Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Bratislava II

 

MÚZEUM OBCHODU

Sídlo múzea je v mestskej časti Podunajské Biskupice na ulici Linzbothova 16. Zriaďovateľom múzea je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Je to špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na komplexnú múzejnú dokumentáciu vývoja obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu na Slovenskú od jeho prvopočiatkov až po súčasnosť. Múzeum vzniklo v roku 1983, kedy bolo zriadené Dokumentačné centrum obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu. Samostatné múzeum vzniklo 1.1.1991. Sídli v budove, ktorú dal v polovici 18.storočia postaviť hlavný finančný dozorca bratislavského arcibiskupského panstva Juraj Albert. Múzeum cieľavedome zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a prezentuje hmotné doklady a písomnosti o vývoji obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu na území Slovenska.

Expozície:

Stála expozícia v sídle múzea. Bola slávnostne otvorená 28.12.2005.

Prešporský koloniál. (Pozri Múzeá v okrese Bratislava I).

 

SLOVENSKÉ PLYNÁRENSKÉ MÚZEUM

Sídlo múzea je v mestskej časti Ružinov v lokalite Mlynské Nivy 44/a. Zriaďovateľom múzea je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Je to špecializované múzeum dokumentujúce vývoj plynárenstva na Slovensku s dôrazom na dejiny SPP, a.s. Pôvodne Plynárenské múzeum SPP, š.p. (do 1.5.2010) založil štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel v marci 1996 pri príležitosti 140.výročia vzniku plynárenstva na Slovensku. Základom sa stala niekoľko desaťročná zberateľská činnosť Pavla Hrádka a ďalších bývalých pracovníkov bratislavskej plynárne, vďaka ktorým sa zachovali mnohé dobové exponáty. Prvá plynáreň na území dnešného Slovenska na výrobu svietiplynu bola založená v roku 1856 v Bratislave na dnešnom Kollárovom námestí. Zabezpečovala osvetlenie mesta. O 80 rokov neskôr bola vybudovaná nová plynáreň na Mlynských Nivách. A práve v časti komplexu zachovaných budov tejto plynárne z roku 1936 bolo vybudované Plynárenské múzeum. Od roku 2007 sa volá Slovenské plynárenské múzeum. Disponuje viac ako 400 exponátmi. Oboznamuje s plynárenstvom od jeho počiatkov až po súčasnosť. Zhromažďuje aj dokumentačný materiál vo fotografiách, dobových dokumentoch, v odbornej literatúre, v plynárenských časopisoch a videozáznamoch. Múzeum patrí pod správu Sekcie pre vzťahy s verejnosťou SPP. Je rozčlenené na niekoľko expozícií.

Expozície:

Pavilón histórie. Je venovaný histórii svietiplynu.

Kancelária prokuristu. Dáva príležitosť nahliadnuť do dobovej atmosféry najvýznamnejšieho fabrického úradníka v plynárni zo začiatku storočia.

Expozícia Laboratória. Dotvára ucelený obraz nevyhnutnej prevádzkovej spoľahlivosti výroby svietiplynu.

Pavilón súčasnosti. Nachádzajú sa tu exponáty dokumentujúce ťažbu, prepravu, úpravu a využitie zemného plynu a modely a makety veľkých plynárenských zariadení.

 

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR – SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ MÚZEUM

Sídlo múzea je v mestskej časti Nové Mesto na ulici Junácka 6. Zriaďovateľom múzea je Slovenský olympijský výbor. Múzeum bolo zriadené 24.10.1985. Do 21.1.2015 pôsobilo pod názvom Múzeum telesnej kultúry a jeho vtedajším zriaďovateľom bolo Slovenské združenie telesnej kultúry. Do 1.3.2017 pôsobilo pod názvom Slovenské olympijské a športové múzeum, vtedy pred názov pribudol Slovenský olympijský výbor. Je to špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou, komplexnou múzejnou dokumentáciou zameranou na zhromažďovanie, verejné sprístupňovanie, zhodnocovanie a odborné spravovanie predmetov múzejnej hodnoty z oblasti olympijského hnutia a športu na Slovensku. Plní funkciu metodického a koordinačného centra v oblasti svojej špecializácie. Zbierkový fond obsahuje viac ako 11.000 trojrozmerných predmetov. Ide napríklad o športové trofeje (medaily, plakety, poháre, plastiky) a športovú výzbroj, výstroj, náčinie a náradie. Osobitnú časť zbierok tvorí rozsiahla fotodokumentácia. Súčasťou múzea je knižnica zameraná na sústreďovanie a sprístupňovanie historicko-faktografickej literatúry z oblasti telesnej kultúry. Predmetom výskumu a praktickej činnosti je história olympijského hnutia na Slovensku a vo svete, účinkovanie Slovenska na medzinárodnej športovej scéne a domáce dianie v historickom vývoji i v súčasnosti. Múzeum poskytuje konzultačné služby a študijné možnosti verejnosti, najmä študentom, športovcom, novinárom, odborným pracovníkom telovýchovy, športových klubov a spoločenských organizácií. Múzeum je živým organizmom, nielen archaickou inštitúciou a snaží sa mať svoju originalitu. Vytvorenie športového múzea sa stalo kultúrnou potrebou konca 20.storočia. Nemá sprístupnenú stálu expozíciu a výsledky svojej akvizičnej činnosti prezentuje formou príležitostných výstav. Od roku 2003 je v Kremnici sprístupnená stála Expozícia lyžovania.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist