Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Lučenec

 

HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE

Sídlo múzea je na ulici Hlavná 14. Zriaďovateľom je mesto Fiľakovo. Je to regionálne múzeum dokumentujúce dejiny mesta Fiľakovo s dôrazom na dejiny hradu Fiľakovo.

O zriadení hradného múzea sa vo Fiľakove začalo uvažovať už v roku 1941. Pôvodcom myšlienky bol františkánsky páter K. König, ktorý založil prvú Hradnú komisiu. Komisia začala zhromažďovať finančné prostriedky na založenie inštitúcie a Maďarskému národnému múzeu do Budapešti poslala žiadosť o vykonanie archeologického výskumu Fiľakovského hradu. Výskum sa začal v roku 1944 pod vedením dr. Jánosa Kalmára. Vojna však prerušila tak proces zakladania múzea ako i samotný výskum.

Prvé dodnes existujúce regionálne múzeum „slovenskej časti“ Novohradu vzniklo vo Fiľakove v roku 1951 pod názvom Okresné vlastivedné múzeum pre okres Fiľakovo. V roku 1960 bolo pretransformované na Mestské múzeum. V roku 1967 sa do mesta prisťahovalo Okresné vlastivedné múzeum pre okres Lučenec, sídliace od roku 1955 na Haličskom zámku (od roku 1971 fungovalo pod názvom Novohradské múzeum vo Fiľakove), ku ktorému bolo Mestské múzeum pričlenené v roku 1976 ako jeho samostatné oddelenie. V období rokov 1967-1984 existovali v meste dve stále expozície: expozícia Mestského múzea na prízemí františkánskeho kláštora a expozícia Novohradského múzea v priestoroch tzv. Vigada (budova mestskej reduty z roku 1900, od roku 1940 meštianska škola). V roku 1984 sa však Novohradské múzeum kvôli nevyhovujúcim priestorom odsťahovalo do Lučenca a v roku 1988 bola rozobratá aj expozícia v kláštore. Mesto, ktoré sa ešte nedávno pýšilo dvoma expozíciami, zostalo na rok nežnej revolúcie bez múzejnej inštitúcie.

V roku 1993 sa začala nová kapitola histórie fiľakovského múzea. Žiadosti mesta vyhovelo Ministerstvo kultúry SR, ako vtedajší zriaďovateľ Novohradského múzea, a časť zbierok Mestského múzea, chátrajúcich už šesť rokov v rôznych nestrážených depozitároch, bola darovaná mestu Fiľakovo. Obnovené Mestské múzeum sa stalo oddelením Mestského kultúrneho strediska a stála expozícia bola otvorená v roku 1994 v troch miestnostiach Vigada. Po pätnástich rokoch sa však ukázala potreba reorganizovania inštitúcie.

Myšlienka založenia hradného múzea sa v rozvojových plánoch samosprávy objavila opäť v roku 2005. V rokoch 2006-2007 prebehla rekonštrukcia interiéru Bebekovej bašty i jeho adaptácia na múzejné účely. V apríli 2007 bolo založené Hradné múzeum vo Fiľakove, ktorej bol delimitovaný majetok Mestského múzea a pridelený do správy Fiľakovský hrad.

Expozície.

Stáročia Fiľakovského hradu. V auguste 2008 sprístupnilo Hradné múzeum vo Fiľakove na troch spodných podlažiach päťposchodovej Bebekovej bašty stálu expozíciu, ktorá návštevníkov oboznamuje s históriou mesta a hradu od prvej písomnej zmienky po zničenie hradu v roku 1682. Vystavené sú tu vzácne stredoveké a včasnonovoveké fiľakovské hradné nálezy zo Slovenského národného múzea (kachlice s vyobrazeniami stredovekých uhorských kráľov a svätcov), ako aj pôvodné kľúče hradu a predmety pochádzajúce z obdobia 39-ročnej tureckej okupácie Fiľakova. Pôvodne sa na prízemí bašty nachádzali aj hodnotné exponáty z najvýznamnejších archeologických lokalít z okolia Fiľakova (časť hodejovského bronzového pokladu, nálezy zo slovansko-avarského obdobia pochádzajúce z chotára obce Prša a hrobová keramika z doby bronzovej z neďalekých Radzoviec – výpožička z Novohradského múzea a galérie).

Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova. V roku 2011 bola otvorená druhá stála expozícia s názvom Pozostatky vyhynutých stavovcov v okolí Fiľakova. Prízemie zabrala paleontologická výstava a hore spomínané exponáty sa posunuli o poschodie vyššie. V roku 2017 Hradné múzeum vo Fiľakove rozšírilo a zmodernizovalo svoje stále expozície. Paleontologické nálezy vyhynutých stavovcov sa doplnili o skameneliny bezstavovcov, odtlačky rastlín a lastúrnikov z okolia Fiľakova a preto sa názov expozície zmenil na súčasný Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova. Ďalšie výstavné priestory spestrila rekonštrukcia avarského mužského hrobu, slávnostného ženského oblečenia z doby bronzovej a oblečenia Štefana Koháryho II. – posledného hradného kapitána. Pribudli dve novozreštaurované olejomaľby svätcov z 18.storočia, ako aj nálezový materiál z archeologických výskumov posledného desaťročia. Na štvrtom podlaží sa vytvoril oddychový kútik s veľkoplošnými obrazovkami, kde sa premieta video s 3D rekonštrukciou pôvodného stavu hradu a zábery z rozličných podujatí.

 

LITERÁRNE MÚZEUM ÁBELOVÁ

Literárne múzeum sídli v rodnom dome Boženy Slančíkovej-Timravy /1867-1951/. Pamätný rodný dom bol sprístupnený v roku 1977 ako špecializovaná expozícia venovaná životu a dielu tejto významnej slovenskej prozaičky. Zaujímavým exponátom je spisovateľkina kuchárska kniha a písací stôl, za ktorým pracovala.

MESTSKÉ MÚZEUM LUČENEC

Sídlo múzea je na ulici Dr. Herza 240/1. Zriaďovateľom je rozpočtová organizácia Lukus a mesto Lučenec. Zaregistrované bolo v decembri 2016. Je to miestne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou histórie Lučenca od najstarších dôb po súčasnosť.

Jeho základným poslaním je cieľavedome nadobúdať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať hmotné predmety kultúrnej hodnoty a dokumentárne materiály miestneho a regionálneho charakteru a komunikovať s verejnosťou.

Hmotné alebo duchovné doklady kultúrnej identity, histórie mesta Lučenec sú nositeľmi cenného autentického odkazu minulosti až po súčasnosť. Lučenec je prirodzeným sídlom regiónu Novohrad a juhu stredného Slovenska. Bohatá minulosť mesta siaha k prehistorickým časom zastúpených archeologickými nálezmi až po súčasnosť. Historický vývoj mesta zaznamenaný v archívnych prameňoch sa viaže na dôležité dejinné udalosti. Najväčší rozkvet Lučenca v 2.polovici 19.storočia priniesol pre mesto rozvoj nielen priemyselný, ekonomický, ale aj kultúrny. Množstvo archívnych záznamov a predmetov z tohto obdobia si zaslúži nielen dokumentovanie, ale aj prezentáciu pre širokú verejnosť. Jednou z foriem prezentácie minulosti je zriadenie mestského múzea ako odbornej inštitúcie prioritne zameranej na zbierkovú, dokumentačnú a prezentačnú činnosť. Poslaním múzea je formami vedeckého výskumu systematicky nadobúdať a prezentovať zbierkové predmety viažuce sa prioritne k histórii mesta Lučenec. Nadobudnuté zbierkové predmety je prezentovať expozičnou a výstavnou činnosťou.

Expozície.

Synagóga. Obnovená synagóga je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem toho sa tu poriadajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia ako napríklad koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre. Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov.

Radnica. Budova radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Nachádza sa tu expozícia z histórie mesta Lučenec. Sprístupnený je napríklad salón a budoár v štýle biedermeier. Nachádza sa tu výstava z histórie školstva, priemyselnej výroby v Lučenci, ale aj kampanologická expozícia a stála výstava významných maliarov z nášho regiónu (F.Gyurkovits).

Sieň osobností. Nachádza sa v budove bývalej márnice, ktorá bola v roku 2016 kompletne zrekonštruovaná. Je súčasťou komplexu cintorínov, ktorých história siaha do konca 18.storočia. Expozícia odkazuje na najvýznamnejšie osobnosti, ktoré v meste pôsobili. Je tu možnosť zoznámiť sa s historickými prameňmi o histórií samotného miesta, v ktorom sa návštevník nachádza. Mesto Lučenec zriadilo v spolupráci s pracovnou skupinou odborníkov a dizajnérmi túto sieň s cieľom aktívnej prezentácie a rozvoja pamiatkového fondu mesta, na kultúrno-spoločenské účely a pre rozvoj cestovného ruchu. Miestnosti sú vybavené informačnými tabuľami o prvých mešťanostoch, priemyselníkoch, osobnostiach kultúry či pedagógoch. Medzi nimi možno nájsť mešťanostov ako Gustáv Pokorný, Zoltán Török alebo Alexander Wágner. Informácie o osobnostiach sa nachádzajú v ústrednej miestnosti. Vo vedľajšej miestnosti sú vystavené dokumenty späté s cintorínom. Sú to napríklad listy miestnych staviteľov, remeselníkov alebo priemyselných podnikov, ktoré sa zaslúžili o obnovu či elektrifikáciu cintorína. Vystavený je tu aj pôvodný pitevný stôl so starou mapou cintorína. V ďalšej z miestností je inštalovaná aj drevená zvonkohra s menami osobností. Väčšina predmetov a fotografií použitých v sieni pochádza zo súkromných zbierok a z depozitu Štátneho archívu.

 

MESTSKÉ VLASTIVEDNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE

Je jedným z oddelení Hradného múzea vo Fiľakove. Jeho sídlo je od roku 1994 v budove miestnej reduty (Vigadó). Jeho pôvodná expozícia bola zatvorená v lete v roku 2008. Po rozsiahlej rekonštrukcii budovy v rokoch 2010-2011 bola v auguste 2014 sprístupnená nová stála expozícia.

Expozícia.

Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi. Expozícia je venovaná dejinám Fiľakova po zničení hradu v roku 1682, respektíve od znovuosídlenia mestečka po 60.roky 20.storočia. Prezentuje hnuteľné kultúrne pamiatky miestnej šľachty a remeselníkov, ako aj kultúrne dedičstvo katolíckeho obyvateľstva okolia. Popri ľudovom umení maďarskej etnografickej skupiny Palócov, žijúcej aj na území severného Novohradu a juhozápadného Gemera, poukazuje expozícia aj na multietnický charakter mirkoregiónu. Samostatná miestnosť je venovaná tradíciám miestnej smaltovne, respektíve miestnym priemyselným závodom. Krásne zdobené kusy smaltovaného riadu sú prezentované spolu s produktmi výrobní sporákov, kachieľ, drevovýroby a iných výrobných oddelení továrne a sú obklopené fotografiami dokumentujúcimi industrializáciu mesta.

Palma zakomponovaná do názvu expozície sa do symbolov mesta dostala zo stredovekého rodového erbu Bebekovcov začiatkom 18.storočia a kohút v ochrannej značke smaltovne roznášal dobrú povesť novohradského mestečka po celom svete (miestne závody totiž v 20.polovici 20.storočia vyvážali výrobky do štyroch svetadielov sveta

Pri inštalovaní expozície doplnilo múzeum svoje zbierky exponátmi Novohradského múzea a galérie v Lučenci a vzácnymi starými predmetmi vypožičanými z miestneho františkánskeho kláštora. V roku 2017 bola expozícia doplnená o historický ciferník vežových hodín fiľakovského rímsko-katolíckeho kostola.

 

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA V LUČENCI

Sídlo múzea je na Kubínyiho námestí 3. Zriaďovateľom múzea je Banskobystrický samosprávny kraj. Je to regionálne múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a spoločnosti so zameraním na historický vývoj Novohradu, so špecializáciou na dejiny smaltovníctva , dokumentáciu výroby skla a sklárskeho priemyslu na území Banskobystrického kraja. Galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou diel všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období až po súčasnosť s dôrazom na oblasť Novohradu. Novohradské múzeum v Lučenci vzniklo v roku1955 ako Okresné vlastivedné múzeum v Haliči. V rokoch 1967-1985 pôsobilo vo Fiľakove ako Novohradské múzeum. Od roku 1985 sídli v Lučenci v pamiatkovej budove bývalého župného súdu v historickom jadre mesta. Inštitúcia spravuje viac ako 25.000 archeologických, etnologických, historických a galerijných zbierkových predmetov. Z nich sú obzvlášť cenné zbierky ľudovej keramiky, smaltu a historického skla dokumentujúce dominantné výrobné odvetvia Novohradu. Galerijná zbierka mapuje tvorbu umelcov pôsobiacich v Lučenci a jeho okolí.
Pôvodné múzeum bolo 1.1.2004 zlúčené s Novohradskou galériou pod súčasným názvom.

Pravidelne od roku 1983 organizuje medzinárodnú súťaž Trienále akvarelu a od roku 1989 Medzinárodné keramické sympózium. Múzeum má veľmi bohatú kolekciu súčasnej keramiky, ktorú prezentuje aj stála expozícia.

Expozície.

Poklady minulosti. Stála expozícia z najcennejších zbierok múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia. Prezentuje najvzácnejšie predmety zo zbierok. Možno tu obdivovať poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci a nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo. Sklo a smalty sú tu zastúpené výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove. Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče. K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty: župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku. Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy. Stálu expozíciu uzatvára galerijná zbierka, ktorá prezentuje výber z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júlia Szabóa a Bélu Bacskaiho.

Expozícia keramickej tvorby. Dokumentuje históriu novohradského regiónu s dôrazom na keramickú výrobu. Prezentuje výber z kolekcie súčasného keramického umenia. Tento fond sa buduje od roku 1989 a každoročne je obohacovaný o nové prírastky – výsledky tvorivého pobytu účastníkov Medzinárodného keramického sympózia. Surovinová základňa, žiaruvzdorné keramické materiály a stáročná tradícia ľudovej i priemyselnej keramickej výroby v Novohrade sú myšlienkovým i materiálnym základom podujatia. Umelci vytvorili svoje diela v neateliérových podmienkach, v závode Žiaromat a.s., Kalinovo. Žiaruvzdorný materiál – šamot, je pre autorov výzvou, inšpiráciou, ponúka priestor na experimentovanie a objavovanie nových technologických možností. Výsledkom sú monumentálne umelecké diela, ale i krehké malé artefakty keramikov z celého sveta, ktorých vybrané diela tvoria jedinečnú zbierku súčasnej keramickej tvorby.

 

OBECNÉ MÚZEUM MUČÍN

Obecné múzeum je zriadené v klasicistickej kúrii z 1.polovice 19.storočia. Expozícia zariadenia a spotrebných predmetov reprezentuje niekdajší sedliacky život v obci. Výstavné predmety pochádzajú od miestnych obyvateľov. Okrem základného zariadenia sedliackeho domu sa tu nachádzajú početné predmety každodennej potreby a niektoré súčasti ľudového odevu.

 

PALÓCKE MÚZEUM V KALONDE

Vo vyše 100-ročnom dome ľudového bývania sa nachádza palócka, tzv. čistá izba a verná podoba dobovej kuchyne, pomocou ktorých je vytvorený obraz niekdajšieho dedinského života. Predmety darovali múzeu obyvatelia obce. Ďalšia časť výstavy poskytuje prehľad histórie obce a zároveň aj okolia, od najstarších čias až do dnešných dní.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist