Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Šaľa

TOPOĽ ČIERNY V NEDEDI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Topoľ čierny s výškou 26m, obvodom kmeňa 470cm, priemerom koruny 24m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z estetických, zdravotných, krajinárskych, ekologických a pôdoochranárskych dôvodov. Strom je výnimočný zriedkavým výskytom v tejto oblasti. Nachádza sa za obcou Neded pri pravom brehu Váhu, oproti hospodárskemu dvoru poľnohospodárskeho družstva.   LIPA MALOL …

Jaskyne v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Šaľa

PP BÁBSKE JAZIERKO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Babské jazierko. Pôvodne malo názov Babské jazero. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 35.201m2. Chránené územie je vyhlásené na ochranu lokality, ktorá je jedným z posledných pomerne dobre zachovaných mŕtvych ramien Váhu s otvorenou vodnou hladinou a …

Územia európskeho významu v okrese Šaľa

JUHÁSOVE SLANCE /SKUEV0080/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Bačove slaniská vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 59,28ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a Panónske slané stepi a slaniská (1530). Nachádza sa v k …

TOPlist