokoch 1959-1960 sa vykonali údržbárske práce a po roku 1980 ho zrekonštruovali. Má štvortraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Na prízemí sú renesančné krížové klenby alebo valené s lunetami, vo vstupnej chodbe a v arkádach sú klenby pruské. Na poschodí sú české placky, pruské klenby alebo rovné stropy. V slávnostnej sále poschodia je na strope jednoduchá historizujúca nástenná maľba s rastlinnými motívmi a kartušami. Dvojpodlažný štvorkrídlový poschodový kaštieľ s ústredným dvorom má v západnej časti starší neskorogotický objekt s nárožnou hranolovou vežou, so zachovaným gotickým okienkom so skosenou hranou. Vstupné päťosové priečelie má ústredne situovanú niku, lemovanú po stranách pilastrami s volútami a rímskymi hlavicami, na ktoré dosadajú ďalšie volúty segmentovej rímsy. Do niky je vložený barokový portál, v klenáku s letopočtom 1754. K portálu vedie voľné kamenné schodište. V poschodí na okrajoch fasády sú barokovo upravené pôvodné renesančné arkiere na kamenných konzolách. Nad portálom je okno v nike s barokovou rímsou. Priečelie ukončuje horizontálny rad strieľní a zuborez. Pôvodný objekt ukončovala štítková oblúčiková renesančná atika, dva štítky sa zachovali v rohu nádvornej fasády. Ostatné fasády sú jednoduché. Z renesančných architektonických detailov možno spomenúť niekoľko okien, renesančné rímsy, portál vo dvore a zvyšky sgrafitovej výzdoby, zachovanej na severozápadných a juhovýchodných nárožiach pod omietkou. Vo dvore na jednom z krídel sú otvorené arkády, ostatné arkády zamurovali. Solitér sa nachádza v strede obce Demjata 204. Po obnove slúži kultúrno-spoločenským účelom.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri kaštieli. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa juhozápadne od kaštieľa. (Pozri Parky v okrese Prešov).

 

DRIENOV

Neskorobarokový kaštieľ postavený v 2.polovici 18.storočia.

 

FINTICE. Dežöfiovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1977. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodný objekt bol postavený v 13.storočí. Na renesančný kaštieľ bol prebudovaný v 16.storočí. Ďalšie úpravy začiatkom 17.storočia. V rokoch 1750-1755 bol barokovo prestavaný. Upravovaný bol i v 19.storočí a v 30.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. V prízemí sú renesančné klenby, vo vstupnej sieni je schodište s valcovitým stĺpom na zábradlí. V chodbe, ktorá spája kaštieľ s kostolom, sú barokové klenby s bohatou štukovou ornamentikou. Kaštieľ mal v pôdoryse tvar písmena U, prístavbou severného dvorného krídla získal tvar nepravidelného písmena L. Obklopujú ho samostatné vstupné a hospodárske krídla, ktoré vytvárajú náznak opevnenia. Areál kaštieľa sprístupňuje kruhovo ukončená brána s reliéfmi putti na rohoch. Vybudovaním spojovacej chodby priamo z areálu kaštieľa ponad potok veľkým oblúkom, nad ktorým sú obytné priestory, vznikol zvláštny architektonický útvar spojenia panského sídla priamo s emporou kostola. Priečelie kaštieľa orientované na juh má na nárožiach hranolové rizality pripomínajúce veže. Fasádu členia pozdĺžne okná, iba na niekoľkých sa zachovali jednoduché šambrány. V prízemí je kamenný vstupný portál s ostením, girlandami a rímsou v supraporte. Strecha kaštieľa je manzardová, nad rizalitmi valbová. Solitér sa nachádza v centre obce Fintice 210. Je majetkom obce.
 • Kostol navštívenia Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Prešov).
 • Hospodárske stavby. Barokové murované stavby (koniareň, voliareň) postavené v rokoch 1750-1755. Majú jednotraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, sú jednopodlažné s podpivničením. V rekonštruovaných objektoch kaštieľa (bývalá koniareň) je Klub dôchodcov a iné spoločenské ustanovizne. Nachádzajú sa v obci Fintice 211-216 v južnej časti areálu.
 • Priechodová stavba. Baroková murovaná stavba (spojovacie krídlo) bola postavená v rokoch 1754-1755. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa v obci Fintice 217, 499 východne od kaštieľa.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z konca 18.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 3.tretine 19.storočia a v 70.rokoch 20.storočia. (Pozri Parky v okrese Prešov).

 

FRIČOVCE. Kaštieľ Valenta Berthótyho.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Renesančný kaštieľ postavili v rokoch 1623-1630 poddaní Fričoviec. Dal ho postaviť vnuk Stanislava Berthótyho, šľachtic Valent Berthóty podľa plánov staviteľa Michala Sorgera z Prešova. Výstavba honosného sídla trvala do roku 1630. Na záver prác vyzdobil fasády kaštieľa mimoriadne zaujímavými figurálnymi a rastlinnými ornamentálnymi sgrafitami (preškriabanie jednej alebo viacerých vrstiev farebnej omietky) maliar Martin Waxmann. Syn Valenta, Ján Berthóty, mal päť synov, z ktorých Ján predal začiatkom 18.storočia kaštieľ Jánovi Therneyovi. Kaštieľ však od neho pre rod naspäť odkúpil jeho syn Mikuláš Berthóty. Jeho dcéra  Viktória sa v roku 1760 vydala za baróna Dominika Ghillániho a pod vedením a zásluhou ich syna Dominika a vnuka Jozefa kaštieľ okolo roku 1840 interiérovo prestavali. Boli vymenené renesančné štvorcové okná hlavného priečelia za trojdielne podlhovasté neskoroklasicistické. V hlavnej sieni kaštieľa bola svojho času hudobná empora (galéria) s pomaľovaným parapetom, obrazy sú dnes v Šarišskom múzeu v Bardejove. Na jednom z nich je vyobrazená aj samotná sieň fričovského kaštieľa s tancujúcimi pármi a cigánskou hudbou hrajúcou práve na hudobnej empore. Po odchode Imricha Ghillániho do Maďarska ostal vo Fričovciach iba jeho syn Šándor, ktorého manželstvo s Angelou Pechyovou bolo bezdetné. Na pôdach fričovského kaštieľa hospodárili až do konca 2.svetovje vojny v roku 1945. V priebehu stáročí kaštieľ aj napriek občasným prestavbám a reštauráciám schátral. Preto bol opravený v rokoch 1953-55 a 1977-78. V roku 1953 sa začalo s výskumom sgrafít. Projekt na adaptáciu kaštieľa vypracoval architekt Jozef Habětin z Prahy a prieskum i záchranné práce začali uskutočňovať reštaurátori profesor Wagner, Kolář, Palcr a akademický sochár Pícha. Reštauračné práce boli dokončené 23.septembra 1954. Úplné dokončenie reštaurovania kaštieľa sa uskutočnilo koncom roka 1954. Priestory kaštieľa slúžili predovšetkým potrebám poľnohospodárskeho školstva. Je to typický predstaviteľ východoslovenskej renesancie. Na prízemí sa zachovali renesančné klenby, krížové alebo valené s lunetami. Na prvom poschodí sú klenby korýtkové a české placky. Pri úprave v 19.storočí sa do interiéru dostali drevené obloženia stien a reprezentačné dvere, ktoré čiastočne odstránili po roku 1950. Kaštieľ je dvojpodlažný dvojtraktový objekt s podpivničením s obdĺžnikovým pôdorysom s dvoma hranolovými vežami na nárožiach. Kedysi mal svoje vlastné opevnenie. V strede jednoduchej dispozície je veľká vstupná sieň, v ktorej je zalomené schodište vedúce na poschodie. Na priečelí sú okenné otvory a vstup, upravené v 19.storočí. Z tohto obdobia pochádza i terasa prístupná voľným kamenným schodišťom. Z pôvodného riešenia priečelia sa zachovala štítková atika s renesančným sgrafitom, kľúčové strieľne a sgrafitové kvádrovanie nárožia. Pri poslednej úprave odkryli erb s nápisom a letopočtom a slnečné hodiny. Na bočných fasádach sa čiastočne zachovali pôvodné renesančné okná, renesančný portál na prvom poschodí, ktorý kedysi viedol na pavlač. Z nej pochádzajú aj kamenné konzoly. Na objekte je bohatá sgrafitová ornamentika, s dôrazom na jednotlivé postavy umiestnené v arkatúrach atiky. Nachádzame tu 150 mytologických a historických postáv predstavujúcich antických bohov (Mars, Venuša), hrdinov (Aeneas, Brutus), panovníkov (Flavius, Titus, Trajanus), božské cnosti (Viera, Nádej, Láska), ale aj uhorských kráľov či iné osobnosti (kráľ Ladislav, Matej Huňady, sultán Amurat, Jan Žižka) a podobne. Postavy sú znázornené v dobových alebo symbolických rúchach. Finálne sgrafitá dopĺňa rastlinná ornamentika vytvorená zo štylizovaných Talií, ruží, klinčekov, listov a hlavičkami putti. Hlavné priečelie pôvodne celé pokrývalo sgrafito, kým ho v 19.storočí neprekryli novými omietkami. Vedľa erbu boli rozvilinové ornamenty. Z výtvarného sgrafitového riešenia sa čiastočne zachovali horizontálne ornamentálne pásy s geometrickými motívmi. Solitér sa nachádza v parku na východnom okraji obce Fričovce 4. Kaštieľ je v čiastočnej rekonštrukcii a čiastočne je sprístupnený verejnosti. V kaštieli je hotel a na prízemí funguje reštaurácia pre návštevníkov.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia okolo kaštieľa. Park pozostáva z približne 80 druhov drevín a kríkov rôznych variet. Sú to druhy listnaté a ihličnaté, domáceho ale aj cudzokrajného pôvodu. Dole pod cestičkou vľavo sa nachádza ginko dvojlaločné (posvätný strom starých Číňanov). Jeho domovom je severozápadná Čína a dnes ho zvyčajne sadia v blízkosti ich kostolov. Vzhľadom na klimatické podmienky a zmeny ročných období narástol do výšky 15m (zvyčajne je to 40m). Podstatnú zložku zelene však tvorí pajazmín vencový, kalina obyčajná, lieska obyčajná, agát biely ale aj lepkavý. Pozornosti neujde ani lipa americká s nápadne veľkými listami a ozdobný smrek pichľavý. Z ihličnatých drevín stojí za povšimnutie tsuga kanadská. Zaujímavé sú tiež ovisnuté brezy a moruša biela ako aj javor mliečny. Za kaštieľom pri rybníku sa nachádzajú mohutné topole biele. V parku sa nachádzal aj buk s červeným listom, ktorý je teraz už iba slabou spomienkou v podobe vyschnutého dreva. (Pozri Parky v okrese Prešov).

 

GREGOROVCE

Kúria z 1.polovice 19.storočia s parkom.

 

HANISKA. Kúria.

Kúria z 2.polovice 19.storočia.

 

HANISKA. Secesná kúria.

Secesná kúria postavená začiatkom 20.storočia.

 

HENDRICHOVCE. Ghillániovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Pôvodná stavba pochádza z 16.storočia. Klasicisticky upravovaná bol v roku 1832. Ďalšie úpravy v roku 1970. Kaštieľ má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v strede obce Hendrichovce 72.

 

HERMANOVCE. Kaštieľ Péchyovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v 20.rokoch 19.storočia. Má päťtraktovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Solitér sa nachádza v centre obce Hermanovce 295.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia okolo kaštieľa. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Prešov).

 

HERMANOVCE. Kúria.

Klasicistická kúria postavená koncom 18.storočia.

 

CHMEĽOV. Renesančný kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a záhrada vyhlásená v roku 1994. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne križovnícky hrad, ktorý postavili križovníci Božieho hrobu. Tí sa tu usídlili koncom 12.storočia. Prestavaný na kúriu, renesančný kaštieľ, na prelome 16. a 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí. Po roku 1945 bol prestavaný na školu. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na severovýchodnom okraji obce Chmeľov 13.
 • Záhrada s historickou zeleňou pri kaštieli. Vybudovaná bola v 16.-17.storočí. Upravovaná bola v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. (Pozri Záhrady v okrese Prešov).

 

CHMEĽOVEC

Kaštieľ z 2.polovice 18.storočia. Neskôr bol upravovaný.

 

CHMINIANSKA NOVÁ VES. Kaštieľ Szinyeovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 2016. Nachádza sa v centre obce južne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Barokový kaštieľ Szinyeovcov z obdobia okolo polovice 18.storočia. Upravovaný bol po roku 1853, po roku 1903, v rokoch 1938-1945, po roku 1945 a v rokoch 1959 a 1960. Prízemná solitérna stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z obdobia po polovici 18.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Park v centre obce pri kaštieli Szinyeovcov má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika.

 

KAPUŠANY

Rokokový kaštieľ postavený v polovici 18.storočia. V okolí kaštieľa zvyšky parku.

 

KENDICE. Hrabeczyho kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Barokovo-klasicistický kaštieľ s ľadovňou bol postavený v roku 1793. Upravovaný bol v roku 1875 a v 30.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Solitér sa nachádza v strede obce Kendice 271. Dnes je v ňom depozitár.

 

KENDICE. Klasicistická kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Klasicistická kúria s väznicou a derešom bola postavená v roku 1838. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede obce Kendice 31, 33.

 

KOJATICE

Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

LEMEŠANY. Kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Renesančný kaštieľ bol postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol pred rokom 1863, v 2.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U. Solitér sa nachádza vo východnej časti osady Chabžany severovýchodne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Štefana Kráľa.

 

LEMEŠANY. Kúria 1.

Rokoková kúria z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola koncom 19.storočia.

 

LIČARTOVCE. Kaštieľ Pillerovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Eklekticistický kaštieľ postavený v 17.storočí. V roku 1736 bol prestavaný a rozšírený ako historizujúca stavba v štýle východoslovenskej renesančnej architektúry s nárožnými vežami a atikami. Upravovaný bol v roku 1911. Má dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s dvoma podzemnými podlažiami. Solitér sa nachádza v západnej časti obce Ličartovce 98.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a začiatkom 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Prešov).
 • Socha Vesny. (Pozri Sochy a busty v okrese Prešov).

 

ĽUBOTICE. Kaštieľ Péchyovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1998. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Renesančný kaštieľ postavený na začiatku 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v centre obce na ulici Československých letcov 4.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z konca 18.storočia pri kaštieli. Nachádza sa pri Kostole Panny Márie. (Pozri Parky v okrese Prešov).

 

ĽUBOVEC. Kaštieľ Pillerovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1977. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ postavený v 2.tretine 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1860, 1948 a 1963-1964. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v severozápadnej časti miestnej časti Ruské Pekľany 1.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 18.storočia okolo kaštieľa. Upravovaný bol v roku 1865 a v 20.storočí. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Prešov).

 

ĽUBOVEC

Kúria z konca 18.storočia s neskoršími úpravami.

 

MALÝ ŠARIŠ 1

Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

MALÝ ŠARIŠ 2

Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

MALÝ ŠARIŠ 3

Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

MOŠUROV

Zrúcanina renesančného kaštieľa z polovice 17.storočia.

 

ONDRAŠOVCE 1

Kaštieľ v zachovanom stave.

 

ONDRAŠOVCE 2

Kaštieľ v rozvalinách.

 

PETROVANY. Kaštieľ Vécseyiovcov.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ bol postavený v roku 1756. Upravovaný bol v roku 1924. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v centre obce Petrovany 114.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia okolo kaštieľa. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika. (Pozri Parky v okrese Prešov).
 • Hospodárska stavba. Neskorobaroková stavba bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1924. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér stojí pri kaštieli. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.
 • Ľadovňa. Neskorobaroková stavba bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Solitér stojí v parku. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.

 

PODHORANY

Kúria z 19.storočia.

 

PREŠOV. Barnov kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v r oku 1993. Klasicistický kaštieľ postavený v 1.polovici 19.storočia. Má päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný. Solitér sa nachádza v strede mestskej časti Nižná Šebastová na ulici Vranovská 23 pri potoku. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

PREŠOV. Kaštieľ Nižná Šebastová.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Na mieste kaštieľa stál hrad, ktorý bol v roku 1550 zbúraný. Postavili ho pravdepodobne Šebešovci. Renesančný opevnený kaštieľ bol postavený v 50.rokoch 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí a v rokoch 1953, 1963, 1966, 1979 a 1985. Je to bloková stavba s obytnou prístavbou a ohradným múrom so štvorcovým pôdorysom a štyrmi polygonálnymi baštami na nárožiach. Dnes má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový solitér sa nachádza v mestskej časti Nižná Šebastová na ulici Slanská 18 pri ulici Ľubotická. Dnes nemá vyhovujúce využitie a slúži ako sklad.
 • Brána. Renesančná kamenná stavba zo 17.storočia. Upravovaná bola na prelome 17. a 18.storočia a v roku 1966. Nachádza sa v severnej časti múru.
 • Severovýchodná bašta. Renesančná polygonálna, šesťuholníková, stavba zo 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1963. Nachádza sa na severovýchodnom nároží múru.
 • Juhovýchodná bašta. Časť zaniknutej renesančnej bašty zo 17.storočia. Upravovaná bola pred rokom 1868 a v 80.rokoch 20.storočia. Nachádza sa na juhovýchodnom nároží múru.
 • Juhozápadná bašta. Renesančná polygonálna, šesťuholníková, stavba zo 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1963. Má jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Nachádza sa na juhovýchodnom nároží múru.
 • Severozápadná bašta. Renesančná polygonálna, šesťuholníková, stavba zo 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1963. Má jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Nachádza sa na severozápadnom nároží múru.
 • Hradbový kamenný múr. Postavený bol v renesancii v 17.storočí. Upravovaný bol v 18.storočí a v roku 1966. Nachádza sa medzi jednotlivými baštami.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 17.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 18.-19.storočí, v 50.rokoch 20.storočia a v rokoch 1983-1984. Nachádza sa južne od kaštieľa. Obnovou stratil pamiatkové hodnoty. (Pozri Parky v okrese Prešov).

 

RADATICE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Neskoroklasicistický kaštieľ postavený v roku 1863. Upravovaný bol v roku 1901. Má nepravidelný pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede časti Radačov 105.

 

SENIAKOVCE

Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

SVINIA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne barokový kaštieľ postavený v 50.rokoch 18.storočia. Klasicisticky upravený bol v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Svinia 96. Dnes je v ňom expozícia o vývoji poľnohospodárstva, ktorá je súčasťou Prešovského múzea.

 

ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1979. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v 1.polovici 19.storočí. Upravovaný bol v roku 1868. Je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Šarišské Bohdanovce 118.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pri kaštieli. (Pozri Parky v okrese Prešov).

 

TERŇA. Kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný kaštieľ postavený v 1.tretine 17.storočia. Rokokovo prestavaný a prefasádovaný bol v 2.polovici 18.storočia. Ďalšie úpravy v polovici 19.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa v strede obce na ulici Hlavná 64. Dnes je v ňom penzión.

 

TERŇA. Kúria.

Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

TULČÍK

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový kaštieľ postavený v 50.rokoch 18.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Štuková ornamentika z 18.-19.storočia. Nachádza sa v obci Tulčík 194.

 

VEĽKÝ ŠARIŠ

Pod hradom na okraji obce sa nachádza zrúcanina rákociovského renesančného kaštieľa.

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Baroková kúria zo 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1683, v 18.storočí, v rokoch 1740-1743, po roku 1819, v rokoch 1895-1898 a neskôr. Prízemná stavba s podpivničením, jedno a dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Solitér sa nachádza v západnej časti obce na ulici Hlavná 7, západne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jakuba, apoštola.

 

ZÁBORSKÉ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný kaštieľ postavený v roku 1614. Barokovo upravený bol v roku 1741. Ďalšie úpravy v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Záborské 67. Dnes je v ňom knižnica.

 

ŽIPOV. Kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický kaštieľ postavený v 90.rokoch 18.storočia na staršom renesančnom základe. Upravovaný bol v roku 1985. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. V miestnostiach sú valené, krížové a zrkadlové klenby. V strede priečelia má prevýšený rizalit. Pred vchodom do objektu je balkón, ktorý podopierajú kanelované pilastre. Nachádza sa v obci Žipov 85. Dnes je v ňom obecný úrad a knižnica.

 

ŽIPOV. Kúria.

Klasicistická kúria postavená v 1.polovici 19.storočia.

 

ŽUPČANY

Národná kultúrna pamiatka Kúria s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúria. Klasicistická kúria postavená v 1.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1974-1978. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. V miestnostiach sú pruské a zrkadlové klenby. Prízemná dvojtraktová budova je smerom na západ rozšírená o dvojosovú prístavbu, ktorá vystupuje na spôsob rizalitu. Pôvodná stavba je päťosová, so stredným rizalitom. Vytvárajú ho predstavané stĺpy nesúce tympanón. Strecha je zdvojená, valbová. Nachádza sa v parku v strede obce Župčany 172. V objekte bola Literárna expozícia Múzea Prešov, ktorá je presťahovaná do Prešova.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pri kúrii. (Pozri Parky v okrese Prešov).
 • Pamätná tabuľa J. Záborského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).
 • Aleja. Prírodno-krajinárska dvojradová lipová aleja s historickou zeleňou z 2.tretiny 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Nachádza sa na severozápadnom okraji obce asi 250m od kúrie. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2011. (Pozri Parky v okrese Prešov).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist