Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Senec

BERNOLÁKOVO. Esterháziovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Kaštieľ bol postavený rodinou Esterházi v barokovom slohu v rokoch 1714-1722. Upravovaný bol v 18.storočí, v roku 1911 a v rokoch 1948-1949. Bol to jeden z prvých kaštieľov, ktorý naštartoval na západnom Slovensku po skončení tureckých vojen a protihabsburských povstaní nový stavebný ruch. Vzhľadom na to, že kaštieľ sa prakticky zachoval po menších úpravách možno o jeho architektonickej hodnote hovoriť na základe jeho dnešného výzoru. Hoci bol dvakrát vážnejšie poškodený, najskôr v roku 1911 požiarom a v roku 1945 vojnovými udalosťami, podarilo sa ho opraviť. Táto poschodová trojkrídlová budova s podkrovím a pivnicou, ktorá predstavuje jeden z typov barokových kaštieľov v pôdoryse písmena U s čestným nádvorím, má pri svojom vzniku meno veľkého rakúskeho barokového architekta J. B. Fischera z Erlachu. Predstavuje vyspelú barokovú architektúru. Kaštieľ má pohľadovo dve rozdielne podoby. Pravidelnejšie priečelie tvorí strana obrátená do parku s jedenástimi okennými osami. V strede ju prerušuje mierne vystupujúci a prevýšený rizalit s pilastrami ukončenými vo vrcholku korintskými hlavicami, zatiaľ čo bočné pilastre majú iónske hlavice. Nad oknami stredného rizalitu sú malé oválne okienka a v strede prízemia je vstupný portál do parku. Oveľa pestrejšie a členitejšie je vnútorné priečelie, ktoré uzavierajú obe bočné krídla a prízemné vstupné krídlo s terasou do tvaru spomínaného čestného nádvoria. Výtvarná hodnota tohto priečelia sa sústredila na značne vystupujúci rizalit, ktorý vertikálne rozčleňujú v celej výške štyri polstĺpy s korintskými hlavicami. Priečelie nad rímsou ukončuje balustráda. Stred tejto časti zdôrazňuje prevýšená oválna veža s kupolou, postavená nad vnútorným priestorom slávnostnej sály prístupnej dvojramenným schodiskom. Súmernú osovosť stavby zdôrazňujú dve veže v priečelí bočných krídel, ktoré prevyšujú manzardovú strechu s vikiermi na všetkých troch krídlach. Vnútorné fasády krídel uzavierajúcich cour d´honneur sú spestrené bohatou dekoratívnou výplňou okolo okien, vchody a okná zasa kovanými mrežami. Tie sú aj v oboch bránach (vonkajšej do dvora a pred kaštieľom) mimoriadne peknými ukážkami kováčskeho remesla. V interiéri kaštieľa nie je pôvodné zariadenie. Miestnosti na prízemí majú valené klenby s lunetami alebo krížové klenby. Kaštieľ bol upravovaný v 1.polovici 18.storočia (autorom úpravy bol J. Fellner). Stojí asi 300m severozápadne od zvyškov niekdajšieho hradu Čeklís.
 • Kaplnka svätej Anny. (Pozri Kaplnky v okrese Senec).
 • Park. Nachádza sa v ňom golfové ihrisko. (Pozri Parky v okrese Senec).

 

HAMULIAKOVO

V obci sa zachovali dve kúrie.

 

IVANKA PRI DUNAJI. Kaštieľ barokový.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Zaujímavá romantická úprava z konca 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Kaštieľ stojí na Námestí padlých hrdinov 7 v parku.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Senec).

 

MALINOVO. Eberhard.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Na mieste, kde stojí dnes kaštieľ, stál v minulosti gotický vodný hrad. Mohla to byť troj alebo štvorkrídlová stavba obohnaná vodnou priekopou. Obec sa v súvislosti s vodným hradom spomína už v roku 1209. V 13.storočí bol súčasťou svätojurského panstva a dlhší čas patril grófom zo Svätého Jura a Pezinka. V 15.storočí sa majetky rozdelili na časť malinovskú a svätojurskú. Neskôr sa stal centrom samostatného eberhardského panstva, ktoré vzniklo v 17.storočí a patrilo viacerým známym západoslovenským feudálnym rodinám. Upravovaný bol v 15., 16., 17. a 18.storočí, v rokoch 1817-1837, koncom 19.storočia až rok 1923 a v 30.rokoch 20.storočia. V 17.storočí patril hrad začas aj Ilešháziovcom a v rokoch 1677-1680 sa vtedajší majiteľ arcibiskup Szelepcsényi podujal na zásadnú prestavbu objektu a zriadil tu aj kaplnku. Na mieste pôvodného vodného hradu postavil renesančný kaštieľ, ktorý bol takisto ako vodný hrad chránený vodnou priekopou, z ktorej sa časti v rôznom stave aspoň v náznaku zachovali dodnes. Z vodného hradu sa zachovala iba možná plocha, na ktorej sa rozprestieral. Určujú ju pomerne veľké a hlboké vodné priekopy, ktoré ho chránili zo všetkých strán. Ich pozostatky sú čitateľné v teréne dodnes. Poschodovú štvorkrídlovú budovu kaštieľa s pivnicou a nádvorím v 1.polovici 19.storočia klasicisticky prestavali Aponiovci. Na hlavnej fasáde je mierne vystupujúci stredný rizalit s tympanónom. Pred vchodom je balkón na železných stĺpoch. Z pravidelného pôdorysu kaštieľa vystupuje staršia stavba pôvodnej renesančnej kaplnky, pri prestavbách upravovaná rovnako ako ostatný objekt. Kaštieľ bol často upravovaný v detailoch, ktoré pri nijakom objekte nemožno v celku pomenovať, no niektoré z týchto úprav znamenali vážny zásah do stavebnej hodnoty. V kaštieli sídli Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku čo je prínosom predovšetkým pre údržbu anglického parku, ktorý sa rozprestiera v areáli kaštieľa. Kaštieľ stojí na ulici Bratislavská 118.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Senec).

 

ROVINKA. Kaštieľ klasicistický.

Klasicistický kaštieľ bol postavený v 1.polovici 19.storočia.

 

SENEC. Kúria. Turecký dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bývalá renesančná kúria (kaštielik), tzv. Turecký dom, bola postavená v 17.storočí. V rokoch 1556-1560 ho dal postaviť bratislavský župan Krištof Baťán. Upravovaný bol v 19.storočí, v 20.storočí, v rokoch 1978, 1994 a pred rokom 2010. Do roku 1757 sa v ňom konali zasadnutia Bratislavskej župy, potom slúžil najmä úradným účelom. Je to jedna z najstarších renesančných stavieb na Slovensku a najvzácnejšia historická pamiatka na centrálnom námestí v meste. Pevnostný charakter objektu dokumentujú oblúčikovité strieľne. Polkruhové štítky atiky stavbu nielen zdobili ale aj chránili obrancov objektu. Dochovali sa záznamy, že z Tureckého domu viedla podzemná chodba smerom za zástavbu ulice. Ochrannú funkciu mali aj štíty objektu prečnievajúce ponad strechu. Turecký dom zažil útok Turkov v roku 1663. Zaujímavosťou dvojpodlažnej stavby s pivnicou a štvorcovým pôdorysom je nárožná valcovitá veža, bastión, typická pre stavby z obdobia tureckých vpádov. Po strate obrannej funkcie bola vo veži miestnosť, kde sa schádzala a bavila šľachta. Stavba bola niekoľko rokov opustená a veľmi zdevastovaná. V roku 1994 bola dokončená nákladná prestavba. Stojí na Námestí 1.mája 8 a nachádza sa v nej štýlová reštaurácia a múzeum.

 

SENEC. Kúria s majerom. Veľký Štift.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Jazdecká škola, kúria s majerom, bola postavená pred rokom 1763. Upravovaná bola v rokoch 1781-1784 a 1861. Je jedným z najväčších historických objektov v meste. Rozsiahla renesančná stavba slúžila ako zemepanský kaštieľ rodiny Esterházi. Postupne sa v nej vystriedali rôzne ustanovizne. V roku 1773 tu bola panovníčkou zriadená ženská polepšovňa. Miestnosti kaštieľa prebudovali na cely, v časti objektu bola zriadená textilná manufaktúra, kde pracovali ženy z polepšovne. V roku 1780 bol z rozhodnutia Márie Terézie vo Veľkom Štifte zriadený mestský sirotinec. V roku 1782 po vysťahovaní ženskej polepšovne sa uvoľnili priestory Veľkého Štiftu vhodné na zriadenie školy. Pod kurátorstvom grófa Balašu a z priazne cisárovnej tu vzniká vojenské učilište, škola na prípravu budúcich dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády. Stavba má viackrídlový otvorený pôdorys, viacpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. V súčasnosti má Veľký Štift niekoľko vlastníkov. V časti Veľkého objektu sa býva, časť je využívaná ako sklad zeleniny a časť je opustená. Stojí na ulici Vinohradnícka 10.

 

TOMÁŠOV. Kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ bol postavený rodinou Jesenákovcov v roku 1736. Upravovaný bol v 1.tretine 19.storočia, na prelome 19. a 20.storočia, v roku 1947 a v 50.rokoch 20.storočia. Klasicisticky bol upravený v poslednej štvrtine 18.storočia. V 1.polovici 19.storočia prešiel ako veno do majetku rodiny Draskóczyovcov a v 2.polovici 19.storočia tiež venom do rúk Vayovcov. V roku 1908 kúpil kaštieľ spolu s veľkostatkom Rudolf Strasser, potomkom ktorého patril do roku 1946. Počas 1.svetovej vojny bola v kaštieli vojenská nemocnica. V 40. a 50.rokoch 20.storočia Strasserovci poskytovali turistom bohato zariadené izby na ubytovanie. Po roku 1946 bola v kaštieli škola a rôzne inštitúcie. V roku 1953 bol kaštieľ upravený a nadstavaný v duchu historického romantizmu a stal sa sídlom detského domova, neskôr výchovného ústavu pre chlapcov, ktorý sem premiestnili z Hlohovca. Vstupný priestor tvorí podjazd a stĺpový vestibul, klenutý striedavo pruskými a českými klenbami na pilieroch. Na poschodie vedie dvakrát lomené reprezentačné schodisko. Miestnosti sú zaklenuté pruskými a českými klenbami, miestnosti na poschodí majú rovné stropy. Kaštieľ je rozsiahla dvojpodlažná budova s pivnicou a pôdorysom v tvare U. Hlavná fasáda má mierne vystupujúce rizality, dva bočné a jeden stredný, zakončený trojuholníkovým tympanónom. Pred týmto rizalitom je polkruhový balkón s kovaným zábradlím, podopieraný dvoma piliermi. Aj na dvorovej fasáde je plytký rizalit zakončený trojuholníkovým tympanónom, pred ktorým je stĺpový portikus s balkónom. Okná tohto rizalitu majú polkruhové zakončenie. Rizality na poschodí členia pilastre s iónskou hlavicou, nad oknami poschodia sú rozviliny a podlvysy zdobené girlandami. Stredný rizalit má segmentovo zakončený vchod, na poschodí je uložený na združených stĺpoch. Z fasády východného krídla vystupuje kaplnka s polygonálnym záverom. Prízemie budovy člení pásová rustika a od poschodia ho oddeľuje kordónová rímsa. Okná sú v šambránach s nadokennými a podokennými rímsami. Frontóny v rizalite na poschodí majú tvar vejára. Nad oknami bočného krídla na prízemí sú štukou zdobené supraporty. Novobarokovou úpravou, najmä ornamentálnymi prvkami, boli pozmenené hlavne vstupné časti. Budovu kryje valbová strecha, na rizalitoch je strecha manzardová. Počas rekonštrukcie boli prízemné časti bočných krídel nadstavané do dnešnej podoby. Budova je krytými chodbami spojená s novými stavbami ústavu. V roku 1993 Strasserovci z Gyováru v rámci reštitúcie získali kaštieľ späť do vlastníctva ale zariadili si tu iba niekoľko izieb a v ostatných priestoroch ponechali ústav. Je možné pozrieť si ho zvonku z parku. Kaštieľ je situovaný v rozsiahlom parku a nachádza sa v časti Majorháza 1. Dnes je  v ňom Art Hotel.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Senec).

 

VEĽKÝ BIEL. Kaštieľ Imricha Čákiho.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kaštieľ. Pôvodne barokový kaštieľ bol postavený rodinou Čákiovcov v rokoch 1719-1732. V roku 1945 bol poškodený.  V rokoch 1958-1961 bol reštaurovaný. Súčasťou kaštieľa je kaplnka so zvyškami fresiek. Kaštieľ má štvorkrídlový otvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je A. E. Martinelli. Budova s nárožnými vežami a ústredným dvorom. V súčasnosti je v kaštieli, ktorý stojí na ulici Obchodná 14 v rozsiahlom parku, domov dôchodcov.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Senec).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist