Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Michalovce

PLATAN V BRACOVCIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Platan javorolistý s výškou 22m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z kultúrno-historických, vedecko-výskumných, ekologických, náučných, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Bracovce.   DUB V MICHALOVCIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 30m, obvodom kmeňa 676cm, p …

Jaskyne v okrese Michalovce

BARLAŠKA Zavalená jaskyňa s hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Vihorlatské vrchy, v Humenských vrchoch, v Krivoštianke v nadmorskej výške 350m v katastri obce Oreské.   DUDLÁKOVA DIERA (ŠMIGOVA DZIRA, JASKYŇA NA UHLISKÁCH) Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Vihorlatské vrchy, v Humenských vrchoch, v Krivoštianke v nadmorskej výške 453m v katastri obce Oreské.   KRVOŠTIANSKA ARTAJAMA Jaskyňa s dĺžkou 5m. N …

Maloplošné chránené územia v okrese Michalovce

NPR JOVSIANSKA HRABINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.575.800m2. Vyhlásená bola na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s výskytom chránených druhov rastlín, najmä bledule jarnej (Leucojum vernum L). Je to dubovo-hrabový …

Územia európskeho významu v okrese Michalovce

BEŠIANSKY POLDER /SKUEV0012/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2,65ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130) a druhov eu …

TOPlist