Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Nové Mesto nad Váhom

PODJAVORINSKÉ MÚZEUM. Nové Mesto nad Váhom.

Podjavorinské múzeum bolo založené v roku 1951. Od 70.rokov 20.storočia je zamerané najmä na kultúrnu a literárnu históriu trenčianskeho regiónu ako literárne oddelenie Trenčianskeho múzea. Múzeum je umiestnené v pôvodne renesančnej budove kúrie prefasádovanej v barokovom duchu v 17.storočí, ktorá sa nazýva Gilániho dom alebo Gilániovec, podľa jedného z majiteľov. V priestoroch múzea je vlastivedne ladená expozícia venovaná histórii mesta a okolia, jeho kultúre a tradíciám. Je členená na jednotlivé časti venované archeológii, histórii, etnografii a dejinám remeselníckych cechov v meste a okolí. Samostatná časť pojednáva o bohatej cirkevnej histórii regiónu. Múzeum je súčasťou Trenčianskeho múzea so sídlom v Trenčíne.

MESTSKÉ MÚZEUM. Stará Turá.

Prvá expozícia bola sprístupnená v roku 1976 v budove bývalej katolíckej školy. V roku 1989 sa stala mestským múzeom. Zameriava sa na históriu mesta. Nachádzajú sa tu fotokópie kráľovských výsadných listín, mestská a cechová pečať, halapartňa, papier vyrobený v miestnej tlačiarni, Pozornosť je venovaná 1.dobrovoľníckej výprave a bitke pri Starej Turej v meruôsmych rokoch, 1.svetovej vojne, výstavbe železničnej trate, obdobiu SNP. Sú tu dokumenty o rozvoji cechov a obchodu, najmä drobnej drevárskej výroby obyvateľov. Nachádzajú sa tu doklady o pôsobení rezbárskej školy v rokoch 1919-1926 a práce jej žiakov, medzi ktorými bol aj národný umelec Fraňo Štefanko. Samostatná časť je venovaná výrobkom podniku Chirana. Najstaršími exponátmi sú skameneliny živočíchov z obdobia druhohôr, vzácne sú aj nádoby a sekeromlat z doby kamennej, lebka pratura. Múzeum sa nachádza v Dome kultúry Javorina.

PAMÄTNÁ IZBA K. ROYOVEJ. Stará Turá.

Pamätná izba Kristíny Royovej /1860-1936/, spisovateľky s náboženskou tematikou. Bola založená pri príležitosti 50.výročia smrti spisovateľky v roku 1986. Pamätná izba sa nachádza v historickej budove postavenej v roku 1852 v pseudorománskom slohu s vnútorným klenutím. Sú tu vystavené rukopisy spisovateľky, prvé vydania niektorých jej diel a ich preklady do cudzích jazykov. Je tu aj preklad novely Bez Boha na svete, do čínštiny, ktorý vyšiel v roku 1929 v Šanghaji. Bol to prvý preklad slovenského diela do čínštiny. Popri literárnom diele sú tu aj osobné veci spisovateľky a niektoré rodinné pamiatky rodiny Royovcov.

BECKOV. Beckovské múzeum. Kúria Ambrovec.

V renesančnej kúrii rodiny Ambrovec z 1.polovice 17.storočia sídli od roku 1988 stála expozícia z dejín obce a hradu a významných osobností a rodákov (J. M. Hurban, L. Medňanský, A. Medňanský, D. Štúr a iní). Múzeum je v správe Trenčianskeho múzea so sídlom v Trenčíne. Osobitnou časťou sú exponáty pripomínajúce tradičné remeslá obce a okolia. V expozičných priestoroch je vystavený historicky nábytok zo šľachtických interiérov okolitých kaštieľov a kúrií, umelecké diela, drevené plastiky sakrálneho i profánneho charakteru, obrazy Ladislava Medňanského ale i výrobky ľudového umenia a umeleckého remesla. Záver tvoria materiály k dejinám spisovného jazyka a uzákonenia slovenčiny. Vo dvore kúrie sú ukážky tradičných poľnohospodárskych nástrojov a dopravných prostriedkov slovenskej dediny nedávnej minulosti.

BECKOV. Malý skanzen.

Súkromné múzeum Malý skanzen.

BOŠÁCA. Dom ľudovej kultúry. Múzeum Bošáckej doliny.

Múzeum skanzenového typu. V múzeu je možné od roku 1995 obdivovať krásne kroje i ľudovú architektúru. Jedná sa o pôvodný sedliacky dom s príslušenstvom (zariadená izba, letná kuchyňa, stodola), vybavený pôvodným náradím, nábytkom a ostatným vybavením. Sú tu uložené aj krásne bošácke kroje.

BZINCE POD JAVORINOU. Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej.

Pamätná izba rodáčky z Horných Bziniec, spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej /26.4.1872-2.3.1951/, je umiestnená v jej rodnom dome. Zriadená bola 23.10.1960. Je v správe Trenčianskeho múzea so sídlom v Trenčíne. Sprístupnená bola v roku 1960 a venuje sa životu a dielu spisovateľky ale aj tradičnej ľudovej kultúre. Najznámejšie diela spisovateľky Čim čim, Zajko-Bojko, Medový hrniec. Okrem spomienok na život a dielo známej literátky, je tu možné zoznámiť sa i s ľudovou kultúrou a tradíciami tejto rázovitej obce.

ČACHTICE. Múzeum obce. Pamätná izba Tatrína.

V kaštieli Draškovičovcov (dnes kultúrny dom) je umiestnené múzeum z dejín obce, ktoré je pod správou Trenčianskeho múzea so sídlom v Trenčíne. Zachytáva dejinné udalosti a bohaté kultúrne tradície a ľudovú kultúru obce. Expozícia predstavuje kolekciu historických zbraní, dobových dokumentov, odevných súčiastok a šperkov, súbor portrétov príslušníkov miestnej šľachty a zemianskych rodov. Múzeum mapuje i históriu krvilačnej Alžbety Bátoriovej. Exponáty boli nájdené pri výskume objektov a pri rekonštrukčných prácach.

Nachádza sa tu písomný a obrazový materiál o literárnom spolku Tatrín, ktorý mal 9.-10.8.1847 v Čachticiach zhromaždenie, na ktorom uzákonili spisovnú slovenčinu.

DOLNÉ SRNIE. Múzeum obce.

Izba historického a kultúrneho dedičstva obce. Pamätná izba s historickými dokumentmi, etnografickým materiálom a fotografiami rodáka obce, fotografa Ivana Kozáčka.

KÁLNICA. Etnografická izba.

Obecné múzeum vzniklo pri príležitosti 600.výročia prvej písomnej zmienky o obci. Etnografická izba z dejín obce, národopisu a divadelníctva. Je v strede obce. Je to stála výstava histórie a etnografie o obci. Exponáty sú v súčasnosti v depozite.

LUBINA. Pamätná izba S. Štúra a J. Ľ. Holubyho.

Múzeum, otvorené v roku 1992, je umiestnené v rodnom dome Samuela Štúra /1789-1851/, evanjelického učiteľa a otca Ľudovíta Štúra. Dom viac ako 200 rokov patril rodine lubinských Štúrovcov. Prvá časť expozície zoznamuje so životom Samuela Štúra a Jozefa Ľudovíta Holubyho /1836-1923/, evanjelického kňaza, botanika, historika, publicistu a etnografa. Popri dokumentoch, ktoré približujú osudy týchto dvoch osobností, sa v druhej časti expozície nachádzajú dokumenty k dejinám obce, najmä k histórii cirkevného života, školstva a remesiel, doplnené ukážkami ľudového odevu. Bohatý dokumentačný materiál je aj v časti venovanej protifašistickému odboju v podjavorinskom kraji.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ

Múzeum je umiestnené v bývalom stoličnom dome. Otvorené bolo v roku 1998, pri príležitosti 600.výročia obce. Dom ľudovej kultúry.

OČKOV. Archeologická expozícia.

Nad obcou je lokalita upravená pamiatkovo ako stála archeologická expozícia Trenčianskeho múzea. Nález mohylového kniežacieho hrobu s mladšej doby bronzovej. Odhalilo sa tu 250 hrobov. Unikátom je alabastrová urna, ojedinelý nález v strednej Európe.

POBEDIM. Expozícia národopisu a histórie obce.

Múzeum je umiestnené v roľníckom dome z roku 1878. Sprístupnené bolo v roku 1992. Expozičná časť bola vybudovaná v roku 2002. Pozostáva z expozície národopisu (ľudové odevy, pracovné náradia), archeológie (nálezy z chotára obce) a histórie (dejiny obce).

PODOLIE. Matúšovo kráľovstvo.

Muzeálna expozícia miniatúr Matúšovho panstva. Hrady z majetku Matúša Čáka Trenčianského v mierke 1:25 a 1:50. Stojí tu už 15 miniatúr a celkom by ich malo byť 53. Prvým modelom bol v roku 2003 hrad Branč v jeho podobe z roku 1710.

ZEMIANSKE PODHRADIE. Pamätný dom Ľ. V. Riznera a J. Ľ. Holubyho.

Pamätný dom Ľudovíta Vladimíra Riznera /1849-1913/, kňaza, učiteľa, zakladateľa slovenskej národnej bibliografie a Jozefa Ľudovíta Holubyho /1836-1923/, evanjelického farára, archeológa, národopisca, zberateľa a botanika. Dom bol otvorený v roku 1993. Nachádza sa v budove bývalej evanjelickej fary pri kostole, na ktorej J. Ľ. Holuby pôsobil v rokoch 1861-1909 ako farár. Expozícia, popri dokumentoch o dejinách obce, sa sústreďuje na osobnosti slovenského národnobuditeľského a kultúrneho života, ktorého osud je spojený s obcou.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist