Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Rožňava

DUB V JOVICIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1989 a 1996. Dub letný s výškou 21m, obvodom kmeňa 210cm, priemerom koruny 7m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Jovice pri oplotení záhrady vedľa zvonice.   LIPY V KOVÁČOVEJ Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 27 a 35m, ob …

Jaskyne v okrese Rožňava

ABRI LÁZKŐ Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Slovenský kras, v Hornom vrchu v nadmorskej výške 712m v katastri obce Kováčová.   ABRI MALÝ SOKOL 2 Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 702m v katastri obce Stratená.   ABRI MALÝ SOKOL 3 Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nad …

Maloplošné chránené územia v okrese Rožňava

NPR BRZOTÍNSKE SKALY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.337.800m2. Vyhlásená bola na ochranu zachovalého komplexu prirodzenej skalnej, lesostepnej, lesnej a sutinovej fauny a flóry Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých endemických a reliktných spoloč …

Územia európskeho významu v okrese Rožňava

ALÚVIUM MURÁŇA /SKUEV0285/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Muráň s prítokmi vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 204,29ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodn …

TOPlist