Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I

KAVEČANY. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z roku 1783. Upravovaný bol klasicisticky v roku 1882 a v rokoch 1906 a 1948. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Prízemná stavba stojí v centrálnej časti obce na ulici Kadlubská.

 

SEVER. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Barokový rímsko-katolícky kalvársky pútnický Kostol Sedembolestnej Panny Márie postavený v rokoch 1737-1758. Výstavba kostola sa začala v roku 1738 a trvala až do roku 1758. Kostol postavili ako blokovú dvojpodlažnú stavbu s tzv. dolným a horným kostolom, čo bolo na vtedajšie časy niečo netypické. Stál ďaleko za mestskými hradbami v lesoch a išlo o jeden z prvých výraznejších kopcov Slovenského rudohoria na okolí. Upravovaný bol v rokoch 1820, 1860-1870, 1965 a 1983-1984. Trojloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Autorom stavby je N. L. Litzký. V kostole sa konali dva odpusty ročne, a to 3.mája a 14.septembra. Dnes Kalvária patrí do zastavanej rodinnej oblasti. Duchovnú správu zabezpečujú saleziáni. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Na kalvárii severozápadne od historického jadra mesta.

 

SEVER. Kostol svätého Ondreja, apoštola.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ondreja, apoštola bol postavený v 20.storočí. Základný kameň kostola posvätil v Košiciach v roku 1995 pri svojej druhej návšteve Slovenska pápež Ján Pavol II. Kostol bol postavený podľa návrhu a projektu Ing. arch. Michala Baníka v rokoch 1995-1997. Je riešený na princípe ondrejovského kríža. Kostol sa stal filiálkou Dómu svätej Alžbety v Košiciach. V rokoch 1999-2000 akademický sochár, profesor Juraj Bartusz vyhotovil sochu Nanebovstúpenia Pána Ježiša Krista a sochu svätého Ondreja. V roku 2001 bol zakúpený organ. V tom istom roku pán Lenárt vyhotovil Krížovú cestu, ktorú posvätil dp. Daniel Boleš. Nachádza sa v lokalite Podhradová na Ceste pod Hradovou.

 

SÍDLISKO ŤAHANOVCE. Kostol svätého Dominika Savia.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Dominika Savia bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Sofijská.

 

STARÉ MESTO. Katedrála svätej Alžbety.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Dóm svätej Alžbety. Gotický rímsko-katolícky Kostol svätej Alžbety bol postavený pod vedením známych majstrov v období 90.roky 14.storočia až rok 1508. Upravovaný bol v roku 1656. V rokoch 1857-1863 a 1896 bol opravený a regotizovaný. Opravy a prestavbu na päťloďový chrám v 2.polovici 19.storočia podnietil zlý stavebno-technický stav pamiatky po viacerých prírodných katastrofách a zvýšená pozornosť o najvýznamnejšie stavebné pamiatky krajiny. Hlavný krídlový oltár z poslednej štvrtiny 15.storočia a niektoré bočné oltáre sú neskorogotické, ostatné sú novogotické. So 48 tabuľovými maľbami je rozsahom najväčším oltárom v Európe. V kostole sa nachádza krypta Františka II. Rákociho. Kostol má viacpriestorovú dispozíciu.
  • Kaplnka svätého Michala, archanjela. (Pozri Kaplnky v okrese Košice I).
  • Mestská veža. (Pozri Budovy v okrese Košice I).
  • Pamätná tabuľa Františka II. Rákociho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho bol postavený v 19.storočí. Kostol jezuitov sa nachádza na ulici Komenského.

 

STARÉ MESTO. Kostol Krista Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol Krista Kráľa postavený v rokoch 1930-1938. Postavili ho na konci existencie 1.ČSR na nádvorí areálu objektov z 19.storočia, patriacich sestrám III.rádu svätého Dominika. Vysvätený bol v roku 1938. V tých časoch tu už prevádzkovali aj nové cirkevné dievčenské reálne gymnázium sestier dominikánok (v súčasnosti Gymnázium svätého Tomáša Akvinského). Celé nárožie Moyzesovej a Zbrojničnej ulice bolo súvislým dominikánskym areálom nachádzajúcim sa v severozápadnej časti MPR, hneď za stredovekým jadrom. Má obdĺžnikový pôdorys. Moderný kostol postavila firma Ing. Aloisa Nováka podľa projektu, ktorého autorom je český architekt Rudolf Brebta. Je jednoduchou architektúrou triezvych funkcionalistických tvarov s jednou loďou obdĺžnikového pôdorysu orientovanou v smere východ-západ. Svätyňa je pomerne krátka s pravouhlým uzáverom, na severe prepojená s východným dvorným krídlom objektu Moyzesova 8, oratóriom na prízemí a galériou na poschodí. V južnej časti je na oboch podlažiach do pôdorysu včlenená sakristia. Poschodie sakristie, z ktorého sa vystupuje na kazateľnicu, sprístupňuje dvojramenné pravotočivé schodisko. Dominikánsky kostol sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor dominikánov vyhlásený v roku 1963. Pôvodne gotický Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený v období 3.tretina 13. až 1.štvrtina 14.storočia (okolo 1290). Upravovaný bol v 2.tretine 14.storočia, v rokoch 1556-1674, v 18.storočí bol čiastočne zbarokizovaný. Ďalšie úpravy v polovici 19.storočia a v 20.storočí. Je to jednoloďová prízemná stavba. Dominikánsky kostol v Košiciach je najstaršou zachovanou budovou Košíc a najstarším kostolom tohto mesta. Bol postavený v roku 1290. Nesie gotické aj románske znaky, no v dôsledku rekonštrukcie i barokové. Jeho veža bola pristavená v roku 1904 a svojou výškou získala status najvyššej v Košiciach. Pozornosť si zasluhuje i interiér kostola. Je zdobený hodnotnými nástennými maľbami. Nachádza sa na Dominikánskom námestí pri kláštore dominikánov.

 

STARÉ MESTO. Kostol svätého Antona Paduánskeho.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Pôvodne gotický františkánsky Kostol svätého Antona Paduánskeho bol postavený pred rokom 1405. Seminárny kostol je druhým najstarším zachovaným kostolom v Košiciach. Kostol nechala pre rád františkánov postaviť rodina pánov z Perína (Perényiovcov) po požiari v roku 1333. Bol zasvätený svätému Mikulášovi. Z jeho zachovaných gotických prvkov je zrejmé, že mal nádhernú plastickú gotickú výzdobu. Originálne sú reliéfy nad vstupom, vo vnútri kamenné sedílie pri oltári a klenby nad svätyňou a bývalým mníšskym chórom. Po požiari v roku 1556 kostol slúžil ako sklad. Iba uzavretá svätyňa chrámu bola biskupskou katedrálou jágerského biskupa, ktorý tu sídlil v období obsadenia jeho sídla Jágru Turkami v rokoch 1597-1671. Keď sa objekt navrátil františkánom, opravili ho a kostol dostal nové svätenie svätého Antona Paduánskeho. Barokovo upravený bol v rokoch 1718-1724. Ďalšie úpravy prebehli v roku 1764. Po vzniku biskupstva v Košiciach v roku 1804 sa obnovený františkánsky kláštor stal seminárom a kostol seminárnym. V súčasnosti už františkáni v meste nesídlia. Upravovaný bol i v rokoch 1859, 1862, 1900 a 1998. Je to jednoloďová jednovežová a jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Jej autorom sú Tomáš Tornyossy a Šimon. Interiér je zbarokizovaný. Hlavný oltár má vzácnu baldachýnovú konštrukciu. Väčšina oltárov, kazateľnica aj zariadenia kostola je z rokov 1760 1770. Mimoriadne cenné je epitáfium poľného maršala F. Renauda z roku 1740 vytvorené dvorným sochárom Viedne Donnerom. V krypte pod hlavným oltárom bol pochovaný zakladateľ prvej košickej univerzity v 17.storočí, jágerský biskup Benedikt Kisdy. Všetky krypty, najväčšie v Košiciach, však boli po 2.svetovej vojne vyplienené vojakmi. Kostol sa nachádza pri kláštore františkánov v centre mesta na ulici Hlavná.

 

STARÉ MESTO. Kostol svätého Michala, archanjela.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor uršulínok vyhlásený v roku 1963. Renesančný, bývalý kalvínsky, pôvodne sieňový reformačný jednoloďový Kostol svätého Michala, archanjela postavený v rokoch 1650-1663. Upravovaný bol v roku 1673, po roku 1840 a v rokoch 1898 a 1925. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Autormi stavby sú J. Brad a B. Rainer. Nachádza sa na ulici Mäsiarska 358 pri ulici Uršulínska pri kláštore uršulínok.

 

STARÉ MESTO. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Ranobarokový pôvodne jezuitský univerzitný Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1671-1684. Upravovaný bol v rokoch 1700, 1793, 1875, 1971-1972 a 2007-2009. Je to jednoloďová dvojvežová šesťkaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Kostol je najcennejším barokovým objektom Košíc, má najkrajší dobový interiér. Na mieste terajšieho premonštrátskeho kostola stál v stredoveku tzv. kráľovský dom, ktorý bol sídlom významnej hospodárskej inštitúcie, kráľovskej komory. V počiatkoch rekatolizácie na prelome 16. a 17.storočia tu bolo zriadené obydlie a kaplnka pre jezuitov, „misionárov“ v protestantskom meste. Troch z nich v roku 1619 umučili hajdúsi Juraja Rákociho. Sú to známi svätí košickí mučeníci Marek Križin, Melicher Grodecký a Štefan Pongrác. Vražda otriasla mestom a neskôr manželka Juraja II. Rákociho nehnuteľnosť odkúpila a dala na zbúranisku starého kráľovského domu postaviť jezuitom kostol podľa vzoru slávneho kostola Il Gesù v Ríme. Dokončený bol v roku 1681. Pri ňom si jezuiti vybudovali školy a vznikla tu aj prvá košická univerzita, v tej dobe druhá v celej krajine. Kostol sa preto spomína aj ako gymnaziálny alebo univerzitný kostol. V roku 1811 dostali kostol premonštráti. Výzdoba a mobiliár pochádzajú väčšinou ešte z jezuitského obdobia. Interiér pôsobí vzácnym jednoduchým dojmom. Dokonalá je napr. iluzívna maľba z roku 1786 od Erazma Schrotta. Cenné sú aj maľované oltáre bočných kaplniek a vzácne rezbárske práce, ktoré reprezentuje kazateľnica, lavice a ďalšie časti interiéru. V krypte, ktorá mala slúžiť ako pohrebisko rodiny Rákociovcov, leží donátorka, zakladateľka kostola, kňažná Žofia Bátory a jej syn František I.  Nachádza sa na východnej strane ulice Hlavná 71 pri kláštore premonštrátov.

 

ŤAHANOVCE. Kostol svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskoroklasicistický jednoloďový farský rímsko-katolícky Kostol svätej Anny z roku 1850. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom sakristie. Autorom stavby je Jozef Belágh. Nachádza sa v západnej časti obce na ulici Ťahanovská.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist