Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Náučné chodníky v okrese Prievidza

BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK HANDLOVÁ

Turistický banský NCH spája miesta baníckej činnosti na povrchu v okolí mesta Handlová. Bol zriadený v roku 2010. Je dlhý 9,5km, obojsmerný a je na ňom osadených 13 stanovíšť /infopanelov/ a sú na ňom dve oddychové zóny. Čas prechodu je 5 – 6 hodín. Trasa chodníka je zameraná na severnú časť povrchu handlovského ložiska. NCH informuje o histórii baníctva v Handlovej a okolí, flóre a faune okolia. Trasa chodníka začína pri budove uhoľnej expozície Slovenského banského múzea, pokračuje okolo Robotníckeho domu, cez Hladové námestie a  okolo kaplnky pokračuje k prvej oddychovej zóne Jedna studnička na východe sloja pod Troma studničkami, a k druhej oddychovej zóne Tri studničky, kde možno ešte vidieť uhlie, ústie vetracej štôlne Tri studničky. Ďalej pokračuje okolo vetracej jamy Zlatá jedľa, na povrch ktorej upozorňuje už iba značka, popod svah hrebeňa Malého Griča k Starej severnej vetracej jame a k bývalému uhoľnému povrchovému lomu Konštantín. Tu je dnes jazierko na chov rýb. Vedľa rekultivovaného odvalu elektrárenského popola schádza do Baníckej kolónie a prichádza k hlavnej vrátnici Bane Handlová a späť k múzeu, kde končí.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK BUCHLOV

Líniový, obojsmerný, samoobslužný, peší, letný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. Celková trasa chodníka je 5,3km dlhá, s prevýšením 400m, je na nej 8 zastávok s informačnými tabuľami. Čas prechodu je 3-4 hodiny. Vlastná trasa je nenáročná až stredne náročná, prístup k náučnému chodníku je pomerne dlhý a náročný. Trasa chodníka je zhodná s turistickými chodníkmi. Je vybudovaný na území CHKO Ponitrie v PR Buchlov. Bol otvorený v roku 1983 a v roku 1990 bol rekonštruovaný. Časť chodníka prechádza cez PR Buchlov. Zaujímavosti na trase: Buchlov a Žarnov, zvyšky andezitových sopečných útvarov s bralným reliéfom /skalné steny, veže, kamenné moria/, na vrchole Buchlova výskyt jarabiny vtáčej, v podraste čučoriedka obyčajná a sladič obyčajný, azonálnosť vegetácie, výskyt duba zimného vo výške 1.000m, endemit Vtáčnika, slimák závornatka skrytá.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK FRAŇA MADVU. NCH ROKOŠ.

Líniový, samoobslužný, peší, letný chodník s prírodovedným, ochranárskym, kultúrnym a vlastivedným zameraním. Bol zriadený na počesť Fraňa Madvu, národovca, kňaza a ľudového liečiteľa. Nachádza sa v Nitrických vrchoch, na východ od Rokoša. Dlhý je 12,1km, prevýšenie má 605m. Trasa chodníka je náročná, čas prechodu 5-6 hodín. V rámci NPR Rokoš je chodník dlhý 6km, čas prechodu úseku je 2,5 hodiny a sú tu 4 informačné tabule. Vedie z Nitrianskeho Rudna, kde Fraňo Madva 25 rokov pôsobil, do Nitrianskych Sučian, kde v roku 1852 ako 66 ročný zomrel. Prechádza dolinou Rokošná, vystupuje na vrch Plevňa, pokračuje sedlom pod Malým Rokošom, okolo jaskyne Brložná a končí v Nitrianskych Sučanoch. Prechádza cez prírodne a esteticky hodnotné územia, bukové, borovicové a dubové lesy, lúky a skalné útvary. Charakterizuje ich bohatá vápnomilná lesná, lesostepná, lúčna a skalná flóra a fauna. Puklinová jaskyňa Brložná bola v minulosti viackrát osídlená. Na úpätí krasových území sa nachádzajú viaceré vyvieračky. Z trasy sú pekné výhľady na masív Rokoša, Zliechovskú hornatinu, dolinu Nitrice, ako aj Drieňov, Malú Maguru a Vtáčnik. Chodník bol otvorený v roku 1980 a v roku 1988 prebehla jeho rekonštrukcia.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK MALINOVÁ

V obci sa v roku 2012 začal budovať náučný chodník. Vedie do oblasti, kde sa ryžovalo zlato. V súčasnosti  sa táto oblasť nazýva Kamenné moria a z obce vedie chodník s vyznačenou trasou lúkami a lesnou cestou. Dĺžka chodníka je 2,5km.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK PODHRADSKOU DOLINOU

Chodník vedúci Podhradskou dolinou a okolím má 7 zastávok. Trasa chodníka sa začína pri kostole svätej Margity, kde je prvý informačný panel. Pokračuje cez PP Sivý kameň, andezitový kameňolom Malá Lehota, k skalnému útvaru Jančekova skala /842,2m/. Pri všetkých je zástavka s panelom. Ďalšie dva panely informujú o rastlinstve a živočíšstve Podhradskej doliny. Posledný panel informuje o hrade Sivý kameň.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK REMETA – RÁZTOČNO

NCH bol vybudovaný v roku 2010. Je to samoobslužný, obojsmerný chodník. Dĺžka chodníka je 8,5km, prevýšenie 475,6m. Čas prechodu je 4 – 4,5 hodiny. Je stredne náročný, celoročný a polytematicky zameraný. Na trase chodníka je 12 zastávok. Trasa chodníka začína v rekreačnom stredisku Remeta pri železničnej stanici, pokračuje cez Bralovú skalu na Sklenianske lúky. Odtiaľ chodník pokračuje na Ráztočnianske lazy a klesá do Ráztočna. Chodník prechádza cez dva geomorfologické celky, Kremnické vrchy /vulkanické pohorie/ a Žiar /jadrové pohorie/. Na trase chodníka sú dve prírodné rezervácie, Jaskyňa na Lazoch /vyhlásená v roku 1995/ a Hájska jaskyňa /vyhlásená v roku 1994/.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK VODNÁ NÁDRŽ NITRIANSKE RUDNO

Chodník bol vybudovaný v roku 2008. Jeho dĺžka je 1,33km a kopíruje existujúcu hranicu Vodnej nádrže Nitrianske Rudno. Trasa vedie po asfaltovom chodníku s informačnými tabuľami. Tabule informujú o vodstve, podnebí územia a histórii obce, o zaujímavostiach o vodnej nádrži, o NPR Rokoš a PR Temešská skala.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK VTÁČNIK

Líniový, obojsmerný, samoobslužný, peší, letný chodník v CHKO Ponitrie. Chodník otvorený v roku 1996 je stredne náročný až náročný, celková dĺžka je 7,8km, prevýšenie 950m a je na ňom osadených celkom 12 panelov /z toho dva úvodné/. Chodník sledujúci modrý turistický chodník /2604/ je zameraný prírodovedne, ochranársky a historicky. Čas prechodu je 3-4hodiny. Jedným východiskom je ústie Gepňárovej doliny. Odtiaľ na vrchol Vtáčnika vedie chodník 5,7km dlhý, s prevýšením 900m, je na ňom osadených 9 panelov, z toho 4 tabule sú spoločné s druhou trasou. Prvá tabuľa sa nachádza za betónovým mostom cez potok na vstupe do amfiteátra v spodnej časti parkoviska v lokalite Píly. Druhá je osadená pod skalným masívom Hrádok. Tretia tabuľa v lokalite Pálenica, ďalšia je pri pamätníku padlým partizánom, ktorí v týchto miestach zahynuli. Piata tabuľa je v lokalite Siahy, kde sa chodník napája na modro značený turistický chodník /2604/. Odtiaľ je vidieť skalné bralo Dvanásť apoštolov, ktoré je na juhozápad nad Bystričianskou dolinou. Siedma tabuľa je na vrchu Zraz /1.233,5m/. Posledná je na vrchole Vtáčnika /1.345,8m/. Druhým východiskom chodníka v dĺžke 2,1km a prevýšením 300m je horáreň v závere Bystričianskej doliny. Na tejto trase je 8 tabúľ, z toho 4 tabule sú spoločné s druhou trasou. Trasa vedie stúpaním svahmi Jaseňovej skaly /912,0m/ a cez Dolný kostolík /1.008,4m/ prichádza k lokalite Siahy, odkiaľ vystupuje na vrchol Vtáčnik. Časť NCH prechádza cez NPR Vtáčnik, PR Makovište, PP Končitá, CHS Buk pod Jaseňovou skalou. Zaujímavosti na trase: skalné veže oddelené puklinami, vzniknuté rozpadom lávových prúdov a iných sopečných útvarov, výskyt pôvodnej smrečiny /jeden z dvoch najjužnejších výskytov na Slovensku/, zakrpatené a pokrútené vrcholové porasty buka lesného, na exponovaných miestach brusnica obyčajná, typická pre alpínske hole, chránený 300 ročný jedinec buka lesného pod Jaseňovou skalou.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK VYŠEHRAD

NCH vedie z časti Vyšehradné, Vyšehradské sedlo na najvyšší vrch pohoria Žiar, Vyšehrad /829,7m/, kde sa nachádza NPR Vyšehrad. Chodník má zhodnú trasu s červeno značeným turistickým chodníkom /0801/ a vedie popri salašu na Vyšehrad. Dĺžka trasy je 1,3km, prevýšenie chodníka je 150m a je na ňom osadených 6 zastávok s informačnými tabuľami. Trasu je možné absolvovať za 1,5 hodiny. Terén je nenáročný až stredne náročný. Chodník je líniový, samoobslužný, jednosmerný, peší, letný aj zimný. Chodník je prírodovedne, ochranársky, historicky a archeologicky zameraný. Otvorený bol v roku 1982, v roku 1995 boli vymenené informačné panely. Návštevník sa dozvie všetko o histórii, faune a flóre tejto nádhernej lokality. Zaujímavosti na trase chodníka: Vyšehrad, bralnatý vápencový vrchol jadrového pohoria Žiar, xerotermná a vápnomilná lesostepná vegetácia, zvyšky prirodzených lesných porastov, hlavne bučín, výskyt vzácneho hmyzu, významné archeologické nálezisko na vápencovej plošine, najstaršie osídlenie z mladšej doby bronzovej, stopy po slovanskom osídlení a stredovekom hrade.

[nggallery id=1178]

 

PRÍRODNÝ NÁUČNÝ CHODNÍK BOJNICE/DUBNICA – HRADIŠTE

NCH v prírode má 7 zastávok /informačných panelov/. Dĺžka chodníka je 3,6km. Chodník je nenáročný a prejsť sa dá za 1,5-2 hodiny. Trasa začína pri potravinách v Dubnici, pokračuje okolo kostola Sedembolestnej Panny Márie, okolo mokrade Pod Grúňom k Dubnickému prameňu pod futbalovým ihriskom. Ďalej pokračuje na Vápenné, kde sa nachádzajú vápenné pece a jamy, cez sedlo Bohatka vystupuje na kopec Hradište k NKP Hradisko. Oboznamuje s flóru, faunou, geológiou i históriou zaujímavých miest Dubnice /mestská časť Bojníc/ a okolia. Na kopci Hradište vybudoval ľud lužickej kultúry niekoľko storočí pred naším letopočtom opevnené hradisko, kde sa obyvatelia ukrývali v časoch nebezpečenstva.

 

ŠKOLSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK KĽAČNO

Trasa chodníka sa začína severovýchodne od obce Kľačno a je dlhá 3,5km. Zameranie trasy je prírodovedné a environmentálne. Na trase je 6 zastávok a je nenáročná. Chodník bol otvorený v roku 1997. Je využiteľný i v zimnej sezóne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist