Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Je to klasicistická stavba z rokov 1799-1804. Farský rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice stojí na mieste bývalého kostola, ktorý bol asanovaný v roku 1799. Bol to patronátny kostol Ilešháziovcov. Pôvodné vnútorné vybavenie. Hlavný oltár je klasicistický a pochádza z čias výstavby kostola. V roku 1929 pre kostol získali Betlehem, dielo rezbára B. Reka z Kutnej Hory. V roku 1930 realizoval nástenné maľby P. J. Kern. Renovovaný bol v roku 1924, v 70. a 90.rokoch 20.storočia a v roku 2004.  Na gotickú dispozíciu stavby upozorňuje hlavná loď, prestavaná veža, vstupný portál, sedílie a ďalšie sprievodné prvky. Z obdobia renesancie (koniec 17.storočia) pochádza murovaná kazateľnica a z baroka prístavba sakristie. Je to stavba s obdĺžnikovým pôdorysom so segmentovým záverom, jednoloďová, jednovežová. Kostol stojí v strede Námestia Ľudovíta Štúra.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kostol mal údajne začať stavať už v roku 1149 nitriansky biskup Mikuláš. Postavený mohol byť už v 13.storočí. Písomné pramene z roku 1232 už spomínajú funkčný kostol. i keď podľa niektorých údajov ho dostavali neskôr. Stavba z 1.polovice 15.storočia stojí na cintoríne, obkolesená časťou kamennej ohrady staršieho pôvodu. Pôvodne románska jednoloďová stavba z 12.storočia, prestavaná v gotike, renesancii a v baroku. Opravy v roku 1680 a v 20.storočí. Hlavný oltár svätého Mikuláša, biskupa je klasicistický z konca 18.storočia. Renesančná murovaná kazateľnica je z konca 17.storočia. Baroková polychrómová drevená plastika Ukrižovania Krista je z 18.storočia. Rímsko-katolícky kostol je pozoruhodný mohutnou vežou (zvonicou), ktorá je pripojená ku kostolu. Napriek svojej šírke pôsobí goticky štíhlo vďaka ihlanovitej strieške. Veža má murované iba prízemie, ďalšie dve poschodia sú drevené. Pokrytá je šindľom, rovnako aj chrámová časť, čo dáva kostolu starobylý rustikálny vzhľad. V zvonici je dvojica zvonov pomenovaných Burian a Medián. Stojí na cintoríne.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1993. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Filiálny rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela a jeho posvätenie sa písomne spomína už v roku 1322. Pôvodne gotická stavba bola upravená v roku 1664 a v roku 1752 barokovo upravená. Ďalšie úpravy v rokoch 1827, 1886, 1904, 1912, 1990 a 2003. Gotický zvon z roku 1509. V roku 1752 bol kostol obohnaný renesančným múrom elipsovitého pôdorysu, ktorý bol v roku 1904 opravovaný. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí v strede mestskej časti Biskupice.
  • Ohradný múr. Okolo kostola stojí kamenný ohradný múr s opornými piliermi vybudovaný pred rokom 1752 s pôdorysom v tvare elipsy.

BORČANY. Kostol svätého Gála, opáta.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Filiálny rímsko-katolícky Kostol svätého Gála, opáta. Pôvodne ranogotický kostol z konca 13.storočia. Prestavaný bol v rokoch 1780, 1850, v 70.rokoch 20.storočia a po roku 2002. Zostala zachovaná hmota celej kostolnej veže murovanej z kostolného kameňa. Klasicistická stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným záverom, jednoloďová, jednovežová. Kostol stojí v strede juhozápadnej časti obce.

 

BREZOLUPY. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

CIMENNÁ. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 20.storočí.

DEŽERICE. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours z roku 1904. Pseudoklasicistická stavba s prvkami romantickej gotiky. Pôvodný kostol stojaci na tomto mieste je doložený už z roku 1332.

 

DOLNÉ NAŠTICE. Kostol Panny Márie Lurdskej.

Pseudorománsky rímsko-katolícky Kostol Panny Márie Lurdskej bol postavený v rokoch 1898-1900. Rozšírený, zrekonštruovaný a vysvätený bol v roku 2004.

HORNÉ NAŠTICE. Kostol Panny Márie Lurdskej.

Pôvodne barokový kostol z roku 1724. Z toho obdobia sa zachovali aj zemepánske lavice. Parapet chóru je vyzdobený pozoruhodnými maľbami s biblickými výjavmi. Zvon je zo začiatku 17.storočia.

CHUDÁ LEHOTA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie stojí na mieste pôvodnej kaplnky postavenej v roku 1920 bratmi Jurečkovcami. Predtým tu stála drevená zvonica z roku 1840. Pôvodná stavba kostola bola v roku 1995 rozšírená.

KŠINNÁ. Kostol svätého Kozmu a Damiána.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Rímsko-katolícky Kostol svätého Kozmu a Damiána. Neskororománska stavba pravdepodobne z obdobia konca 12.storočia až 1.polovice 13.storočia (1230-1250) stojí na návrší uprostred bývalého hradiska, obklopená pohrebiskom s náhrobnými kameňmi. Kostol pravdepodobne postavili benediktíni z opátstva v Ludaniciach pri Topoľčanoch. Kostol s predĺženou polkruhovou apsidou, severnou sakristiou pristavanou začiatkom 14.storočia (po roku 1320) a drevenou vežičkou na západnej strane. V apside a v lodi kostola sa zachovali fresky z obdobia gotiky. Na severnej strane svätyne je v blízkosti víťazného oblúka maľba s výjavom svätého Mikuláša z 2.polovice 13.storočia. Na južnej fasáde lode kostola je veľkorozmerná maľba svätého Krištofa od neznámeho vandrujúceho talianskeho majstra z gotiky z 2.polovice 14.storočia. Románska kazateľnica a gotická krstiteľnica. Prestavovaný bol okolo roku 1420, v rokoch 1439-1450, okolo roku 1550 a v 1.polovici 17.storočia, upravovaný v 1.tretine 20.storočia. V roku 1948 kostol poškodil požiar. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom.
  • Príkostolný cintorín. (Pozri Cintoríny v okrese Bánovce nad Bebravou).

LIBICHAVA. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v rokoch 1996-1998.

MALÁ HRADNÁ. Kostol svätého Vavrinca, diakona.

Rímsko-katolícky farský Kostol svätého Vavrinca, diakona. Bol postavený z tradície hradu (veľkomoravský hrad stál nad obcou, spomínaný bol v roku 1329 pod názvom Garadna, dnes už nejestvuje). Kamenný gotický kostol na románskych základoch z 12. alebo 2.polovice 13.storočia. Rozšírený a barokovo upravený bol v 18.storočí. Z toho obdobia sú aj plastiky v interiéri a krstiteľnica. Veža upravená v roku 1894. Rokokové zariadenie. Hlavný oltár barokový, renesančná Pieta zo 17.storočia, monštrancia z roku 1715, trnavské zvony z rokov 1700 a 1719, slnečné hodiny z 18.storočia, kamenná klasicistická krstiteľnica. Z kostolného návršia sú pekné výhľady na Bánovskú pahorkatinu a okolité pohoria.

MALÉ HOSTE. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Prvý kostol bol postavený na hradisku Brišťo. Bol to románsky drevený kostol, ktorý viackrát vyhorel. Zostali z neho základy. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v rokoch 1781-1783 s renesančným zvonom z roku 1651. Je v ňom novoklasicistický organ, ktorý vyhotovil majster Samuel Wagner okolo roku 1858. Kostol bol opravovaný v rokoch 1919-1930, 1940, 1970 a 1973. Priestory kostola sú zaklenuté pruskou klenbou, fasády sú členené lizenovým orámovaním. Jednoloďová jednovežová stavba  s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom.

NEDAŠOVCE. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1868.

OTRHÁNKY. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie. Stavba v chotári Tábor nesie znaky sakrálnej architektúry 10.storočia. Ide o stavbu panského emporového kostola. Podľa názorov niektorých odborníkov patrí medzi najstaršie kostoly na území Slovenska. Postavený bol v 12.storočí. V 1.polovici 15.storočia bola predĺžená loď, čiastočne bol upravený v gotickom a renesančnom štýle začiatkom 16.storočia, pred rokom 1714 bol zbarokizovaný a v 2.polovici 18.storočia bola románska apsida nahradená barokovou. V roku 1834 bol kostol prestavaný v klasicistickom duchu. Je to pôvodne románska jednopriestorová, jednoloďová, jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s podkovovým záverom. Stavitelia najväčšiu pozornosť venovali priečeliu, najmä reliéfnej výzdobe portálu s akcentom na tympanón. Dvere zo 16.storočia sú drevené s kovovou ozdobou. Na hlavnom oltári stojí gotická soška Madony z 15.storočia. Kostol tvorí krajinnú dominantu na najvyššom mieste v obci.

PEČEŇANY. Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

PODLUŽANY. Kostol svätého Imricha.

Pôvodná kaplnka na mieste dnešného kostola bola postavená majiteľmi panstva Zay z Uhrovca v roku 1480. Z kaplnky sa zachovalo torzo pôvodného vzácneho dreveného neskorogotického oltára z roku 1480. Dnes sa nachádza zreštaurovaný v zbierkach Trenčianskeho mú­zea. Baroková stavba zo začiatku 18.storočia. Prestavaná bola niekedy po roku 1860, pretože v tom roku bola pri kaplnke ešte drevená zvonica s dvoma zvonmi. Kostol je zasvätený svätému Imrichovi.

PRAVOTICE. Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Barokový rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie z 18.storočia. V 19.storočí bol prestavaný.

PRUSY. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Cyrila a Metoda z roku 1940. Prvá zmienka o kostole v obci je z roku 1639, kostol bol zasvätený svätému Štefanovi. V roku 1939 bol starý kostol zbúraný a postavený nový.

RUSKOVCE. Kostol Ducha Svätého.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Ducha Svätého bol postavený v 20.storočí.

RYBANY. Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský kostol zo začiatku 14.storočia (alebo z obdobia polovica 13.storočia až rok 1332) s renesančnou klenbou. Zasvätený je nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Gotický zvon z roku 1519 s nápisom: „Kristus Kráľ prichádza s pokojom, Boh stvoril človeka, Ježiš, Mária roku Pána 1519“. Pôvodný neskorobarokový oltár z 18.storočia s obrazom Nanebovzatia Panny Márie a sochou Piety. Prestavaný bol v rokoch 1787, 1885-1888 a okolo roku 2010. V 20.storočí bol rozšírený prístavbou veže a novej lode v historizujúcom slohu. Stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža s polygonálnym záverom. Jednoloďový transept s jednou vežou. Autormi stavby sú Gustáv Feigler a Ján Silárd. Stojí v severnej časti obce v severnej časti námestia.

SLATINA NAD BEBRAVOU. Kostol svätej Alžbety Uhorskej.

Neskorobarokový rímsko-katolícky farský kostol bol postavený v rokoch 1760-1770. Zasvätený je svätej Alžbete Uhorskej. Neskôr bol upravený. V inventári je barokový kalich z roku 1757. Oltár svätej Alžbety Uhorskej z roku 1794 a kazateľnica s krstiteľnicou sú z konca 18.storočia.

ŠÍPKOV. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Moderný rímsko-katolícky Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v 20.storočí.

ŠIŠOV. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Klasicistický kostol postavený v 70.rokoch 18.storočia a bol dokončený v roku 1781. Je zasvätený pamiatke povýšenia Svätého kríža. Farský rímsko-katolícky kostol stojí uprostred starého hradiska s valmi, na mieste kde stál kostol z konca 11.storočia. Včasnorománsky kostol stál po viacerých úpravách a prestavbách až do 70.rokov 18.storočia, kedy ho zbúrali. Súčasný kostol je jednoloďový. Je v ňom zvon z 15.storočia. Veža bola pristavaná v roku 1821.

TIMORADZA. Kostol svätého Ondreja, apoštola.

Národná kultúrna pamiatka z roku 1963. Pôvodne románsky filiálny Kostol svätého Ondreja, apoštola z 2.polovice 13.storočia potvrdzuje skoršiu existenciu obce. V roku 1501 bol prestavaný, v roku 1556 opravený. Prestavovaný bol v 14.storočí, v 15.-16.storočí, v 16.-2.polovici 17.storočia, v 2.polovici 17.-1.polovici 18.storočia. Románska stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom bola barokovo prestavaná. Jednoloďová jednovežová stavba stojí v strede obce. Fragmenty gotických malieb, gotická svätenička a ľudový oltár.

UHROVEC. Kostol zoslania Ducha Svätého.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol zoslania Ducha Svätého bol postavený v roku 1817. Je v ňom gotický zvon z roku 1511 a renesančný zvon z roku 1653.

VEĽKÉ DRŽKOVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 2006. Nachádza sa v časti Čuklasovce.

 

VEĽKÉ DRŽKOVCE. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Funkcionalistický rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v roku 1931. Nachádza sa v časti Dolné Držkovce.

 

VEĽKÉ CHLIEVANY. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsko-katolícky farský Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej z 15.storočia. Pôvodne gotický, prestavaný barokovo v rokoch 1712-1715. Vtedy bola okolo kostola vybudovaná murovaná ohrada. Ďalšia prestavba v roku 1824. V roku 1957 bola pristavaná veža a bol znovu zaklenutý. Opravy v rokoch 1981-1982,1989. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. Jednoloďová, jednovežová stavba stojí na západnom okraji obce.

VYSOČANY. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 2016. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne románsky farský rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours z 13.storočia s gotickou a barokovou prestavbou z 18.storočia. Z románskeho obdobia pochádza sakristia a z gotiky veža. Pôvodný kostol v obci bol drevený, mal tiež drevenú vežu s hodinami. Kostol vyhorel. Nový kostol stojí v strede obce. Začala ho stavať rodina Vysočáni. Upravovaný bol začiatkom 19.storočia, po roku 1829 a začiatkom 20.storočia. Farský kostol je zasvätený svätému Martinovi biskupovi z Tours. Nad vchodom do sakristie je plastika svätého Martina zo 17.storočia. V sakristii v skrini sa uchovávali relikvie svätého Martina. Vo veži je zvonica s troma zvonmi z rokov 1711, 1803 a 1871. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom.
  • Príkostolný cintorín. (Pozri Cintoríny v okrese Bánovce nad Bebravou).

 

ZLATNÍKY. Kostol Panny Márie, Kráľovnej.

Rímsko-katolícky kostol zasvätený Panne Márii, Kráľovnej bol postavený v rokoch 1991-1993. Základný kameň nového kostola posvätil pápež Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve Slovenska. Autorom projektovej dokumentácie a zodpovedným za projekt kostola bol Ing. Ján Bezák z Tovarník, ktorý ho vyhotovil úplne zdarma. ABÚ v Trnave projekt schválil 12.júna 1991 a s výstavbou sa začalo v júli a v auguste 1991. O dva roky neskôr v októbri 1993 sa uskutočnila slávnostná vysviacka kostola, ktorú vykonal trnavský pomocný biskup a generálny vikár Dominik Tóth. V interiéri kostola sa nachádza oltárny obraz Panny Márie, Kráľovnej, krížová cesta a veľký drevený kríž od drevorezbára Jána Chovana z Dekýša. Vo výklenkoch predsiene kostola sú dve sochy, vpravo socha Panny Márie, Kráľovnej a vľavo socha Božského Srdca.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist