Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Topoľčany

NPR HRDOVICKÁ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 300.300m2. Ochrana geomorfologicky, biologicky i krajinársky významného priestoru v pohorí Tríbeč, so zachovalými fragmentami pôvodných kyslých skalných a lesostepných rastlin. s …

Územia európskeho významu v okrese Topoľčany

BOČINA /SKUEV0135/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 32,12ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a Porasty borievky obyčajnej (5130). Nachádza sa v katastri obcí Tesáre a Závada.   …

TOPlist