Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Skalica

BRODSKÉ. Kostol svätého Antona, pustovníka.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Antona, pustovníka bol postavený v rokoch 1731-1720 s použitím múrov staršej gotickej stavby.

 

DUBOVCE. Kostol svätého Antona, pustovníka.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Antona, pustovníka bol postavený v 20.storočí, v roku 1902. Nachádza sa v časti Vidovany.

 

DUBOVCE. Kostol svätej Žofie, vdovy.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Žofie, vdovy bol postavený v 19.storočí. Výstavba kostola prebiehala v rokoch 1866-1868. Staviteľom bol vlčkovanský rodák Zongor. Hneď po výstavbe kostola bol kostol iba obielený vápnom. Prvá maľba sa uskutočnila až v roku 1905. Polovicu peňazí potrebných na výstavbu kostola darovala vdova Žofia Teraková. Preto bol kostol zasvätený ku cti svätej Žofie. Druhú polovicu vyzbierali občania. Nachádza sa v časti Vlčkovany.

 

GBELY. Kostol svätého Michala, archanjela.

Neskoroklasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v rokoch 1844-1853. Nachádza sa na Námestí biskupa Čárskeho.

 

HOLÍČ. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1397. Upravovaný bol v 17. a 20.storočí. Je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Do roku 1780 slúžil ako farský kostol, striedavo zasvätený svätému Martinovi a Božskému Srdcu Ježišovmu. Koncom 17.storočia bol barokovo upravený a doplnený vežou. Barokový hlavný oltár je zasvätený svätému Martinovi a bočné oltáre svätému Šebastiánovi a svätej Rodine. Staré zvony kostola skončili počas 1.svetovej vojny v zlievárňach. Tie dnešné boli osadené 25.mája 1924. Lavice v sanktuáriu a lustre z brúseného skla pochádzajú zo zámockej kaplnky.  Nachádza sa na Námestí mieru.

 

HOLÍČ. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor kapucínov vyhlásený v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v roku 1387. Upravovaný bol koncom 17.storočia, barokovo v 18.storočí (v rokoch 1752-1755) a klasicisticky obnovený koncom 19.storočia. Upravovaný bol i v 20.storočí. Autorom stavby v rokoch 1752-1755 je J. N. Jadot. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria je zaklenutá pruskými klenbami. Vnútorné zariadenie je barokovo-klasicistické, zväčša pôvodné z 2.polovice 18.storočia. Od roku 1755 je farským kostolom. Kostol premonštrátov sa nachádza na Námestí svätého Martina.

 

CHROPOV. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Nepomuckého bol postavený v rokoch 1768-1789. Renovovaný bol v roku 1940.

 

KÁTOV. Kostol svätého Imricha.

Novogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha bol postavený v 20.storočí.

 

KOPČANY. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa. V rokoch 1862-1863 bol prestavaný v novogotickom a novoklasicistickom historizujúcom slohu.

 

KOPČANY. Kostol svätej Margity Antiochijskej.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1995. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Veľkomoravský jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol svätej Margity Antiochijskej s nartexom z predrománskeho obdobia z 9.storočia. Upravovaný bol v 11.storočí, na prelome 13. a 14.storočia, na prelome 15. a 16.storočia a v rokoch 1587-1627, 1647 a 1873. Kostolík sa spomína v roku 1554. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Pútnický kostol sa nachádza v lokalite Hrudy západne od obce.
  • Príkostolný cintorín a nartex. (Pozri Cintoríny v okrese Skalica).

 

KOVÁLOVEC. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Empírový rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v 19.storočí, v roku 1821.

 

LETNIČIE. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Krstiteľa (Kaplnka svätého Jána) z roku 1822. Klasicisticky upravený bol v roku 1905 a v 2.polovici 20.storočia. Stojí v severnej časti obce.

 

LOPAŠOV. Kostol svätého Vendelína.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Vendelína bol postavený v roku 1842.

 

MOKRÝ HÁJ. Kostol všetkých svätých.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých bol postavený v roku 1822.

 

ORESKÉ. Kostol svätého Medarda.

Novogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Medarda bol postavený v roku 1833. Upravovaný bol v 20.storočí.

 

PETROVA VES. Kostol Ducha Svätého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický trojloďový rímsko-katolícky farský Kostol Svätého Ducha z 2.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí. Barokovo prestavaný bol v roku 1762. Ďalšie úpravy v 19.storočí. Prízemná stavba stojí v strede obce.

 

POPUDINSKÉ MOČIDĽANY. Kostol svätého Šimona a Júdu.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Šimona a Júdu bol postavený začiatkom 19.storočia, v roku 1802. Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne asymetrické dvojlodie pozostávajúce z hlavnej lode a z bočnej novodobej dvojposchodovej pristavenej lode, ktorá kapacitne zväčšuje priestor kostola. Hlavnému oltáru dominuje ústredný obraz patrónov kostola svätého Šimona a Júdu, s malými soškami Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie v postranných nikách. Oltár je novodobý, vysvätený v roku 2008. Steny hlavnej lode majú iluzívnu výtvarnú výzdobu. Na čele prízemia bočnej lode sa nachádza oltárik Panny Márie. Celý mobiliár kostola je novodobý, len pod kobercami je v rozsahu pôvodného kostola zachovaná historická kamenná dlažba. Pod chórom kostola je umiestnená umelá jaskyňa so sochou Panny Márie Lurdskej. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony. V roku 2010 bola strecha kostola zrekonštruovaná a bola položená nová strešná krytina. V tom istom roku boli z blízkosti kostola z bezpečnostných dôvodov odstránené tri kusy vzrastlých platanov, ktoré je možné vidieť už iba na fotografiách. Kostol sa nachádza v časti Močidľany.

 

POPUDINSKÉ MOČIDĽANY. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v roku 1831 na základoch staršej stavby zo 17.storočia. Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne jednolodie s rozšírením, ktoré sa v exteriéri prejavuje ako krátka priečna loď, na ktorú naväzuje svätyňa s polygonálnym záverom. Na priečelí má kostol predstavanú vežu. Ústredným bodom kostola je hlavný oltár pochádzajúci z roku 1930. Drevená oltárna architektúra pozostáva z menzy, predely so svätostánkom a ústredným reliéfnym výjavom svätého Štefana Kráľa odovzdávajúceho kráľovskú korunu Panne Márii, patrónke Uhorska. Po stranách oltára sa nachádzajú novodobé vitrážne okná zobrazujúce svätého Cyrila a Metoda. V kostole sa nachádza Kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky. Mobiliár kostola je novodobý. Na stenách kostola sa nachádza súbor drevených reliéfnych zastavení krížovej cesty pochádzajúcej od rezbára Ladislava Repku z Rajca, ktorá bola vyhotovená v roku 2006. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony, jeden z roku 1899, druhý barokový z roku 1744, ktorý je zároveň najstarším prvkom kostola. V predchádzajúcich niekoľkých rokoch prešiel kostol rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami (výmena strešnej krytiny, okien, oprava fasády a interiéru a pod.). Nachádza sa v časti Popudiny.

 

PRIETRŽKA. Kostol svätej Rozálie.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostolík svätej Rozálie a svätej Alžbety bol postavený v roku 1832.

 

RADIMOV. Kostol svätej Zuzany.

Barokový rímsko-katolícky Kostol svätej Zuzany bol postavený v rokoch 1732-1734. Upravený bol v 19.storočí.

 

RADOŠOVCE. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie z 2.polovice 15.storočia. Prestavaný bol v roku 1560. Postavený bol na základoch starého gotického kostola. V rokoch 1744-1762 bola prvá stavba rozšírená postavením priečneho kostola, koncom 19.storočia bol kostol upravený v historizujúcom goticko-renesančnom slohu. Stojí v strede obce.

 

SKALICA. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor milosrdných vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 17.storočí. Jednoloďový kostol bol postavený v rokoch 1645-1650 pôvodne ako sieňový evanjelický protestantský. Autorom stavby je C. Corsi. Od roku 1700 prešiel do rúk karmelitánov, ktorí ho spolu s kláštorom v rokoch 1710-1736 rozšírili a nadstavali. Dodatočne vznikla loretánska kaplnka, jedna z mála na Slovensku. Vybudovali ju podľa vzoru talianskej Loretty, sochu do nej priviezli z Viedne. Hlavná loď kostola je zaklenutá valenou klenbou rozdelenou na tri polia, kaplnka má barokové krížové klenby. Mobiliár z 18.storočia je prevažne barokový, zaujímavý je organový chór a kazateľnica, vyhotovené u nás v nezvyklom štýle regence z polovice 18.storočia. Priľahlý kláštor slúžil od 19.storočia ako nemocnica a bola tu zriadená i lekáreň. Po karmelitánoch komplex v rokoch 1797-1950 prevzali milosrdní bratia, obetaví ochrancovia chorých a opustených. Po prestavbách a rozšírení v 20.storočí podľa projektu Milana Michala Harminca slúži objekt kláštora naďalej ako nemocnica. Prízemný kostol milosrdných bratov sa nachádza na ulici Potočná pri nemocnici.

 

SKALICA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 15.storočí. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1467. Pôvodná prízemná stavba bola v 1.polovici 17.storočia rozšírená o kláštorný objekt. Upravovaný bol v 16., 17. (1646-1655) a 18.storočí. Rozšírený a renovovaný bol v rokoch 1693-1729 a 1760. V presbytériu sa zachovala bohatá gotická sieťová klenba a v sakristii krížové klenby. Výzdoba interiéru a mobiliár je zhotovený v neskorobarokovom slohu, kedy prišlo v kostole k výrazným úpravám. Bočné oltáre pochádzajú z roku 1750 a kazateľnicu vybudovali v rokokovom štýle. Výsledky posledných prieskumov naznačujú možnosť staršieho datovania objektu. V bočnej prístavbe kostola je zaujímavo sochársky stvárnená kalvária zo začiatku 18.storočia. Kostol františkánov sa nachádza na ulici Kráľovská.

 

SKALICA. Kostol svätého Františka Xaverského.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor jezuitov vyhlásený v roku 1963. Barokový jednoloďový rímxko-katolícky Kostol svätého Františka Xaverského bol spolu s kláštorom jezuitov postavený v rokoch 1693-1724. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Po požiari v roku 1729 kláštor prestavali na školu, ktorá v ňom sídli dodnes. Prízemná stavba sa nachádza na Námestí slobody 1 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom koncertná sieň.

 

SKALICA. Kostol svätého Františka Xaverského.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Františka Xaverského bol postavený v 18.storočí.

 

SKALICA. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne gotický trojloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela z roku 1372 postavený na starších základoch. Upravovaný bol v rokoch 1450-1470 a 1622-1640. V 18.storočí bol interiér barokizovaný. Na hlavnom neskorobarokovom oltári z roku 1777 sa nachádza obraz svätého Michala, archanjela od rakúskeho umelca Johanna Lucasa Krackera. K najvýznamnejším pamiatkam kostola patrí na Slovensku ojedinelý súbor šiestich barokových cechových oltárov zasvätených patrónom skalických cechov. S regionálnymi dejinami je námetovo spojený obraz Turolúckej bitky v roku 1672, olejomaľba M. Spinulu. S renesančnými arkádami opatrenej veže kostola sa naskytá prekrásny výhľad na vnútorné mesto i okolie. Nachádza sa ako dominanta na Námestí slobody.
  • Karner. Barokový Karner svätej Anny z 2.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 17.-18.storočí. Prízemná stavba s podpivničením, centrálnou dispozíciou a osemuholníkovým pôdorysom. Nachádza sa na Námestí slobody 6.
  • Pamätná tabuľa F. V. Sasinku. (Pozri Pamätné tabule v okrese Piešťany).
  • Socha svätého Floriána. (Pozri Sochy a busty v okrese Piešťany).
  • Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Piešťany).

 

SKALICA. Kostol svätého Pavla, pustovníka.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor paulínov vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový rímsko-katolícky Kostol svätého Pavla, pustovníka bol postavený v 18.storočí, v rokoch 1715-1725. Upravovaný bol v roku 1729. V jednoloďovom kostole sa zachoval barokový interiér. Prízemná stavba sa nachádza pri kláštore pavlínov.

 

SKALICA. Kostol svätého Urbana.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Urbana (Urbánek) bol postavený pred rokom 1698. Upravovaný bol klasicisticky v 2.polovici 18.storočia a v rokoch 2006-2011. Prízemná jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí juhovýchodne od centra pri ceste.

 

SKALICA. Rotunda svätého Juraja, mučeníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Románska Rotunda svätého Juraja, mučeníka z konca 12.storočia alebo z 1.polovice 13.storočia. Pôvodne slúžila ako hradný zemepanský kostolík. Upravovaná bola v 14., 15. a 17.storočí a v roku 1977. Gotickou prestavbou prešla po roku 1372, kedy sa začalo budovať mestské opevnenie. Rotunda bola nadstavená a začlenená do fortifikačného systému. Horná časť, spojená s opevnením, slúžila ako strážna veža a spodná časť plnila naďalej funkciu kaplnky. Z tohto obdobia sa v interiéri zachovali fragmenty nástenných malieb s motívmi legendy o svätom Jurajovi. Posledné úpravy v barokovom slohu pochádzajú z polovice 17.storočia. Prízemná stavba s kruhovým pôdorysom. Nachádza sa na kalvárii na ulici Pod Kalváriou v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej múzeum.

 

TRNOVEC. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v roku 1871.

 

UNÍN. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours z 2.polovice 14.storočia. Barokovo prestavaný bol v 2.tretine 18.storočia, v roku 1749. Ďalšie úpravy v 20.storočí. Prízemná stavba s podpivničením stojí nad obcou.

 

VRÁDIŠTE. Kostol svätej Anny.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostolík svätej Anny bol postavený v roku 1754. V roku 1900 bol obnovený a prestavaný.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist