Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Prievidza

MÚZEUM KULTÚRY KARPATSKÝCH NEMCOV

Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave je organizačnou zložkou Slovenského národného múzea. Expozície múzea v okrese:

  • Dejiny karpatskonemeckého spolku v Handlovej a Dejiny a kultúra Handlovej v Handlovej. Expozícia Heimatstube v Karpatskonemeckom spolku sa nachádza v Dome stretávania karpatských Nemcov na Poštovej ulici 350. Je to zrekonštruovaný kamenný dom, ktorého architektúra je tvorená typickým nemeckým štýlom, charakteristickým pre pôvodnú nemeckú Handlovú. V dvoch miestnostiach je umiestnené malé múzeum o histórii Handlovej a nemeckej menšiny, ktorá založila Handlovú v roku 1376. Expozícia Dejiny a kultúra Handlovej bola sprístupnená v roku 2004. Návštevníkom ponúka možnosť oboznámiť sa s históriou osídlenia, tradíciou baníctva a remesiel, ako aj s množstvom predmetov prezentujúcich tradičnú hmotnú, duchovnú a umeleckú kultúru nemeckého etnika v Handlovej. Sú tu vystavené mnohé farebné a čiernobiele obrazy, reprodukcie kolorovaných pohľadníc, na ktorých sú zachytené premeny počas 630-ročnej bohatej histórie mesta, predmety z domácnosti nemeckých rodín, remeselnícke náradie z typického nemeckého gazdovského domu, nemecká literatúra, sakrálne pamiatky a nemecký slávnostný ženský odev. Výstavné miestnosti sú rozdelené do dvoch celkov. Návštevník sa v úvode oboznámi s históriou karpatských Nemcov v Handlovej prostredníctvom archeologických artefaktov, na mape domov a dvorov sa oboznámi s charakteristickým rozdelením obce v 20.rokoch 20.storočia na poľnohospodársku a remeselnú Handlovú v centre a na banícku, ktorej história sa začala priemyselne písať od roku 1909. V druhej časti návštevník uvidí technické a architektonické skvosty ako je Kostol svätej Kataríny, dnešná dominanta mesta, ťažbu hnedého uhlia, ktorú dokladajú banícke pracovné nástroje. Je tu možnosť vidieť handlovský nemecký ženský odev, v ktorom dnes vystupuje spevácky súbor Grünwald. Malá handlovská múzejná expozícia je doplnená slovenským a nemeckým sprievodným textom. Je tu umiestnená i stála expozícia Dejiny a kultúra Hauerlandu.
  • Dejiny karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne. Múzeum Karpatskonemeckého spolku sa nachádza na námestí v bývalej kúrii Briestenských, dnes „Dom stretávania“. Múzeum kultúry karpatských Nemcov mapuje historické udalosti a život tunajšieho ľudu. Nachádza sa tu stála expozícia Dejiny a kultúra Hauerlandu. Návštevníkom umožňuje bližšie spoznať tradície a život karpatských Nemcov v stredoslovenskej oblasti (tzv. Hauerland), s dôrazom na Nitrianske Pravno a jeho okolie.

 

HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzeum bolo zriadené v roku 1984 ako Okresné vlastivedné múzeum v Prievidzi s názvom Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Vzniklo odčlenením regionálnych vlastivedných zbierok z múzea v Bojniciach v roku 1985. Múzeum zabezpečuje etnografický, historický, archeologický a prírodovedný výskum regiónu hornej Nitry. Zbierky prezentujú vývoj prírody a spoločnosti v regióne. Bohatý zbierkový fond, v ktorom sa nachádzajú aj mnohé skvosty európskeho významu. K najcennejším exponátom patria nálezy kamenných nástrojov pravekých neandertálcov z poslednej doby ľadovej, paleolitická štiepaná industria, z mladšieho obdobia keramika, zbrane a ozdoby z bronzu, dôkazy doby železnej, doklady rozvoja remesiel a poľnohospodárstva, strieborný poklad z rímskeho hrobu, románsky meč z 11.storočia, zbierka zlatých mincí, cechové pamiatky, doklady tradičného odievania, zbierka malieb na skle, strieborné šperky z regiónu a  podobne. Zbierka bezstavovcov a jedinečné paleontologické nálezy treťohornej flóry a fauny. Súčasťou múzea je pracovisko v kaštieli v Diviackej Novej Vsi.

 

MINERALOGICKÉ A BANÍCKE MÚZEUM JAKUBA DREVENNÁKA

Súkromné múzeum sa nachádza v Bojniciach. Vo svojich zbierkach máneuveriteľných 25.000 exponátov. Ukážky minerálov, hornín a skamenelín v prírodnej i opracovanej podobe. Zlatnícka a brusičská dielňa, kompletné vybavené laboratórium na určovanie pravosti drahých kameňov a šperkov. Múzeum mapuje históriu baníctva.

 

MÚZEUM PRAVEKU SLOVENSKA

Múzeum sa nachádza v Prepoštskej jaskyni v Bojniciach. Vzniklo v roku 2007. Ide o náučnú expozíciu v prírode. Lokalita osídlenia pravekými neandertálcami z doby kamennej. Návštevník má možnosť si vybrať dennú alebo nočnú prehliadku.

 

MÚZEUM BOJNICE

V priestoroch zámku po jeho rekonštrukcii po požiari v roku 1950 bolo zriadené vlastivedné múzeum s cennými archeologickými a vlastivednými zbierkami. Je to špecializované umeleckohistorické múzeum zamerané na dokumentáciu dokladov o umeleckohistorickom a stavebnom vývoji hradu Bojnice. V rámci svojej profilácie a špecializácie cieľavedome získava, ochraňuje, odborne spracováva a sprístupňuje aj diela starého umenia, umeleckého remesla a artefakty z vývoja novoslohov na území Slovenska. Bohatý zbierkový fond múzea sa prezentuje v rozsiahlych expozičných celkoch v priestoroch zámku, ale aj prostredníctvom zaujímavých výstav a množstvom produktov kultúrneho turizmu, ktoré ho zaraďujú medzi najnavštevovanejšie múzeá na Slovensku. Možno tu obdivovať celé súbory novogotického slohového zariadenia, salóny, spálne, rôzne miestnosti, ako aj staršie historické priestory, ktoré dotvára historický nábytok, obrazy a predmety umeleckého remesla. Expozície prezentujú interiéry zámku dokumentujúce bývanie šľachty v uplynulých storočiach. Konajú sa tu rozličné kultúrne spoločenské podujatia, koncerty vážnej hudby, vystúpenia historického šermu. Súčasťou múzea je i galéria výtvarného umenia. Múzeum je od roku 1988 (okrem rokov 1992-1996, kedy bolo samostatným subjektom) súčasťou Slovenského národného múzea.

Myšlienkou zriadiť v Bojnickom zámku múzeum sa zaoberal už jeho posledný majiteľ, gróf Ján František Pálfi. Vo svojom testamente zo 14.11.1907 vyslovil želanie aby jeho paláce vo Viedni, Budapešti, kaštieľ v Kráľovej a zámok v Bojniciach boli sprístupnené pre verejnosť a aby umelecké diela zostali na pôvodných miestach a prehliadka bola umožnená všetkým záujemcom. Prvá vlastivedná expozícia bola do zámku umiestnená v roku 1941. V roku 1981 dostalo múzeum štatút, podľa ktorého sa stalo ústredným špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na dokumentáciu a prezentáciu obdobia novoslohov na území Slovenska. Vtedy padlo rozhodnutie ukončiť prevádzku vlastivedných expozícií v múzeu. Na jar v roku 1983 boli už nové umeleckohistorické expozície sprístupnené návštevníkom.

 

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM. Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku.

Expozícia Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici sa nachádza v strede Handlovej na ulici SNP. Múzeum prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia na Slovensku – v Handlovej, so zameraním na priemyselnú ťažbu v 20. storočí. Výstavba múzea, prvej pobočky Slovenského banského múzea mimo Banskej Štiavnice, prebiehala v rokoch 2009-2014. Pre verejnosť bola sprístupnená v roku 2015. V expozícii sú sprístupnené tri podlažia. Suterén imituje podzemné priestory s ťažbou uhlia od ručného spôsobu po mechanizované dobývanie zo začiatku 20.storočia. Významu samotnej Handlovej v histórii ťažby uhlia je venovaná časť, ktorá mapuje obdobie od začiatku priemyselnej ťažby v rokoch 1909-1945. Prízemie prezentuje dobývaciu techniku 2.polovice 20.storočia. Vŕtaciu techniku zastupujú pneumatické a elektrické vŕtacie kladivá a zbíjačky. Dobývacie stroje – brázdiace stroje, dobývacie kombajny a mechanizovaná výstuž prezentujú masívnu mechanizačnú techniku ťažby uhlia v 2.polovici 20.storočia.
Prvé poschodie dopĺňa informácie o vzniku uhlia, histórii banských závodov, o procese získavania uhlia od prieskumných prác po úpravu uhlia. Tematický celok „Nebezpečenstvá bane“ sa venuje vetraniu, čerpaniu banských vôd, osvetľovaniu a vývoju banského záchranárstva. Problematiku dopĺňajú informácie o baníckych spolkoch a baníckom školstve. Cieľom zriadenia múzea bolo vytvoriť interaktívny zážitkový priestor s ilúziou podzemia a priblížiť návštevníkom dobývanie uhlia od jeho vzniku až po využitie v domácnosti, či v elektrárni. V múzeu, v priestore ekodielničky, sú pripravené aktivity v rámci environmentálnej výchovy a tvorivých dielní.

 

SÚKROMNÉ MÚZEUM JÁNA PROCNERA

Múzeum sa nachádza na Gagarinovej ulici v Handlovej. Obsahuje 400 exponátov z histórie mesta, ako aj z histórie baníckej činnosti. Súčasťou múzea je galéria 70 drevorezieb majstra rezbára Jána Procnera. Múzeum bolo založené v roku 2001.

 

CIGEĽ

Miestne múzeum sa nachádza pri kultúrnom dome v obci. V bývalom rodinnom dome je zriadená pamätná izba ľudových a revolučných tradícií, kde je sústredený písomný materiál a fotomateriál o vývoji obce od začiatku tohto storočia až po súčasnosť. Bohato je zastúpený aj materiál o vzniku a priebehu  SNP v obci a v pohorí Vtáčnik. Izba bola zriadená v roku 1971 na počesť občanov padlých v 2.svetovej vojne. Expozícia je rozdelená do troch miestností. Prvá informuje o najstaršej histórii obce. V druhej je zachytený hlavne povojnový rozvoj obce, jej kultúra a šport. Tretia miestnosť je venovaná SNP.

 

OBECNÉ MÚZEUM NEDOŽERY-BREZANY

Múzeum bolo otvorené v roku 2009. Expozícia múzea pod názvom Zastavenia v čase, v 11 tematických celkoch prináša poznatky o prírodných danostiach obce i o najdôležitejších medzníkoch dejinného diania. V dvoch častiach: Minulosť v zemi ukrytá a Od pradávnych remeselníkov, sú sústredené poznatky o dokladoch prvého osídlenia obce a jej blízkeho okolia. Kostolu je venovaná časť V znamení svätej Heleny, časť Poctivé remeslo hrnčiarske dokladá tradíciu hrnčiarskej výroby v časti obce Brezany. Časť Napredovanie storočiami prináša výpočet najdôležitejších udalostí od roku 1614. Časť Čas premien sumarizuje obdobie od konca 19.storočia. Osobitnú časť tvoria pamiatky na významných rodákov. V časti Pamiatky dávna sa postupne budú prezentovať nové akvizície múzea. Faktografické údaje sústreďuje kapitola Vencami vrchov ovitá a popri obrazovom materiáli prináša poznatky o prírodných pomeroch lokality a jej blízkeho okolia.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Vyšehradné.

V zreštaurovanom rodinnom dome, statku z roku 1873, ktorý bol daný do pôvodného stavu,  sa nachádza malé múzeum, ktoré mapuje historické udalosti a život tunajšieho ľudu. Ukážky tradičného vybavenia (nábytok, kroje, úžitkové predmety).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist