Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Trebišov

NPR BAČKOVSKÁ DOLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.200.400m2 V rezervácii sa nachádza niekoľko hniezd vzácnych dravcov a iných vtákov (orol malý, sokol sťahovavý, haja tmavá, krkavec čierny, bocian čierny a myšiak hôrny). Spoločenstvo vtákov, aké sa t …

Územia európskeho významu v okrese Trebišov

BISCE /SKUEV0020/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Lesík Bisce vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 28,35ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopou európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný. Nachá …

TOPlist