Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trebišov

BAČKA. Kostol svätého Imricha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický reformovaný, dnes rímsko-katolícky, jednoloďový Kostol svätého Imricha z 50.rokov 15.storočia. Barokovo upravovaný bol v 18.storočí. Ďalšie úpravy v rokoch 1823-1830 a v 20.storočí (1914-1918). Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

BAČKOV. Kostol svätého Antona Paduánskeho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Antona Paduánskeho bol postavený v 20.storočí.

 

BIEL. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Novogotický rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v roku 1854. Upravovaný bol v 20.storočí. Stojí pri kaštieli.

 

BOĽ. Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa z 2.polovice 13.storočia. Klasicisticky upravovaný bol v roku 1828 a klasicisticky obnovený s novou klenbou v roku 1890. Veža bola postavená v roku 1927. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

BORŠA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Secesný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

BOŤANY. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Novogotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v rokoch 1906-1907 na mieste staršej impozantnej renesančnej stavby z roku 1659. Upravovaný bol v roku 1969. Stojí v severozápadnej časti obce.

 

BREHOV. Kostol svätého Františka z Assisi.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor minoritov vyhlásený v roku 1963. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Františka z Assisi bol postavený v rokoch 1767-1769. Kláštorný kostol bol postavený na mieste zrúcanín románskeho kostola. Z pôvodnej stavby zachovali iba vežu. Upravovaný bol v roku 1950. Má obdĺžnikový pôdorys. Loď kostola je zaklenutá pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na pilastrové hlavice. Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria na ľavej strane malá polygonálne zakončená kaplnka pristavaná k starej románskej veži. Do hlavnej fasády vstavaná románska veža má pôvodné románske združené okná so stredným stĺpikom a je krytá ihlancovou strechou. Obraz svätého Antona Paduánskeho pochádza z 19.storočia. Kamenná krstiteľnica s medeným vrchnákom s letopočtom 1757. Kaplnka kostola je zaklenutá lomenou konchou. Na stenách sú seccové kartuše z rokov 1767-1769 a nápis vzťahujúci sa na dokončenie stavby. Oltár v kaplnke je doplnený rokokovou iluzívnou maľbou z čias stavby kostola. Nachádza sa v obci pri kláštore minoritov na ulici Kláštorná.

 

BREZINA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

CEJKOV. Kostol svätej Márie Magdalény.

Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Márie Magdalény bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia.

 

ČEĽOVCE. Kostol svätej Anny.

Klasicisticko-pseudogotický rímsko-katolícky Kostol svätej Anny bol postavený v 19.storočí.

 

ČERHOV. Kostol narodenia Panny Márie.

Neskoroklasicistický rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie z roku 1858.

 

ČIERNA. Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovo.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovo bol postavený v 20.storočí.

 

ČIERNA NAD TISOU. Kostol povýšenia Svätého kríža.

 

DARGOV. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí.

 

EGREŠ. Kostol nanebovstúpenia Pána.

 

HRČEĽ. Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov bol postavený v 20.storočí.

 

HRAŇ. Kostol nájdenia Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol nájdenia Svätého kríža postavený v rokoch 1756-1757. Nechal ho postaviť Ján Okoličány. Vnútorným zariadením ho v nasledujúcich rokoch vybavil ďalší zemepán obce Michal Almáši. Upravovaný bol v 20.storočí. Kostol mal predstavanú murovanú vežu, ktorá nahradila drevenú zvonicu. V roku 1766 bol postavený hlavný oltár spolu s dvoma bočnými oltármi. Všetky tri oltáre boli bohato zdobené obrazmi, plastikami a zlatením. V tom období bola v kostole inštalovaná aj baroková krstiteľnica. Na kamennom chóre bol postavený organ s 8 registrami. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí v strede obce.

 

HRIADKY. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 20.storočí.

 

KAŠOV. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého postavený v rokoch 1815-1816.

 

KAZIMÍR. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v rokoch 1968-1969.

 

KLIN NAD BODROGOM. Kostol svätého Joachima a Anny.

Ranogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený pravdepodobne v 3.tretine 13.storočia. Stavba s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom a severnou obdĺžnikovou sakristiou. Počas stavovských povstaní v 17.storočí kostolík dosť utrpel, podľa záznamu v roku 1733 už sakristii hrozilo zrútenie. V tomto období zrejme patril prechodne katolíkom a kalvínom, až opustenú stavbu v roku 1782 miestny zemepán odobral pre nezáujem kalvínom a odovzdal ju do rúk katolíkom. Výraznejšie úpravy sa kostolíka dotkli až v 19.storočí. Po roku 1849 bol niekoľkokrát opravovaný a obnovovaný. Klenbu lode podopreli novými polpiliermi, upravili okenné otvory a staticky narušenú sakristiu zbúrali. Posledná rozsiahlejšia oprava sa začala v roku 1895, v rámci nej mali postaviť pred kostolíkom aj neveľkú murovanú zvonicu (uvádza sa aj 17. storočie). Kvôli polohe neďaleko Bodrogu však kostolík ničili časté záplavy, vo výške aj jedného metra. Tie vážne narušili statiku stavby a na prelome 19. a 20.storočia bola už vo veľmi zlom stave, došlo aj k zrúteniu stropu v lodi. V roku 1907 bol kostolík úradne zatvorený.
V nasledujúcom období len chátral, až z neho zostali len obvodové múry, sčasti zasypané sutinou a zarastené vegetáciou, vrátane štyroch stromov. Prvá fáza obnovy sa začala až v roku 1988, kedy bol interiér stavby vyčistený od vegetácie a sutiny, ktorá siahala do výšky 100-150cm) a uskutočnil sa aj archeologický prieskum. Pravdepodobne v 1.polovici 14.storočia bol interiér kostolíka vyzdobený freskami, po ktorých sa však dodnes zachovali len nepatrné fragmenty.

 

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC. Kostol Ducha Svätého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Ducha Svätého zo 14.storočia. Barokovo upravený bol v 2.polovici 18.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Námestí Hrdinov v strede mesta.

 

KRAVANY. Kostol Mena Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

KUZMICE. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Novogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Pia X. bol postavený v roku 1904. Na mieste terajšieho kostola stál v 18.storočí starý katolícky kostol, ktorý bol v roku 1730 vo veľmi zlom stave a preto bol zbúraný a následne sa vystavala drevená zvonica. Na jej mieste bol postavený terajší kostol, ktorého výstavba začala v roku 1904 pod vedením staviteľa Istvána Forgátcha, podľa plánov staviteľa Jána Baloga. Kostol bol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V roku 1905 bol osadený veľký zvon. Tento bol počas 1.svetovej vojny v roku 1916 zabavený pre vojnové účely. Malý zvon ostal a z finančných darov veriacich bol v roku 1928 zakúpený nový zvon. Maľby v kostole z roku 1928 realizoval Mikuláš Jordan z Prešova.

 

KYSTA. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 20.storočí.

 

LASTOVCE. Kostol svätého Michala, archanjela.

Neskoroklasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v rokoch 1846-1861. Nachádza sa na ulici Kostolná.

 

LELES. Kostol nájdenia Svätého kríža.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Pôvodne gotický Kostol nájdenia Svätého kríža postavený v rokoch 1315-1366 ako južné krídlo kláštorného komplexu. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí (baroková úprava) a v rokoch 1892-1896 (renovovaný). Je to jednoloďová jednovežová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria. Na západnej strane má barokovo upravenú predstavanú vežu so zvoncovitou strechou. V interiéri kostola sú krížové klenby na príporách zakončených konzolami s gotickým akantom, barokový triumfálny oblúk a barokové polkruhové okná. Mobiliár pochádza z 18.storočia. Barokový oltár z 18.storočia, monštrancia s kúskom Svätého kríža (odtiaľ pochádza pomenovanie kostola). Stojí pri kláštore premonštrátov.

 

LUHYŇA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

MALÉ OZOROVCE. Kostol svätej Márie Magdalény.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Márie Magdalény zo začiatku 15.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1761 a v roku 1904 prestavaný v historizujúcom slohu. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí v strede obce.
  • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Trebišov).

 

MICHAĽANY. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1996. Stojí na mieste starého kostola, ktorý bol zbúraný.

 

NIŽNÝ ŽIPOV. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Novobarokový rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v roku 1911.

 

NOVOSAD. Kostol Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci bol postavený v roku 1993.

 

NOVÝ RUSKOV. Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Malý Ruskov.

 

PARCHOVANY. Kostol svätého Joachima a Anny.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Božčice.

 

PARCHOVANY. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Novogotický dvojloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa postavený v rokoch 1900-1908. V interiéri sa zachovali dve neskorogotické tabuľové maľby. Stojí v strede obce.

 

PLECHOTICE. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 14.storočí. V 1.polovici 18.storočia bol barokovo prestavaný.

 

PRIBENÍK. Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja bol postavený v 19.storočí, v roku 1807. Pôvodne to bola kaplnka kaštieľa.

 

RAD. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice z 1.štvrtiny 19.storočia (1822). Stojí v strede obce.

 

SEČOVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1494. Dal ho postaviť Andrej Bacskay. V roku 1667 dali Štefan Bočkaj a Ladislav Szmere odliať 1,3t vážiaci zvon. Stavebne upravovaný bol v rokoch 1672, 1730, 1781. V roku 1871 bol kostol rozšírený bočnými loďami. Značne bol poškodený počas 2.svetovej vojny. Po vojne v roku 1954 bol obnovený a upravený. Dnešná trojloďová stavba má polkruhové presbytérium, južne od neho novú pristavanú vežu z roku 1954 vysokú 56m a celkovo gotizujúci vzhľad. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo okno s kamennou kružbou na západnej strane, južne lomený portál s kamenným prútovým ostením a sústavnejšie murivo na západnej fasáde. Priestory sú kryté lomenou valenou klenbou s pseudogotickými rebrami. Hlavnú loď spájajú s nižšími bočnými loďami lomené arkády. Z historického inventára sa zachovali lavice z 18.storočia a obraz Sviatosti z roku 1838.

 

SLIVNÍK. Kostol svätého Jozefa, ženícha Panny Márie.

Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jozefa, ženícha Panny Márie bol postavený v roku 1914.

 

SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda z roku 1931. Vznikol prestavbou pôvodnej synagógy z 1.polovice 19.storočia. V časoch jej postavenia pôsobila v obci početná židovská komunita a terajšiu budovu nechali postaviť ako synagógu. Výstavbu financoval doktor Grünwald, ktorý tu pôsobil ako miestny lekár. Stojí v strede obce.

 

SOĽNIČKA. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v rokoch 2003-2007.

 

SOMOTOR. Kostol Mena Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Nová Vieska nad Bodrogom.

 

SOMOTOR. Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovo.

Ekumenický kostol (spoločný pre rímsko-katolícku a grécko-katolícku cirkev) bol vysvätený v roku 1996.

 

STANČA. Kostol svätých košických mučeníkov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätých košických mučeníkov bol postavený v 20.storočí.

 

STRÁŽNE. Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov bol postavený v 20.storočí.

 

STREDA NAD BODROGOM. Kostol Panny Márie Karmelskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Panny Márie Karmelskej z 1.polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 15.-17.storočí, v 19.storočí, v rokoch 1800, 1931-1936 a v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Letná.

 

SVÄTÁ MÁRIA. Kostol Mena Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa v časti Nová Vieska.

 

SVÄTÁ MÁRIA. Kostol narodenia Panny Márie.

Rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v modernom slohu v rokoch 1968-1969.

 

SVÄTÁ MÁRIA. Kostol v Pavlove.

Pôvodný rímsko-katolícky kostol bol zbúraný v roku 1970. Na jeho mieste bol postavený nový kostol. Vysvätený bol v roku 1995.

 

SVÄTUŠE. Kostol Ducha Svätého.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Ducha Svätého bol postavený v 21.storočí.

 

SVINICE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v rokoch 1968-1976.

 

TREBIŠOV. Kostol navštívenia Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor paulínov vyhlásený v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie z roku 1280 (pred rokom 1404). Upravovaný bol v období 2.polovica 15.storočia až začiatok 16.storočia a na prelome 17. a 18.storočia (1696). Barokovo upravený bol v roku 1770. Upravovaný bol v rokoch 1825-1830, koncom 19.storočia a v roku 1936. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. V jednotlivých poliach klenby sa nachádzajú rokokové fresky. Nachádza sa pri kláštore paulínov na ulici M. R. Štefánika.

 

VEĽATY. Kostol Mena Panny Márie.

Rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie bol postavený v historizujúcom slohu v roku 1870. Bol postavený na mieste staršieho kostola z roku 1718, ktorý v roku 1867 zhorel.

 

VEĽKÁ TŔŇA. Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie bol postavený v roku 1993.

 

VEĽKÉ OZOROVCE. Kostol narodenia Panny Márie.

Historizujúci rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v roku 1890.

 

VEĽKÉ TRAKANY. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Eklekticistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie z roku 1550. Pôvodne to bola hradná kaplnka, ktorá bola rozšírená v roku 1894. Pri tom bol využitý materiál hradného kaštieľa, ktorý bol medzičasom zbúraný a zachovali sa len podzemné zvyšky okrajových múrov a park. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.
  • Sadovnícka úprava. Stromoradie pri kostole z 19.storočia. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1993. (Pozri Parky v okrese Trebišov).

 

VEĽKÝ HOREŠ. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v 19.storočí. Prestavaný bol v rokoch 1936-1937.

 

VEĽKÝ KAMENEC. Kostol svätého Jozefa, ženícha Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jozefa, ženícha Panny Márie zo začiatku 19.storočia (1801-1814). Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

VIŠŇOV. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v štýle modernistického hnutia v roku 1936. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

VOJČICE. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

VOJKA. Kostol nanebovstúpenia Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Pána postavený v rokoch 1799-1801. Bol postavený na starších základoch kostola z prelomu 13. a 14.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Jeho zvon bol považovaný za najstarší v Hornom Medzibodroží, ale zničil ho požiar v roku 1865. Nachádza sa v ňom hrobka Szirmayho aj rodiny Ghillányiovcov. Stojí v strede obce.

 

ZATÍN. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa z konca 14.storočia. Renesančne upravený bol v 16.storočí. Barokovo prestavaný. Ďalšie úpravy v 16.-20.storočí (1877). V roku 1898 požiar natoľko zničil kostol, že sa aj jeho zvony roztavili. Má obdĺžnikový pôdorys. Na veži a na lodi sú stále viditeľné gotické prvky. Dnešnú podobu si kostol zachoval z roku 1937. Stojí v strede obce.

 

ZEMPLÍNSKA NOVÁ VES. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Zemplínsky Klečenov.

 

ZEMPLÍNSKA NOVÁ VES. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v časti Úpor.

 

ZEMPLÍNSKA TEPLICA. Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa z roku 1930. Upravovaný bol v roku 1947. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v 21.storočí na mieste pôvodného kostola z roku 1451.

 

ZEMPLÍNSKE JASTRABIE. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

ZEMPLÍNSKY BRANČ. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v roku 1756.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist