Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Náučné chodníky v okrese Pezinok

LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK PECE – ČERTOV KOPEC

Chodník sa nachádza v CHKO Malé Karpaty. Je to samoobslužný, jednosmerný, peší, letný aj zimný chodník. Zameraný je lesnícky a historicky. Východisko chodníka je na odbočke vpravo od hlavnej cesty na Pezinskú Babu smerom na Rybníček. Trasa vedie dolinou Rybníckeho potoka cez lokalitu Pezinský hrad (350m) so zvyškami múrov stredovekého hradu a lokalitu Rybníček so štyrmi lúkami, pokračuje popri horárni z 19.storočia a zvyškoch huncokárskeho osídlenia, ďalej dolinou potoka Blatina po Štúrovej magistrále popod vrch Hrubý Ostrý a dolinou pod vrchom Čertov kopec /751,8m/, kde končí (570m). Chodník je dlhý 4,7km, s prevýšením 265m a časom prechodu 1,5 hodiny. Na trase sú 4 zastávky. Je nenáročný. V úvode má trasu zhodnú so zeleno značeným turistickým chodníkom /5103/. Jednotlivé zastávky informujú o Pezinskom hrade, lokalite Rybníček, lokalite Hrubý Ostrý Rybníček a o lokalite pod Čertovým kopcom. Otvorený bol v roku 2003.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK CESTA DR. J. Ľ. HOLUBYHO

Líniový, obojsmerný, samoobslužný, peší, letný aj zimný náučný chodník, vhodný aj pre cyklistov. Zameranie chodníka je prírodovedné, kultúrne a historické. Východisko je v Modre a Pezinku. Chodník je nenáročný až stredne náročný, s celkovou dĺžkou 22km a individuálnym časom prechodu. Na trase je 15 zastávok. Informačné panely nie sú osadené v teréne, skladačka v troch jazykových mutáciách je k dispozícii v Informačnom centre Pezinok. Zaujímavosti na trase: Modra a Pezinok, miesta spojené so životom botanika a polyhistora J. Ľ. Holubyho, v Pezinku na Holubyho ulici, kde zomrel je pamätná tabuľa, botanická lokalita Holubyho lesostep, kúpele s liečivým železitým prameňom, dnes Nemocnica Filipa Pinela, Zumberg – stredoveká banícka osada z 13.storočia, v ktorej okolí sa ťažilo zlato.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK MODRANSKÝM LESOPARKOM

Chodník sa nachádza v CHKO Malé Karpaty a prechádza cez Modranský lesopark a PP Tisové skaly. Východisko chodníka je v časti Harmónia v Modre, pokračuje čiastočne po modro a červeno značenom turistickom chodníku /0703,2407/ až k Zochovej chate, kde je posledná zastávka. Je to samoobslužný, jednosmerný, peší aj cyklistický, letný i zimný náučný chodník. Je zameraný prírodovedne a historicky. Dlhý je 6km, čas prechodu je individuálny a je nenáročný. Na trase chodníka je 5 zastávok. Dva panely informujú o lesoparku, ďalšie o častiach Harmónia a Piesok. Chodník bol otvorený v roku 2000.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK PEZINOK – BABA

Chodník sa nachádza v CHKO Malé Karpaty. Je to líniový, samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný náučný chodník, bez informačných panelov. Zameranie chodníka je prírodovedné a environmentálne. Nenáročný až stredne náročný chodník s dĺžkou 20km, prevýšením 400m a individuálnym časom prechodu. Trasa je zhodná s modro značeným turistickým chodníkom /2406/. Chodník začína na železničnej stanici v Pezinku. Trasa vedie cez Holubyho a Kupeckého ulicu, okolo kaplnky Rozálka, cez Kejdu (Areál zdravia Rozálka), ďalej stúpa medzi vinohradmi, prechádza bukovými a dubovými lesmi k Suchému vrchu /392,2m/, Žilovej /447,5m/ a cez Kolárske /456,0m/ a Korenný vrch /599,2m/ pokračuje až do sedla Baba. Informácie o 5 lokalitách v okolí chodníka sú v prospekte, ktorý je k dispozícii v Informačnom centre Pezinok. Zaujímavosti na trase chodníka: Zámocký park, vybudovaný v roku 1884 Františkom Pálfim, domáce a exotické dreviny, napr. tis európsky, buxus vždyzelený, Kejdove hospodárstvo s rybníkmi a trávnatými lúkami, vinohrady s tradíciou od 16.storočia, zvyšky pôvodných dubových a bukových lesov, v bylinnom podraste konvalinka voňavá, vzácny jasenec biely a pečeňovník trojlaločný, poľovná zver (srnec hôrny, jeleň hôrny a umelo vysadený daniel škvrnitý). Chodník bol otvorený v roku 2000.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK PRÍRODNÉ KLENOTY ŠÚRU

Líniový, samoobslužný, jednosmerný, peší, letný aj zimný náučný chodník bol zrealizovaný v rámci projektu revitalizácie NPR Šúr a otvorený v roku 2006. Chodník má dĺžku 4,1km a je prístupný z troch strán od Svätého Jura, od Vajnor a od Čiernej Vody. Čas prechodu je 1 – 1,5 hodiny. Chodník je nenáročný. Je zameraný prírodovedne a environmentálne. Na trase je 6 zastávok a 3 vstupné panely, na ktorých sú umiestnené informačné tabule. Každá z nich je venovaná vybranej téme s opisom miesta, jeho históriou a významom. Z východiska Svätý Jur, pri Fanglovskom potoku, chodník prechádza okolo Šúrskeho rybníka, Biologickej stanice Prírodovedeckej fakulty UK, ďalej pokračuje cez Panónsky háj a končí pri cestnej komunikácii v Čiernej vode. Jednotlivé zastávky informujú o živote v Šúrskom rybníku, o bohatstve jelšového lesa, o NPR Šúr, o Panónskom háji včera a dnes, o tom, že starý dub spomína a o tom, že aj v slanej pôde je život. Náučný chodník predstavuje návštevníkom miesto s mimoriadnym výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov PR Šúr, ktorá bola v roku 1990 ako jedna z prvých na Slovensku zaradená do zoznamu medzinárodne významných mokradí podľa Ramsarského dohovoru. Územie je tiež zapísané do súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000 s rozlohou 433,7ha.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK SVÄTÝ JUR

Chodník sa nachádza v CHKO Malé Karpaty a prechádza Mestskou pamiatkovou rezerváciou Svätý Jur. Líniový, jednosmerný, samoobslužný, peší, letný aj zimný náučný chodník. Východisko chodníka je v centre mesta. Chodník pokračuje cez hrad Biely Kameň a končí za mestom pri kaplnke pri ceste na Bratislavu. Trasa chodníka má 2 časti a 17 zastávok. Dĺžka trasy cez mesto je 2km, je na nej 9 zastávok a čas prechodu je 1,5 hodiny. Ostatných 8 zastávok je lokalizovaných a vyznačených v okolitej prírode na trase dlhej 7,5km s časom prechodu 3,5 hodiny. Zameranie chodníka je prírodovedné a kultúrno-historické. Chodník je nenáročný. Zaujímavosti na trase chodníka: hrad Biely Kameň z roku 1240, kaštieľ Pálfiovcov z roku 1609, Vinohradnícky skanzen R. Dočolomanského vybudovaný v rokoch 1990-1998, a ktorý predstavuje dva spôsoby pestovania viniča – kolový a drôtenkový, kúria Zičiovcov s erbom svätého Juraja, Kostol najsvätejšej Trojice a piaristický kláštor, ranogotický Kostol svätého Juraja s drevenou zvonicou, mestské opevnenie zo začiatku 17.storočia, Svätojurská gaštanica – „pusták“ s ukážkou starej kultúry gaštana jedlého, stanica prvej konskej železnice v Uhorsku z roku 1840. Chodník bol otvorený v roku 2001.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK SVET FARIEB (PO STOPÁCH J. KUPECKÉHO A INÝCH PEZINSKÝCH MALIAROV)

Chodník prechádza CHKO Malé Karpaty. Je to samoobslužný, líniový, peší, letný aj zimný náučný chodník. Je zameraný kultúrno-historicky. Je nenáročný. Na trase je 14 zastávok. Východisko chodníka je v Pezinku na Radničnom námestí. Trasa pokračuje cez centrum Pezinka k Schaubmarovmu mlynu a cez Cajlu k ceste na Pezinskú Babu. Dĺžka môže byť rôzna podľa navštívených pamätných miest a čas prechodu je individuálny. K náučnému chodníku bola vydaná skladačka Svet farieb, ktorú je možné získať v Informačnom centre v Pezinku. Jednotlivé zastávky informujú o Krušičovej kúrii, o dolnom Kostole najsvätejšieho Spasiteľa alebo premenenia Pána, o evanjelickom kostole, o Malokarpatskom múzeu, o Galérii G5, o Galérii v Kultúrnom centre, o rímsko-katolíckom farskom kostole, o kapucínskom kostole, o Kupeckého ulici, o rodnom dome Jána Kupeckého, o Scahubmarovom mlyne, o časti Cajla, o vyhliadke a o ceste na Pezinskú Babu. Chodník bol otvorený v roku 2002.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK V OKOLÍ SEV MODRA-HARMÓNIA

Samoobslužný, okružný, peší, letný aj zimný náučný chodník. Je zameraný prírodovedne. Je nenáročný. Východisko má v Stredisku environmentálnej výchovy (SEV) v Modre, časti Harmónia. Chodník je dlhý 100m, s časom prechodu 30 minút. Na trase chodníka je 6 zastávok. Trasa chodníka je priamo v areáli SEV, pri potoku Hobla. Jednotlivé panely informujú o lesnom ekosystéme, o kolobehu vody, o faune a flóre vodného ekosystému, o lúčnych ekosystémoch a o znečistení vodného toku. Chodník bol otvorený v roku 2006.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK V ZÁMOCKOM PARKU

Samoobslužný, okružný, peší, letný aj zimný náučný chodník. Je nenáročný. Zameraný je prírodovedné, botanicky. Východisko má pri vstupe do Zámockého parku v Pezinku. Trasa vedie v rámci areálu Zámockého parku. Dlhý je asi 1km a čas prechodu má 1 hodinu. Na trase chodníka je 1 úvodný panel a 18 malých tabuliek pri vybraných drevinách so slovenskými aj latinskými názvami. Náučný chodník nemá klasické informačné panely. Úvodný panel má zaujímavé výtvarné stvárnenie. V Zámockom parku je 242 jaseňov štíhlych, 229 javorov mliečnych, 155 javorov poľných, 84 borovíc čiernych, 47 jelší lepkavých, 29 líp malolistých, 28 líp veľkolistých, 28 smrekov pichľavých, 27 pagaštanov konských a iné. Pri mnohých z nich sú malé tabuľky s názvom stromu. Z krov sú zastúpené tis obyčajný, baza čierna, tavolník van Houtteho, brest hrabolistý a pajasmín vencový. K chodníku bola vydaná skladačka, ktorá je k dispozícii v Informačnom centre Pezinok. Chodník bol otvorený v roku 2006.

 

PEZINSKÝ BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

Chodník sa nachádza v CHKO Malé Karpaty. Obojsmerný, líniový, samoobslužný, peší, prípadne cyklistický, letný aj zimný náučný chodník. Je zameraný prírodovedne, historicky (baníctvo) a kultúrne. Je nenáročný. S dĺžkou 7km a individuálnym časom prechodu. Východisko chodníka je v Pezinku, časť Cajla, na parkovisku pred vchodom do Pinelovej nemocnice. Na trase chodníka je 14 zastávok, jeden vstupný panel, ostatné zastávky sú menšie tabuľky s číslom. Zastávky 10-14 sú na modro značenom turistickom chodníku /2406/. Textový sprievodca sa dá získať v Informačnom centre Pezinok. Zaujímavosti na trase chodníka: socha Krista Pána, jediné svedectvo o existencii osady Zumberg – predchodcu Pezinka, Fabiánov mlyn, ktorý slúžil na výrobu papiera pre Pálfiovskú tlačiareň, stopy po ťažbe zlata, antimónovej a železnej rudy, Pinelova nemocnica, pôvodne železité kúpele z roku 1590, na začiatku 20.storočia jedny z najobľúbenejších kúpeľov v Hornom Uhorsku, vrch Starý Zámok, na ktorom stál podľa tradície pôvodný pezinský stredoveký hrad z 13.storočia, kamenice – valy z kameňa vyneseného z vinohradov, kaplnka Rozálka, pamätník veľkej morovej epidémie v 18.storočí, fauna a flóra okolia, geologická stavba, kalvária, vyhliadka na Pezinok. Chodník bol otvorený v roku 2001.

 

VINOHRADNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK

Chodník prechádza CHKO Malé Karpaty. Je to samoobslužný, jednosmerný, čiastočne okružný, peší aj cyklistický, letný i zimný náučný chodník. Je zameraný vinohradnícky a historicky. Trasa chodníka je 7km dlhá, s prevýšením 50m, a individuálnym časom prechodu. Chodník je nenáročný. Na trase chodníka je 12 zastávok. Východisko chodníka je v Pezinku, vstup od Malackej cesty alebo od Areálu zdravia Rozálka. Trasa od Areálu zdravia Rozálka pokračuje k rybníku Kejda, kde je vstupná tabuľa, na vyhliadku (výstup smerom na kalváriu a Slnečné údolie), alebo Peregský dom (výstup smerom Mestský les, Švarcove gaštany alebo Falgalská cesta). Od rybníka Kejda je možnosť ísť aj smerom k zastávke Vahadlová studňa a odtiaľ popod Starú horu k vstupu od Malackej cesty, kde je druhý nástup na náučný chodník aj so vstupnou tabuľou. K náučnému chodníku bola vydaná skladačka, ktorú je možné získať v TIK Pezinok. Jednotlivé zastávky informujú o charakteristike vinohradníctva v Pezinku, o typických odrodách viniča v lokalite, o pôdno-klimatických charakteristikách lokality, o pustákoch a typických porastoch v okolí viníc, o Peregskom dome, typickom obydlí priamo vo vinohradoch a vinohradníckom hospodárstve, o chotároch a názvoch viníc, o vyhliadke, o rybníku, o vahadlovej studni, o najstarších vinohradoch v Pezinku, o kameniciach a hájenkách. Chodník bol otvorený v roku 2006.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist