Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Veľký Krtíš

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň.

Sídlo múzea je na ulici Zámocká 1. Zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Je to organizačný útvar Slovenského národného múzea, do ktorého bolo začlenené 1.2.2002. Je to špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detskej hračky, ako aj dejín regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. Múzeum Imre Mádácha vzniklo v roku 1964, no už v roku 1968 zmenilo svoje zameranie a aj názov na Okresné vlastivedné múzeum. Pôvodne sídlilo v kaštieli Imre Mádácha v Dolnej Strehovej. V roku 1991 sa sídlom múzea stal hrad Modrý Kameň. V roku 1994 múzeum opäť zmenilo svoje zameranie a pretransformovalo sa na Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, pričom si však zachovalo aj funkciu regionálneho národopisného múzea. Kultúrno-umelecké, historické, archeologické a národopisné zbierky, ktoré múzeum v rámci svojej špecializácie zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje, sú sprístupnené formou stálych expozícií. Zaujímavosťou je tiež historická expozícia zubnej techniky, jediná svojho druhu v strednej Európe, ktorú v priestoroch múzea dlhodobo prezentuje Slovenská komora zubných technikov. Múzeum sa vo svojej zbierkotvornej a prezentačnej činnosti zameriava na bábkarské kultúry a hračky, ich históriu a súčasnosť na Slovensku, ale i v zahraničí: tradičné marionety slovenských kočovných bábkarov, rodinné bábkové divadlá s originálnymi dekoráciami, bábky z 1.polovice 20.storočia, artefakty z tvorby slovenských profesionálnych bábkových divadiel po roku 1950, ukážky zahraničnej tvorby z ôsmich štátov Európy, vývoj detskej hračky v 19. a 20.storočí, kedy sa hračky vidieckych a mestských detí odlišovali, až po súčasnosť. Ľudové hračky, ktoré vyrábali pre deti príbuzní alebo deti samé, reprezentuje veľká skupina imitujúcich hračiek. V zbierke hračiek medzi najstaršie exponáty patria praveké hračky a najstaršia hračka nájdená na území Slovenska – hlinený vozík z Nižnej Myšle datovaný do roku 1500 p. n.l. Bohato sú zastúpené hračky 19. a 20.storočia: bábiky, dopravné hračky, detský nábytok, zvieratká, hry, hlavolamy a iné. Múzeum plní aj úlohu regionálneho múzea v oblasti histórie a etnografie.

Expozície.

Historická expozícia – Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň.

Expozícia rodu Balašovcov na hrade Modrý Kameň je súčasťou ponuky múzea všetkým, ktorí navštevujú túto národnú kultúrnu pamiatku. Je len stručným abstraktom z histórie rodu a najvýraznejších osobností priamo spojených s rodovým sídlom Balašovcov, hradom Modrý Kameň.
Významný a rozvetvený rod Balašovcov zanechal v dejinách Uhorska hlbokú stopu. Zastávali významné posty v blízkosti panovníkov, dosiahli významné úspechy na bojovom poli a zasiahli aj do vedy a literatúry. Nezostalo po nich žiadne sídlo so zachovaným pôvodným mobiliárom a umeleckými dielami. Balašovci odchádzali z dejiska dejín postupne a to aj stratou majetku, či vymretím rodových vetiev po meči. Malé mesto Modrý Kameň so vzácnym pamiatkovým areálom, ktorý po sebe zanechali „Balašovci z Ďarmôt a Modrého Kameňa“, zachováva meno dedičných hradných pánov v pamäti svojich generácií už celé storočia. Hrad Modrý Kameň stojí na hradnom kopci nad mestečkom a vďaka tomu, že sa Balašovci rozhodli postaviť renesančno-barokový kaštieľ na čiastočne zachovanej časti pôvodného gotického hradu, stojí tu dodnes jedinečný historický objekt. Kaštieľ je stavebne spojený s torzálnou architektúrou, ktorá je vlastne historickou záhradou s neopakovateľným zážitkom vyhliadky do Juhoslovenskej kotliny a blízkych hraničných rovín Maďarska – súčasti historického Novohradu, odkiaľ sa k hradu približoval osudový nepriateľ – vojsko tureckého sultána Sulejmana I. a jeho následníkov. Pohnuté dejiny hradu vo vtedajšom Uhorsku však netvorili len Turci. Turbulencie v mocenských plánoch panovníkov, šľachty, kléru a iných vrstiev spoločnosti, nejednotnosť v postupe proti nepriateľovi a vlastné záujmy zásadne ovplyvnili osudy obranných pevností akými boli hrady. Modrý Kameň je jeden z mála hradov Balašovcov na Slovensku, ktorý sa zachoval až do súčasnosti v takej podobe, akú mu dali generácie jedného rodu, ktorý tu žil do 3.tretiny 19.storočia – viac ako 600 rokov. Poslednou majiteľkou hradného panstva Modrý Kameň bola grófka Gabriela Almášiová. Hrad s pozemkami a majermi dostala v roku 1890 darom od svojho otca grófa Tibora Károlyho. Obdobie jej vlastníctva do predaja hradu československému štátu v roku 1924 prezentuje záverečná časť expozície.
Hračky na Slovensku v 20.storočí.

Expozícia hračiek je jednou z dvoch nosných stálych expozícií Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Vzhľadom na pomerne krátku dobu existencie špecializácie múzea a aktívnu akvizičnú činnosť bola priebežne dotvorená a koncipovaná so zámerom prezentovať detskú hračku v 20.storočí na území Slovenska tak po obsahovej ako aj časovej línii.
V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť, od základného delenia na hračky vidieckych a mestských detí až po moderné hračky, pri ktorých už tento rozdiel nepoznáme. Ľudové hračky, ktoré deťom vyrábali ich príbuzní, reprezentuje veľká skupina imitujúcich hračiek. Zo zmenšenín pracovných náradí je najstarší mangeľ z poslednej tretiny 19.storočia. Bohato zastúpené sú aj súčasné hračky – bábiky, dopravné hračky, detský nábytok, zvieratká, hlavolamy atď.
V záverečnej časti expozície sú vystavené hračky a hry v dvoch väčších tematických celkoch: priemyselne vyrobené  tzv. československé hračky (prevažne z plastov) z obdobia 70.-80.rokov 20.storočia a slovenské drevené hračky vyrobené výrobcami (z časti združených) v Cechu výrobcov hračiek z posledného desaťročia minulého storočia. V celku drevených hračiek je zastúpená aj štylizovaná hračka podľa dizajnu výtvarníka Róberta Žilíka.

História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva.

Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované marionetami významných bábkarských rodín – Stražanovcov a Dubských. Súčasťou zbierky je aj originálna mobilná kočovná scéna – maringotka, ktorá je inštalovaná na nádvorí kaštieľa. Prezentované je aj tradičné ľudové divadlo tretej vetvy rodiny Dubských z Košíc v podobe pôvodnej divadelnej scény s originálnymi maľovanými sufitami od akademického maliara Bošku z Prahy a súboru klasických drevených marionet od viacerých rezbárov (od 2.polovice 19.storočia). Originálne divadelné dekorácie významných českých umelcov (Štapfer, Christán, Engelmüller atď.) a marionety podľa návrhov M. Aleša od firmy Münzberg a Stroch dopĺňajú ukážku rodinného a spolkového bábkového divadla v 1.polovici 20.storočia. Spolkové bábkové divadlá reprezentuje aj tvorba prof. M. Fikariho a bábky bábkarského súboru Radosť.

Ďalšiu skupinu exponátov tvoria artefakty z profesionálnych slovenských bábkových divadiel – Bábkového divadla Žilina, Bratislavského bábkového divadla, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Bábkového divadla Košice a Bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica. Každé divadlo ponúka prierez svojou tvorbou od obdobia vzniku po roku 1950 až po súčasnosť. Súčasťou expozície je aj prezentácia tvorby významných výtvarníkov pôsobiacich v týchto profesionálnych bábkových divadlách. Očarujúcou je aj baroková opera Orfeus (1994) súkromného divadla Teatro Neline z Budmeríc a scéna z inscenácie Rabbi Löw und Golem (divadlo O. Berstengela z Drážďan). Prekvapením pre návštevníkov je prezentácia luminiscenčného bábkové divadla, ktoré sa na Slovensku objavuje od roku 1960. Okrem bábkového divadla je v expozícií prezentovaný aj bábkový animovaný film zastúpený bábkami z rozprávok Vladimíra Pikalíka, filmu Nazdravíčko! a rozprávky Zlatá panna zo zlatého vajca. Prierez tvorby Vladimíra Pikalíka dokumentuje dejiny bábkového filmu od najstaršieho filmu Strážca sen (1979), po Pikalíkovu tvorbu v 90.rokoch 20.storočia. Televíznu tvorbu zastupujú aj známe postavy z detských televíznych relácií ako sú Drobček (MaTelKo), Kuko (Od Kuka do Kuka) a Raťafák Plachta (Slniečko). Súčasnú tvorbu bábkových filmov zastupuje inscenácia Timotan a bratstvo hrdzavého tomahawku (2002) od piešťanského filmára Miloslava Hulmana. Televízne bábky zase reprezentujú Gombík a Gombička spolu so Zajkom Abecedajkom (2001-2006), ktoré pre Slovenskú televíziu vyrobil Ivan Martinka.

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum Slovenského národného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. Múzeum sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Vysunuté expozície má múzeum v Dolnej Strehovej a v Sklabinej.

Expozície.

Kde som to vlastne, kde sú moje sny.

Prvá časť novej memoriálnej expozície v kaštieli Mádáchovcov v Dolnej Strehovej prezentuje život v priestoroch kaštieľa v 19.storočí a prostredie, v ktorom vznikalo dielo celosvetového  literárneho významu.

Druhá časť stálej expozície – Tragédia človeka – vyzdvihuje najdôležitejšie myšlienky zo všetkých 15 obrazov Mádáchovho diela. Farebný pás na podlahe vyznačuje smer prehliadky  a sprevádza nás po všetkých obrazoch Tragédie. Pri madáchovskom putovaní časom možno prejsť cestu sveta – jeho minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Stotožnení s Adamom, ktorý zosobňuje ľudstvo, sa môžeme zamyslieť nad vlastným bytím. Spisovateľ tak dáva možnosť pochopiť vlastnú existenciu ako súčasť univerza. Pri prechádzke nám pomáha aj hlasový sprievodca (audioguide) v štyroch jazykoch – slovenský, maďarský, nemecký, anglický.

Kaštieľ v Dolnej Strehovej – Život a dielo Imre Mádácha.

Kaštieľ sa nachádza na ulici Mádácha 1 v Dolnej Strehovej. Dolná Strehová sa môže pýšiť jedným z najväčších literárnych múzeí na Slovensku. Slúži mu celý kaštieľ Mádáchovcov, meno ktorých je navždy spojené s maďarskou literatúrou. Z tohto rodu totiž pochádza Imre Mádách, autor Tragédie človeka. Nový kaštieľ začali stavať koncom 18.storočia. So stavbou začal Alexander Mádách, starý otec Imre Mádácha. Táto rokokovo-klasicistická budova stojí dodnes, s dobre zachovaným exteriérom aj interiérom. Nový kaštieľ značne pripomína starý. Tiež má dve rohové vežičky, vnútri ktorých je obytná miestnosť s výhľadom na anglický park. V tejto budove žil a tvoril autor Tragédie človeka. Dodnes je tu k nahliadnutiu básnikova pracovňa, kde vznikala podstatná časť jeho literárnej tvorby. Nájdeme tu kusy nábytku, ktoré používal a ktoré sú späté s jeho životom. Návštevník môže vidieť niektoré vydania jeho diel, ale aj dobové fotografie.

Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej. Tu prežil… Život a dielo Kálmána Mikszátha.

Pamätný dom sa nachádza v strede obce Sklabiná č.188. Rodina Kálmána Mikszátha sa usadila v obci Sklabiná v roku 1843. V obci Sklabiná sa 16.januára 1847 narodil veľký maďarský spisovateľ Kálmán Mikszáth, autor takých známych románov ako Dáždnik svätého Petra, Posledný hradný pán alebo Čierne mesto. Jeho rodný kraj s nenapodobniteľnou atmosférou sa stal najväčším zdrojom jeho literárnej tvorby. Rodný dom Kálmána Mikszátha už nestojí, zbúrali ho v roku 1968. Na kraji obce, oproti cintorínu, však stojí dom, do ktorého sa spisovateľovi rodičia presťahovali v roku 1852 a kde románopisec prežil svoje detstvo a vracal sa sem počas štúdií v Rimavskej Sobote a Banskej Štiavnici. Zámožnejší sedliacky dom z 1.polovice 19.storočia bol postavený v roku 1852. V tomto dome prežil rozhodujúce roky svojho života: detstvo a študentské roky jeden z najčítanejších maďarských spisovateľov, Kálmán Mikszáth.
Expozícia predstavuje návštevníkom život a literárne dielo známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha, ďalej život v Sklabinej v 19.storočí. Kálmán Mikszáth sa narodil a vyrastal v Sklabinej, a toto zmiešané slovensko-maďarské prostredie malo veľký vplyv na jeho literárnu tvorbu. Tomuto prostrediu, kraju a svojim koreňom ostal verný do konca života. A práve tento úzky vzťah spisovateľa k svojmu rodisku je hlavnou témou výstavy, ktorá sa nachádza v štyroch miestnostiach pamätného domu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist