Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Topoľčany

DUB CEROVÝ V HRUŠOVANOCH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1986 a 1996. Dub cerový s výškou 20m, obvodom kmeňa 459cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránený z estetických, vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa v lokalite Pod vinohradmi severozápadne od obce Hrušovany.   SEKVOJA V HORŇANOCH Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 25m, obvo …

Jaskyne v okrese Topoľčany

BEŇOVSKÁ PRIEPASŤ (BEŇOVKA) Zlomová jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 13m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 350m v katastri obce Podhradie.   ČERTOVA PEC – STOLIČKOVÁ JASKYŇA Jaskynný systém s dĺžkou 51m. Skladá z jaskýň Čertova pec a Stoličková jaskyňa. Fluviokrasová jaskyňa Čertova pec. Archeologické nálezy z obdobia paleolitu, neolitu, halštatu, stredoveku a novoveku, paleontologické a antrop …

Maloplošné chránené územia v okrese Topoľčany

NPR HRDOVICKÁ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 300.300m2. Ochrana geomorfologicky, biologicky i krajinársky významného priestoru v pohorí Tríbeč, so zachovalými fragmentami pôvodných kyslých skalných a lesostepných rastlin. s …

Územia európskeho významu v okrese Topoľčany

BOČINA /SKUEV0135/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 32,12ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a Porasty borievky obyčajnej (5130). Nachádza sa v katastri obcí Tesáre a Závada.   …

TOPlist