Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Senec

 

MESTSKÉ MÚZEUM V SENCI

Sídlo múzea je v tzv. Tureckom dome na Námestí 1.mája 4. Zriaďovateľom múzea je mesto Senec. Je to regionálne múzeum zamerané na dokumentáciu mesta Senec a okolia. Myšlienka založenia múzea v Senci sa vo verejnom živote objavovala už aj v minulosti a to veľmi oprávnene. Inštitúcia podobného charakteru so zameraním svojej pozornosti na okolitý región vždy absentovala. V bývalom okrese Bratislava-vidiek bolo síce (a existuje dodnes) múzeum zaradené v sieti múzeí v Pezinku, svojou činnosťou však bolo obmedzené na malokarpatský región. Ďalšie vlastivedné múzeum existuje v Galante, jeho spádové územie však končí na hraniciach bývalého okresu Galanta (dnes okresy Galanta a Šaľa). Bývalá sieť štátnych múzeí zákonite nemohla pokryť každú teritoriálnu oblasť. V súčasnosti je badateľná snaha funkčne doplniť existujúce múzeá o vysunuté expozície. Vznikajú aj tzv. obecné vlastivedné domy a mestské múzeá, spravidla v spolupráci s príslušným vlastivedným múzeom. Takéto mestské múzeum existuje na okolí Senca napr. v Pezinku, ale aj v Seredi. Mestské múzeum v Senci vznikalo v období rokov 2007-2009 a na jeho tvorbe sa zúčastnil široko koncipovaný odborný tím pod vedením zoológa doc. RNDr. Petra Fedora, PhD. Slávnostné otvorenie inštitúcie sa konalo dňa 28. januára 2010 v budove Tureckého domu, renesančnej kúrii, stojacej na námestí.

Expozície:

Expozícia prírody. Expozícia zachytáva základné aspekty živej a neživej prírody Senca a jeho okolia s osobitným zreteľom na štruktúru, dynamiku a ochranu základných a nosných ekologických systémov. Dotýka sa dominantných formácií od lužných lesov, cez teplomilné dúbravy v neďalekom Martinskom lese až po synantropné biocenózy a agrocenózy. Každý z vybraných ekosystémov je definovaný v základných aspektoch (geologické a geomorfologické pomery, klimatické pomery, vodstvo, pôdy, flóra a fauna a ochrana prírody). Expozícia prírody neobchádza ani otázku miestnych paleontologických nálezov. Z nich treba spomenúť nálezisko mamuta z roku 1961.

Expozícia starších dejín. Expozícia predstavuje dávnu minulosť Senca a jeho blízkeho okolia. Jej prvá časť prezentuje jednotlivé etapy vývoja ľudskej spoločnosti (mladšia a neskorá doba kamenná, doba bronzová, mladšia a staršia doba železná, doba rímska, doba sťahovania národov) na základe archeologických nálezov z lokalít, na ktorých prebehol v minulosti archeologický výskum. V expozícii sú okrem nálezov prezentované aj ich kresbové rekonštrukcie a kresbová a fotografická dokumentácia nehnuteľných archeologických nálezov. Vlastné nálezy reprezentujú výber z katastrálneho územia Senca a obcí Blatné, Čataj, Reca a Nová Dedinka. Ďalšia časť expozície je zameraná na základnú prezentáciu stredovekých a novovekých dejín mesta a jeho zázemia na základe faksimílií a reprografií v mnohých prípadoch doteraz nepublikovaných archívnych dokumentov a archeologických nálezov. Osobitnú pozornosť venuje tematickým okruhom a faktorom, ktoré sa vo vzťahu vývoja Senca a okolia od stredoveku dajú z načrtnutých prameňov vyčítať (doklady včasnostredovekého osídlenia, prvá písomná zmienka, materiálne stopy stredovekej každodennosti – keramika a stavebná kultúra, mesto v erárnej a súkromnej správe – Senec v rámci hradného panstva Šintava, prejavy miestnej samosprávy v dokumentoch a vývoj symboliky mesta, počiatky cirkevných dejín v dokumentoch, reformácia a protireformácia, život a dielo neskorohumanistického vzdelanca Alberta Molnára Szenciho. Z vystavených zbierkových predmetov treba spomenúť richtárske kalichy pochádzajúce z roku 1614. Okrem toho, že sú vzácnym dokladom dobového zlatníckeho umenia, prezradia nám aj mená dvoch seneckých richtárov. Ďalej možno spomenúť exponáty zo seneckých archeologických výskumov ako kolekciu kuchynských nádob z 13.-14.storočia, mince z 15.storočia či kvalitné faksimile kópie listín panovníkov Belu IV. a Maximiliána II. Habsburského. Je tu možné sa zoznámiť aj s krásnym súborom nálezov z halštatských mohylníkov z neďalekej Rece, ktorý pochádza zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante.

 

 

MÚZEUM VČELÁRSTVA V KRÁĽOVEJ PRI SENCI

Múzeum včelárstva na Slovensku sa nachádza na Včelárskej paseke v blízkosti obce. Založené bolo v roku 1830 Zemským ústredím včelárskych spolkov ako kultúrne a vzdelávacie stredisko slovenských včelárskych spolkov na ploche okolo 8ha. Múzeum začalo svoje zbierky zhromažďovať v roku 1975. Iniciátorom založenia múzea bol R. Mičieta, autor prvého diela o dejinách včelárstva na Slovensku, spolu s V. Križanom. Múzeum zhromažďuje materiál a dokumenty o vývoji včelárstva a jeho využívaní v rozličných oblastiach života človeka. Včelársky skanzen z roku 1970 sa nachádza v anglickom parku. Je tu sústredená najväčšia zbierka historických úľov v strednej Európe. Sú tu vystavené unikátne zbierky úľov (klátov, dlabákov a košov), používaných už v 17.storočí, debničkové úle rozličného typu z 18.storočia, ktorých najväčším propagátorom na Slovensku bol Juraj Fándly. Osobitnú skupinu vo vývoji úľov predstavujú reliéfne a figurálne úle. Skanzen dotvárajú ďalšie typy úľov používaných vo včelárstve od 19.storočia po súčasnosť. V budove veľkého včelína sú umiestnené medomety, lisy na medzistienky, včelárske pomôcky a potreby z rozličných období vývoja slovenského včelárstva. Expozíciu vhodne dopĺňa výstava včelárskej literatúry, domácich a zahraničných odborných časopisov a ukážky výrobkov zo včelích produktov. Skanzen je otvorený celoročne a pre návštevníkov je tu i možnosť ubytovania.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist