Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Dunajská Streda

BÁČ. Kostol svätého Antona Paduánskeho.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Jednoloďový barokový rímsko-katolícky františkánsky farský Kostol svätého Antona Paduánskeho postavený v rokoch 1660-1670. Je zaklenutý valenými klenbami a lunetami. Upravovaný bol v rokoch 1700-1783, 1712, 1809-1811, 1859-1860, 1898-1905 a 1960. Hlavný oltár v kostole je z roku 1722, vnútorné zariadenie pochádza z 18.storočia. Kostol stojí v areáli kláštora františkánov na začiatku obce.

 

BAKA. Kostol všetkých svätých.

Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých postavený v rokoch 1762-1770. V roku 1935 bol obnovený. Hlavný oltár je tiež neskorobarokový so stĺpovou architektúrou. Nachádza sa v ňom obraz Nanebovzatie Panny Márie z 18.storočia.

 

BALOŇ. Kostol navštívenia Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1835 na staršom barokovom základe z 18.storočia. V interiéri je vzácna drevená socha Madony z 18.storočia.

 

BLAHOVÁ. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Funkcionalistický rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 20.storočí s využitím pôvodného gotického kostola z 2.polovice 14.storočia.

 

BLATNÁ NA OSTROVE. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Barokový rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1721 bez veže. Má cenné vnútorné zariadenie. Hlavný oltár s obrazom pochádza z 19.storočia, kazateľnica z konca 18.storočia. Gotická plastika Madony je z obdobia okolo roku 1400.

 

ČAKANY. Kostol svätého Michala, archanjela.

Pôvodne barokový Kostol svätého Michala, archanjela pochádza z poslednej tretiny 17.storočia. Na začiatku 18.storočia bol zničený, v roku 1712 opravený a okolo roku 1823 klasicisticky upravený. Hlavný oltár s ústredným obrazom svätého Michala, archanjela z 2.polovice 18.storočia. Pôvodné nástenné maľby z 2.polovice 18.storočia boli premaľované koncom 19.storočia a v roku 1930.

 

DOBROHOŠŤ. Kostol svätého Jána Pavla II.

 

DOLNÝ BAR. Kostol svätej Anny.

Novoklasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Anny bol postavený v rokoch 1788-1790. Upravovaný bol v 19.storočí.

 

DOLNÝ ŠTÁL. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours pochádza z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v roku 1746 a v 19.storočí. Stojí na Hlavnej ulici.

 

DUNAJSKÁ STREDA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie pochádza z konca 14.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 15.storočia. V roku 1518 bol rozšírený, upravovaný bol barokovo koncom 17.storočia a v poslednej tretine 18.storočia. Na fasáde kostola i v interiéri sa nachádzajú fragmenty stredovekých nástenných malieb. Vnútorné zariadenie pochádza z 18. a 19.storočia. Dvojloďový kostol stojí na Korze Bélu Bartóka.

 

DUNAJSKÁ STREDA. Kostol všetkých svätých.

Rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých sa nachádza v časti Malé Blahovo.

 

GABČÍKOVO. Kostol svätej Margity Antiochijskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Margity Antiochijskej pochádza z 2.polovice 14.storočia. Upravený bol koncom 15.storočia, úplne a barokovo prestavaný okolo roku 1770. Neskôr klasicisticky prestavaný. Z pôvodnej stavby sa zachovalo lomené gotické okno a neskorogotický portál. Vnútorné zariadenie je prevažne barokové. Jednoloďový kostol stojí na Kostolnej ulici v strede obce.

 

HOLICE. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskororománsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov pochádza z 1.polovice 13.storočia. Prestavaný bol goticky v poslednej tretine 14.storočia, upravený bol v polovici 17.storočia, v 18.storočí, koncom 19.storočia a v rokoch 1936-1938. V presbytériu sa nachádzajú stredoveké nástenné maľby a gotické pastofórium. Je to jednoloďová stavba s dvojvežovým priečelím a obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Stojí v časti Kostolná Gala na Hlavnej ulici v strede obce.

 

HORNÉ MÝTO. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Barokový rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého bol postavený v roku 1740. V roku 1775 bol upravený. Začiatkom 19.storočia bol klasicisticky prefasádovaný.

 

HORNÝ BAR. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol v roku 1778 prestavaný v barokovo-klasicistickom slohu. Na veži je renesančný zvon s nápisom a zvon ranobarokový z roku 1632 od zvonolejára G. Mohácsiho.

 

HORNÝ BAR. Kostol svätej Anny.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky Kostol svätej Anny zo 14.storočia. Neskôr bol barokovo upravený. Hlavný oltár je barokovo-klasicistický z 18.storočia. Na bočnom oltári je unikátna ľudová napodobenina šaštínskej Piety z konca 18.storočia. Kostol stojí v časti Šuľany.

 

HUBICE. Kostol navštívenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky Kostol navštívenia Panny Márie z 2.polovice 13.storočia, goticky bol prestavaný v roku 1449. V 17.storočí bol barokovo upravený. Upravovaný bol i v 18.-19.storočí a v rokoch 1976-1978. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným uzáverom presbytéria, zaklenutým valenou klenbou. Loď má rovný strop. Prestavaná bloková veža, členená nárožnou bosážou je zakončená kamennou ihlanovou strechou so štyrmi nárožnými vežičkami. Na priečelí má veža gotické okno, na južnej a severnej strane združené okno. Vnútorné zariadenie pochádza z 18. a 19.storočia. Stojí v strede obce.

 

JAHODNÁ. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Pôvodne neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v rokoch 1748-1750. Po 2.svetovej vojne bol upravený.

 

JANÍKY. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho bol postavený v roku 1914 v historizujúco-romantickom slohu na mieste pôvodnej kaplnky.

 

JUROVÁ. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1778. Upravovaný bol v roku 1927. Hlavný oltár pochádza z 1.polovice 19.storočia, kazateľnica z roku 1778 a krstiteľnica z konca 18.storočia.

 

KOSTOLNÉ KRAČANY. Kostol svätého Bartolomeja.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Bartolomeja pochádza z rokov 1819-1820. Upravovaný bol v roku 2005. Je to jednoloďový jednovežový kostol s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí v strede obce.

 

KVETOSLAVOV. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

 

KYSELICA. Kostol svätej Rozálie Palermskej.

 

LEHNICE. Kostol svätej Alžbety Uhorskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobarokový rímsko-katolícky farský Kostol svätej Alžbety Uhorskej pochádza z obdobia 1679-1685. Bol postavený na mieste pôvodného gotického kostola. Upravovaný bol v 18.storočí, začiatkom 19.storočia a v roku 1930. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Stojí v časti Veľký Lég v strede obce.

 

LÚČ NA OSTROVE. Kostol svätej Anny.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Anny bol postavený v 19.storočí. Jednoloďová stavba uzavretá presbytériom zaklenutým pruskou klenbou. Loď má rovný strop. V kostole sa nachádza barokovo-klasicistický oltár svätej Anny z konca 18.storočia a plastiky svätého Floriána a svätého Vendelína z čias okolo roku 1800. Koncom 80.rokov 20.storočia kostol obnovili. Z výklenku nad portálom v roku 1991 ukradli sochu svätej Anny. Kostol sa nachádza v časti Malá Lúč.

 

MAD. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Novoklasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého z roku 1869.

 

MALÉ DVORNÍKY. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1735. V 20.storočí bol prestavaný.

 

MEDVEĎOV. Kostol svätej Anny.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Anny pochádza z roku 1800.

 

MIEROVO. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Pôvodne románsky Kostol všetkých svätých pochádza z 2.polovice 13.storočia. V 18.storočí bol barokovo upravený a začiatkom 20.storočia prestavaný. Vnútorné barokové zariadenie pochádza z 2.polovice 18.storočia. Jednoloďový kostol stojí na kopci v strede obce.

 

MICHAL NA OSTROVE. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela z 2.polovice 14.storočia, pravdepodobne z roku 1380. Koncom 15.storočia bol prestavaný v gotickom štýle a v roku 1787 neskorobarokovo upravený. V interiéri prikrýva loď pruská valená klenba z roku 1787, sakristiu a svätyňu s viacuhlovým uzáverom gotická krížová klenba. V presbytériu sa na evanjelizačnej strane nachádza pozoruhodné gotické kamenné pastofórium s pôvodnou kovanou mrežou, na druhej strane sú gotické výklenky so sedadlami. Hlavný oltár svätého Michala so stĺpovou architektúrou bol postavený okolo roku 1790 v neskorobarokovom štýle, bočný oltár Ježišov krst pochádza z 2.polovice 19.storočia, kamenná okrúhla ranorenesančná krstiteľnica z roku 1538. Unikátne sú fresky zo 14.storočia. Na južnej stene je freska svätého Juraja, oproti nej sú fragmenty z legendy o svätom Ladislavovi, ktoré boli odhalené a obnovené v rokoch 1988 a 1989. Okná sú na severnej strane poloblúkovité, na južnej sú s lomeným oblúkom a rovným uzáverom, na stenách svätyne sú okná s gotickou kružbou. Ďalším výrazným prvkom je veža s osemhranným ihlanovitým zastrešením, ktorá vyčnieva z priečelia, jej poloblúkovité zvukové otvory, oporné piliere svätyne a južný portál s lomenou nadpražnou podperou s malou predsieňou. Najstaršou sochou kostolnej záhrady je kríž z roku 1657, ktorý bol v roku 1989 renovovaný. Okrem toho sa tu nachádza socha svätého Vendelína z 2.tretiny 19.storočia a socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1838. Kostol stojí v obci pri hlavnej ceste.

 

ŇÁRAD. Kostol narodenia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

NOVÝ ŽIVOT. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov pochádza z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1681 a 1780. V rokoch 1770-1773 bol rozšírený a klasicisticky upravený. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym uzáverom presbytéria. V interiéri zaujme hlavný oltár z čias okolo roku 1800 s gotickou plastikou Madony z roku 1458. V stene je epitaf prepošta Mateja Ilešháziho s jeho reliéfom, ako aj epitaf Štefana Ilešháziho, ktorého smrťou v roku 1838 vymrel jeho rod po meči. Na dvore fary sa dodnes nachádza kamenná gotická krstiteľnica. Kostol stojí v časti Eliášovce na južnom okraji obce.

 

OHRADY. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa zo 14.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí. V roku 1634 bol spustnutý a začiatkom 18.storočia obnovený. V roku 1933 bol rozšírený a prestavaný. Veža pochádza z 18.storočia.

 

OKOČ. Kostol svätého Vendelína.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Vendelína bol postavený v roku 1790. Neskôr k nemu pristavali nové prístavby.

 

ORECHOVÁ POTÔŇ. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

ROHOVCE. Kostol svätého Ondreja, apoštola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky Kostol svätého Ondreja, apoštola bol postavený v 1.polovici 13.storočia okolo roku 1250. Goticky bol upravený koncom 15.storočia. V 18.storočí bol rozšírený a barokovo upravený, bola pristavaná veža. Upravovaný bol v 19.storočí. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Pozoruhodné je pastofórium a epitaf s erbom a nápisom z roku 1655. Stojí na severnom okraji obce.

 

SAP. Kostol svätej Terézie Ávilskej.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätej Terézie Ávilskej bol postavený v 20.storočí, v roku 1973.

 

ŠAMORÍN. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor paulánov vyhlásený v roku 1963. Barokový kláštorný rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený pred rokom 1778. Upravovaný bol v 19.storočí. Má jednotný barokový interiér s barokovými freskami z čias stavby kostola. Pôvodný kostol má len jednu loď so segmentovo-oblúkovo uzavretou svätyňou. Veža je zabudovaná do hlavnej fasády. Vnútorné steny a klenba sú ozdobené freskami a ozdobnými maľbami. Ide väčšinou o diela F. Sogrista z roku 1778, ktoré zachytávajú jednotlivé míľniky života svätého Františka z Pauly. V svätyni kostola je klenbová freska, ktorá zobrazuje stretnutie svätého Františka Paulínskeho s francúzskym kráľom Ľudovítom XVI. Chorý kráľ sa dopočul o asketickom živote a liečiteľských schopnostiach svätého Františka a prostredníctvom pápeža ho dal zavolať do Tours. František sa na cestu dlho neodhodlal, nakoniec však oznámil kráľovi, že ho nedokáže ani on, ani pán Boh vyliečiť a jediné, čo mu dokáže dať je pripraviť ho na kresťanskú smrť. Dnes sa kostol volá Kostolom nanebovstúpenia Panny Márie. Kostol a kláštor spája so svätyňou chodba. Staviteľom kostolného organu bol najznámejší majster tých čias Ludvig Mooser. Pôvodnú kompozíciu nepoznáme, ale podľa zachovalých organových píšťal sa usudzuje, že pôvodne mal 20 registrov. Neskoršie opravy znížili kvalitu nástroja. Na sklonku tisícročia bol jeho stav už natoľko kritický, že sa uvažovalo dokonca o rekonštrukcii a reštaurácii, nielen o jeho generálnej oprave. V roku 2005 boli rekonštrukčné práce na organe dokončené a výsledkom je organ rekonštruovaný do pôvodnej kvality. Jednoloďový kostol stojí v areáli kláštora paulánov na ulici Kláštorná.

 

ŠAMORÍN. Kostol nanebovzatia Panny Márie v Mliečne.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 18.storočí. Nachádza sa v časti Mliečno.

 

ŠAMORÍN. Kostol svätej Margity Antiochijskej.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Bučuháza na konci osady Šámot (Šámotský majer). Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol (kaplnka). Pôvodne románsky rímsko-katolícky Kostol svätej Margity Antiochijskej bol postavený v 2.polovici 13.storočia (v roku 1260). Je to jednoloďová stavba s rovným stropom. V rokoch 1950-1980 sa budova pôvodnej kaplnky využívala ako sklad obilia.
  • Príkostolný cintorín. (Pozri Cintoríny v okrese Dunajská Streda).

 

ŠTVRTOK NA OSTROVE. Kostol svätého Jakuba staršieho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jakuba staršieho bol postavený v 1.tretine 13.storočia. Prvá zmienka o kostole v obci pochádza z roku 1333. Kostol patrí medzi neskororománske tehlové kostoly na území Slovenska, na ktoré vplývala lombardská architektúra. Súčasná skladba pôvodne neskororománskeho kostola je výsledkom pomerne zložitého stavebného vývoja objektu. Upravovaný bol goticky v 14.storočí a v roku 1485. Tehlová stavba bola prestavaná a renesančne upravená v 1.štvrtine 16.storočia, upravovaná bola i po roku 1590, v roku 1770 a koncom 19.storočia. Základ dnešnej dispozície tvorí neskororománska loď, do ktorej boli vložené dva stredové stĺpy. Základ vonkajšej skladby kostola tvorí dvojica neskororománskych veží v západnom priečelí. Dve poschodia južnej veže členia románske združené okná. V 16.storočí bol kostol renesančne prestavaný. Vo vnútri možno vidieť renesančný epitaf z roku 1572 a gotický zvon. Je to trojloďová dvojvežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. V interiéri v presbytériu sa nachádzajú fragmenty stredovekých gotických nástenných malieb. Stojí v strede obce.

 

TOPOĽNÍKY. Kostol narodenia Panny Márie.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie bol viackrát prestavaný (v 18.storočí). V roku 1852 bol neskoroklasicisticky upravený.

 

TRHOVÁ HRADSKÁ. Kostol svätého Antona Paduánskeho.

Secesný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Antona Paduánskeho s novorománskymi prvkami bol postavený v roku 1906. Postavený bol s využitím zvyškov prvého chrámu z roku 1668, upraveného v 18.storočí.

 

TRNÁVKA. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Neskoro-klasicistický rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v 19.storočí.

 

VEĽKÁ PAKA. Kostol svätého Ladislava.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ladislava z roku 1678. Prestavaný bol v roku 1937. Klasicistický oltár z 2.polovice 18.storočia.

 

VEĽKÉ BLAHOVO. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1761 so zaujímavým interiérom.

 

VEĽKÉ DVORNÍKY. Kostol Mena Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

VEĽKÝ MEDER. Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Neskoroklasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa bol znovu postavený na mieste menšieho starého kamenného kostola s vežou, ktorý bol zbúraný pre zlý neopraviteľný stav v rokoch 1740-1755. Základný kameň nového kostola položili v roku 1899 a o rok 28.10.1900 bol vysvätený. Podľa pôvodného plánu mal byť postavený v novorománskom slohu ale stavitelia pre zníženie stavebných nákladov od tohto zámeru poriadne odbočili. V polovici 19.storočia bol upravovaný. Malý zvon pochádzajúci zo starého kostola možno považovať za relikviu. Vyliali ho v 18.storočí a vysvätili na počesť svätého Jána. Organ bol vyhotovený v roku 1911. Nové z dreva vyrezávané sochy znázorňujúce svätých kráľov sú výtvorom Györgya Lipcseiho. Pozoruhodné sú aj sklené mozaiky okien znázorňujúce svätcov.

 

VOJKA NAD DUNAJOM. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranoklasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela s retardujúcimi barokovými prvkami bol postavený v poslednej štvrtine 18.storočia (1771), pravdepodobne na mieste staršieho kostola. Upravovaný bol v roku 1805, po roku 1983 a v roku 1994. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Hlavný oltár s murovanou architektúrou pochádza zo začiatku 20.storočia. Oltárny obraz svätého Michala, archanjela pochádza zo začiatku 19.storočia. Kazateľnica a krstiteľnica boli vyhotovené na začiatku 19.storočia, bočný oltár Immaculaty v 2.polovici 18.storočia, jej obraz na začiatku 19.storočia. Lurdská jaskynka pri kostole bola vybudovaná v roku 1994. Stojí na Hlavnej ulici v severozápadnej časti obce.

 

VRAKÚŇ. Kostol svätého Jakuba staršieho.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a pranier vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jakuba staršieho bol postavený v 2.polovici 13.storočia. Upravovaný bol v 14.storočí. V 17.storočí bol renesančne upravený. Barokovo prestavaný bol v rokoch 1760-1761. Upravovaný bol v 19.storočí. V roku 1928 bol obnovený. Hlavný barokový oltár pochádza z rokov 1750-1760. Stojí na severnom okraji obce.
  • Pranier. (Pozri Drobná architektúra v okrese Dunajská Streda).

 

ZLATÉ KLASY. Kostol Svätého kríža.

Historizujúco-romantický rímsko-katolícky farský Kostol Svätého kríža z roku 1886. Farnosť sa spomína už v listine z roku 1390. Kostol bol postavený na mieste starého gotického kostola. Výška veže kostola je 42m, dĺžka kostola je 32m a šírka 20,5m. Dve bočné lode a 28 okien patrí ku kostolu. Kostol pojme vyše 2.000 veriacich. Na oltári sa nachádza obraz svätej Rity od Masu Fesztyho.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist